Những chuyển biến trong công tác Thi hành án dân sự tại Điện Biên

25/11/2011
Trong những năm gần đây Đảng và Nhà nước đã dành nhiều sự quan tâm đối với công tác THADS, đặc biệt từ khi có Luật THADS năm 2008 và Nghị định 174/2009 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật THADS, cơ quan thi hành dân sự và công chức làm công tác THADS. Hệ thống các Cơ quan THADS địa phương trên phạm vi toàn quốc nhìn chung đã được kiện toàn và ngày càng khảng định được vai trò, vị thế trong đời sống xã hội, riêng đối với  công tác THADS tỉnh Điện Biên đã thực sự có những chuyển biến rõ rệt bộ máy tổ chức các Cơ quan thi hành án từ Cục THADS tỉnh đến các Chi cục THADS cấp huyện đã từng bước được kiện toàn tập thể cán bộ, công chức thi hành án trong toàn tỉnh đoàn kết, kỷ luật luôn hoàn thành xuất sắc các Chương trình, mục tiêu công tác của ngành và địa phương giao hàng năm.


Lãnh đạo Cục THADS tỉnh đã quyết liệt trong việc chỉ đạo điều hành mọi mặt hoạt động của công tác THADS trên địa bàn toàn tỉnh, các mặt công tác đều được cán bộ, công chức thực hiện dựa trên quy định của Quy chế hoạt động của từng lĩnh vực nhất định; việc ban hành các Quy chế hoạt động được thực hiện đúng trình tự luật định từ việc dự thảo lấy ý kiến cán bộ, công chức đến ban hành Quy chế đều được thực hiện công khai, dân chủ, kỷ luật hành chính, kỷ cương công vụ được thiết lập và thực hiện nghiêm túc. Các phòng chuyên môn thuộc Cục đã làm tốt vai trò tham mưu cho Cục trưởng thực hiện tốt chức năng quản lý theo từng lĩnh vực của Cục thi hành án tỉnh đối với các Chi cục cấp huyện, các văn bản chỉ đạo của cấp trên được Văn phòng Cục tham mưu, soạn thảo cụ thể hoá thành Chương trình công tác của đơn vị giúp Cục trưởng thực hiện tốt vai trò quản lý nhà nước đối với các đơn vị thi hành án trong toàn tỉnh, hàng năm Cục THADS tỉnh đã căn cứ vào chỉ tiêu công tác Bộ Tư pháp giao xây dựng Chương trình kế hoạch công tác năm tham mưu với Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt; giao chỉ tiêu đối với từng Chấp hành viên Cục thi hành án tỉnh và các Chi cục THADS trong toàn tỉnh, trên cơ sở chỉ tiêu được giao các đơn vị cụ thể hoá thành Chương trình công tác sát với thực tế của từng đơn vị.        

Kiểm tra các hoạt động thi hành án là một trong những chức năng quản lý Nhà nước, đã được lãnh đạo các đơn vị thi hành án trong toàn tỉnh rất quan tâm trú trọng, bằng hình thức tự kiểm tra các Chi cục cấp huyện kịp thời phát hiện uốn nắn, những hạn chế tồn tại, khuyết điểm của Chấp hành viên, công chức trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Hàng năm Cục THADS tỉnh tích cực tổ chức  các cuộc kiểm tra thường xuyên, đột xuất đối với Chấp hành viên thuộc Cục thi hành án tỉnh và các Chi cục THADS cấp huyện. Chủ động áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý Hồ sơ thi hành án đối với tất cả các Chấp hành viên Cơ quan thi hành án trong toàn tỉnh mục đích kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ của Chấp hành viên Cơ quan thi hành án, tiến hành đối chiếu số liệu của từng Quyết định thi hành án với số liệu báo cáo thống kê của các Chấp hành viên, kiểm tra việc phân loại án theo quy định của pháp luật, đảm bảo số liệu báo cáo chính xác, khách quan, trung thực; giải quyết tốt đơn thư khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở do đó không có tình trạng đơn thư kéo dài vượt cấp. Phương châm chỉ đạo “Rõ người, rõ việc, rõ thời gian hoàn thành” hoạt động chỉ đạo, điều hành của Cục THADS tỉnh Điện Biên đã thực sự đem lại hiệu quả, các đơn vị thi hành án trong toàn tỉnh hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu do Bộ Tư pháp giao hàng năm, những loại việc có điều kiện thi hành có giá trị lớn tồn từ nhiều năm trước cơ bản đã được giải quyết rứt điểm, số liệu thi hành án qua các năm cụ thể như sau:

+ Năm 2007:

 Tổng số việc phải thi hành: 5.503 việc = 42.547.807.000 đồng;

- Số việc chưa có điều kiện là: 2.015 việc = 23.070.711.000 đồng;

- Số việc có điều kiện là: 3.488 việc = 19.477.096.000 đồng;

- Số việc thi hành xong: 1.609 việc = 8.166.188.000 đồng.

Tỷ lệ đạt về việc là 46,1%; tỷ lệ đạt về tiền là 42,2 %.

+ Năm 2008:

Tổng số việc phải thi hành: 4.048 việc = 32.918.657.000 đồng;

- Số việc có điều kiện: 2.437 việc = 7.306.922.000 đồng;

- Số việc đã giải quyết xong: 2.083 việc = 5.653.819.000 đồng;

- Số việc chưa có điều kiện thi hành: 1.611 việc = 25.611.735.000 đồng.

Tỷ lệ số việc giải quyết xong so với số việc có điều kiện thi hành đạt: 85,5% trong đó xong hoàn toàn đạt 69% vượt chỉ tiêu ngành giao là 10,5%;

Tỷ lệ đạt về tiền thi hành xong so với số có điều kiện đạt 77,4 %  vượt chỉ tiêu ngành giao là 22,4%.

Công tác giải quyết án tồn đọng là vấn đề được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm là vấn đề nhức nhối của toàn xã hội vì vậy đã được lãnh đạo Cục THADS tỉnh thường xuyên quan tâm chỉ đạo, tỷ lệ án tồn của nhiều năm trước để lại đã giảm hơn so với năm 2007 là 30,2% (Số án chuyển năm 2008 là 2.966 việc, số việc chuyển năm 2009 là 2.068 việc);

+ Năm 2009:

Tổng số việc thụ lý giải quyết: 3.725 việc = 32.774.539.000 đồng

Trong đó số uỷ thác thi hành án: 167 việc = 1.289.361.000 đồng;

- Tổng số việc phải thi hành là 3.558 việc = 31.485.178.000 đồng;

- Số việc có điều kiện: 2.184 việc;

- Số việc đã thi hành xong 1.895 việc;

Tỷ lệ thi hành xong/Tổng số có điều kiện thi hành đạt 86,8% so với chỉ tiêu ngành giao là 78% (Vượt chỉ tiêu ngành giao là 8,8%);

Tỷ lệ thực thu/Tổng số có điều kiện đạt 74% so với chỉ tiêu ngành giao là 57% (Vượt chỉ tiêu ngành giao là 17%);

+ Năm 2010:

Tổng số việc thụ lý giải quyết: 2.881 việc = 25.872.709.000 đồng;

- Số việc ủy thác: 83 việc = 411.943.000 đồng;

- Tổng số việc phải thi hành: 2.978 việc = 25.460.766.000 đồng;

- Trong đó số việc có điều kiện: 1.696 việc = 11.137.909.000 đồng, đã thi hành xong 1.600 việc gồm:

+ Thi hành xong hoàn toàn: 1.320 việc;

+ Số việc thi hành đều: 36 việc;

+ Số việc đình chỉ: 244 việc.

Tỷ lệ thi hành xong / Tổng Số việc có điều kiện đạt 94,34% (Vượt chỉ tiêu 8,34%; chỉ tiêu Bộ giao là 86%). Tỉ lệ đạt cao hơn cùng kỳ năm trước là 7,64 %.

* Số việc chưa có điều kiện:1.102 việc gồm

 + Số việc hoãn 1.020 việc;

 + Số việc Trả đơn: 69 việc;

 + Số tạm đình chỉ: 01 việc;

 + Số việc chưa có điều kiện vì lý do khác: 12 việc.

* Số tiền có điều kiện thu: 11.137.909.000 đồng đã thu được 8.083.760.000 đồng;

+ Năm 2011 

Tổng số việc thụ lý giải quyết: 2.846 việc = 25.937.474.000 đồng;

Số việc ủy thác: 121việc = 752.390.000 đồng;

Tổng số việc phải thi hành: 2.725 việc = 25.185.084.000 đồng;

- Số việc có điều kiện: 1.871việc = 12.003.988.000 đồng,

- Số việc đã thi hành xong 1.759 việc

- Số tiền đã thi hành được: 11.250.368.000

Tỷ lệ về việc là 94.% (Vượt chỉ tiêu Bộ giao là 9%). Chỉ tiêu giảm về việc chuyển kỳ sau đạt 19% ( vượt chỉ tiêu Bộ giao là 14%)

Tỷ lệ về tiền là 94% (Vượt chỉ tiêu Bộ giao là 29%), Chỉ tiêu giảm về tiền chuyển kỳ sau là 15% ( vượt chỉ tiêu Bộ giao là 10%)

Tỷ lệ thực thu/Tổng số có điều kiện đạt 72,58% (Vượt chỉ tiêu 8,58% so với chỉ tiêu Bộ giao là 64%).

Năm 2007  thời điểm Thi hành án Điện Biên gặp rất nhiều khó khăn, nội bộ mất đoàn kết bộ máy tổ chức thi hành án từ tỉnh đến huyện chưa được kiện toàn, chỉ tiêu thi hành án không hoàn thành. Năm 2010 sau hai năm kể từ năm 2008 Bộ trưởng Hà Hùng Cường có chuyến công tác, làm việc với Thi hành án tỉnh Điện Biên, Bộ trưởng đã thực sự ấn tượng trước những thành tích công tác THADS của tỉnh, bộ máy tổ chức từ Cục thi hành án tính đến các Chi cục trực thuộc đã từng bước được kiện toàn, chất lượng cán bộ, công chức được nâng lên nội bộ đoàn kết, các chỉ tiêu công tác đơn vị đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức, chính quyền địa phương đánh giá cao thành tích công tác THADS của toàn tỉnh, hàng năm Chi bộ THADS tỉnh luôn được đánh giá là Chi bộ trong sạch vững mạnh, năm 2010 Cục THADS tỉnh Điện Biên đã được Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Uỷ ban nhân dân tỉnh Điện Biên tặng Bằng khen vì đã có thành tích công tác xuất sắc, năm 2011 là năm thứ bốn liên tục Cục THADS tỉnh Điện Biên hoàn thành vượt mức chỉ tiêu Bộ Tư pháp giao, cũng là năm đơn vị hoàn thành xuất sắc các Chương trình, mục tiêu công tác năm.

     Trần Ngọc Bản