Bình Định: Kiện toàn Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh

22/11/2011
Thực hiện Thông tư liên tịch số 14/2011/TTLT-BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC, ngày 11 tháng 7 năm 2011 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn hoạt động của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã ra Quyết định số 2573/QĐ-CTUBND, ngày 11 tháng 11 năm 2011 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định, có 22 thành viên gồm: đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan, các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh, do đồng chí Lê Hữu Lộc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban. Đồng thời, trong Quyết định này, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao cho Ban Chỉ đạo tham mưu, đề xuất ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định để sớm đi vào hoạt động theo qui định mới.


Để thực hiện tốt công tác thi hành án dân sự trong thời gian đến, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh yêu cầu Cục Thi hành án dân sự tỉnh rà soát các vụ việc tồn đọng, kéo dài, những vụ có vướng mắc, khó khăn vể phương pháp, cách thức xử lý, khó khăn trong công tác phối hợp hoặc những vụ việc xét thấy khi tổ chức thi hành án có ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương trình Ban chỉ đạo tại cuộc họp gần nhất để xem xét cho ý kiến giải quyết hoặc phối hợp với các cơ quan có liên quan sớm giải quyết dứt điểm trong thời gian tới.

                                                                                                        Võ Công Hoàng