Cục THADS Cà Mau: Ban hành Kế hoạch công tác năm 2012

05/01/2012
Để thực hiện phương hướng, nhiệm vụ công tác THADS năm 2012 của Tổng cục THADS, Bộ Tư pháp, ngày 03/01/2012, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Cà Mau Huỳnh Minh Hiệu ban hành Kế hoạch số 15/KH-THADS công tác THADS năm 2012.


Với yêu cầu: việc xây dựng và triển khai kế hoạch công tác năm 2012 của Ngành phải đảm bảo sự chỉ đạo tập trung, thống nhất từ Cục và các Chi cục THADS; tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh, điều chỉnh kịp thời; phát huy hiệu quả mối quan hệ phối hợp giữa Cục, Chi cục THADS với cấp ủy, chính quyền và các cơ quan, ban, ngành có liên quan ở địa phương; tiếp tục phát huy vai trò của Thủ trưởng đơn vị, nâng cao năng lực chuyên môn và tinh thần trách nhiệm, kỷ luật công vụ, đạo đức nghề nghiệp, tính chủ động của từng cán bộ, công chức trong toàn Ngành.

Nội dung kế hoạch bao gồm:

Về công tác chuyên môn nghiệp vụ (bao gồm các công tác: Thi hành án miễn giảm THA; hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ; tiếp dân, phân loại xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo về THADS; triển khai thực hiện Luật Tố tụng hành chính.

Về công tác xây dựng và phát triển ngành gồm: Xây dựng các văn bản quản lý nội bộ; Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về THADS; Tổ chức, cán bộ, đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ; Kế hoạch tài chính; Quản lý chỉ đạo, điều hành; Thi đua khen thưởng; Thanh tra, kiểm tra và các công tác khác).

Trong đó: Công tác chuyên môn nghiệp vụ trong THA phải đảm bảo thi hành đạt và vượt chỉ tiêu do Bộ Tư pháp giao năm 2012; hạn chế việc THA bị kháng nghị, kiến nghị; phối hợp với Tòa án, Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp trong việc xem xét lại các bản án tuyên sai, không rõ, không khả thi, các quyết định THA bị kháng nghị, kiến nghị. Cục THADS tỉnh chỉ đạo Chi cục THADS các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc việc rà soát, kiểm tra, phân loại án đối với 100% số lượng án thụ lý, phấn đấu toàn ngành đạt tỷ lệ 72% án có điều kiện trở lên. Đảm bảo tính chính xác, thực chất về số việc có điều kiện thi hành và việc THA không có điều kiện, kiên quyết không để xảy ra tình trạng phân loại án không chinh xác, án có điều kiện chuyển sáng án không có điều kiện. Cục, Chi cục THADS các huyện, thành phố căn cứ tình hình thực tiễn của dơn vị để giao chỉ tiêu THA cho từng đơn vị, Chấp hành viên (CHV) cho phù hợp nhưng không được thấp hơn chỉ tiêu của Bộ và Cục giao, đồng thời đề ra các giải pháp, biện pháp cụ thể nhằm thực hiện có hiệu quả chỉ tiêu được giao, Lãnh đạo các đơn vị cần tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện kế hoạch THA; chú trọng tổ chức thi hành dứt điểm đối với những vụ, việc phức tạp, kéo dài, đảm bảo thực hiện đúng chỉ tiêu, đúng pháp luật, kiên quyết không để xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật trong công tác THA.

Về tổ chức thực hiện: Cục trưởng Cục THADS tỉnh giao trách nhiệm cho Thủ trưởng các đơn vị xây dựng Kế hoạch công tác năm 2012 và kế hoạch chi tiết của từng lĩnh vực công tác của đơn vị, trong đó cần xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, phân công trách nhiệm cụ thể đối với cán bộ, công chức trong đơn vị.

Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thành phố có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch  công tác THADS năm 2012 của đơn vị, báo cáo với UBND cùng cấp cho ý kiến bằng văn bản và gửi về Cục THADS tỉnh phê duyệt; tổ chức triển khai, chỉ đạo công tác tự kiểm tra và kiểm tra thực hiện kế hoạch công tác năm 2012 đối với các đơn vị chuyên môn và các Chi cục THADS trực thuộc. Văn phòng Cục làm đầu mối tham mưu cho lãnh đạo Cục tổ chức triển khai thực hiện, kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch công tác năm 2012 trong toàn tỉnh.

Thùy Trang