Quảng Bình: Chi bộ Cục THADS tỉnh có 100% Đảng viên đủ tư cách, hoành thành tốt nhiệm vụ

06/01/2012


Năm 2011 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ VI, Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Quảng Bình lần thứ XII, nhiệm kỳ 2011 - 2015. Trên cơ sở Chương trình, kế hoạch công tác năm 2011 của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, Cấp ủy, Chi bộ Cục THADS đã bám sát tình hình nhiệm vụ của ngành và phát động toàn thể cán bộ, Đảng viên hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Vì vậy, Cục THADS tỉnh Quảng Bình đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Kết quả về chuyên môn, năm 2011 đạt tỷ lệ về việc 89,7% (vượt 5,7%), về tiền đạt 90,2% (vượt 26%), tỷ lệ giảm sàn về việc đạt 23% (vượt 15%), về tiền đạt 26% (vượt 25%).

Với việc hoàn thành các chỉ tiêu được giao, góp phần thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng, đảm bảo ổn định, phát triển về mọi mặt trên địa bàn tỉnh, xây dựng đoàn kết nội bộ trong cơ quan, Chi bộ Cục THADS tỉnh đã tiến hành phân loại Đảng viên năm 2011 đối với Đảng viên và tập thể Chi bộ. Kết quả có 100% đồng chí “Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ”, có 03 đồng chí “Đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” được Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Quảng Bình khen thưởng.

Tập thể Chi bộ Cục THADS được công nhận là “Chi bộ trong sạch vững mạnh” năm 2011.

Mạnh Cường