Bình Định: Hội nghị cán bộ, công chức năm 2011 vào dịp đầu năm mới 2012

09/01/2012
Trong không khí ấm áp của những ngày đầu năm mới 2012, ngày 04/01/2012, Cục THADS tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2011 trong toàn Ngành của tỉnh, với sự tham gia của toàn thể cán bộ, công chức các cơ quan THADS trong toàn tỉnh. Hội nghị cán bộ, công chức năm 2011 được đánh giá là có nhiều vấn đề mới, kể cả nội dung và hình thức tổ chức. 

Năm 2011, lãnh đạo Cục và các Chi cục trong tỉnh tiếp tục chú trọng việc nâng cao nhận thức về chính trị trong cán bộ, công chức, đảm bảo các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được học tập, quán triệt thực hiện đến từng cán bộ, công chức. Triển khai, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở tại đơn vị; tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổ chức THADS đạt và vượt 04 chỉ tiêu thi đua do Bộ Tư pháp giao. Từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất tốt, tận tâm với nghề nghiệp, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ được giao, nhất là đối với người đứng đầu. Công tác quy hoạch cán bộ luôn đảm bảo các tiêu chuẩn; việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ theo hướng quan tâm đến cán bộ công chức trẻ, cán bộ, công chức là nữ, cán bộ công chức trong diện qui hoạch. Cơ bản bổ nhiệm đủ các chức vụ lãnh đạo, các chức danh trong cơ quan THADS; tiếp nhận và tuyển dụng biên chế đã được phân bổ.

 

Thực hiện tốt các nội dung của Quy chế dân chủ ở cơ sở, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị; phát huy dân chủ trong hoạt động cơ quan cũng như trong hoạt động của các tổ chức đoàn thể. Cán bộ, công chức trong các cơ quan THADS luôn thực hiện nghiêm kỷ luật lao động, phát huy vai trò đầu tàu gương mẫu của người đảng viên trong việc chấp hành kỷ luật lao động. Nghiêm túc thực hiện quy định về trang phục Ngành, thời gian làm việc, hội họp, việc ra, vào trụ sở cơ quan, tiếp và làm việc với khách, đương sự đến liên hệ công tác; quản lý tốt các tài sản, phương tiện giao thông theo Quy chế của cơ quan; rèn luyện tác phong làm việc theo hướng chính quy và thực hiện nếp sống văn minh công sở. Thường xuyên thực hành tiết kiệm, chống lãng phí về thời gian, kinh phí và sử dụng trang thiết bị. Nâng cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc sử dụng trang thiết bị, phương tiện làm việc, điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm theo hướng tiết kiệm tối đa. Tăng cường công tác kiểm tra trách nhiệm trong việc thực hiện công vụ, nội qui, qui chế cơ quan của cán bộ, công chức. Đẩy mạnh việc triển khai và thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW 5 khoá X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước; cải cách lề lối, phương pháp làm việc nhằm giải quyết nhanh nhất công việc cho công dân; phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong công việc của cán bộ, công chức. Đã tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh; xây dựng các chỉ tiêu thi đua cụ thể, rõ ràng, minh bạch, đảm bảo tính chính xác, dân chủ, khách quan trong việc bình bầu danh hiệu thi đua; phân công công việc hợp lý, đảm bảo theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ thời gian hoàn thành”. Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần bằng nhiều hình thức thiết thực; thực hiện tốt các chế độ về bảo vệ sức khỏe, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội; đáp ứng tốt hơn nhu cầu về giao lưu, văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao trong và ngoài cơ quan. Thực hiện tốt các quy định về thực hành tiết kiệm trong chi tiêu nội bộ, quản lý tài chính công trong cơ quan, nhằm tăng thêm thu nhập, cải thiện đời sống của cán bộ, công chức trong cơ quan, yên tâm công tác.

   

Hội nghị đã thống nhất thông qua Nghị quyết với nhiều nội dung quan trọng, thiết thực, cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Ngành để triển khai thực hiện trong năm 2012. Hội nghị giao Ban Chấp hành Công đoàn phối hợp với Ban Thanh tra nhân dân triển khai, theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết trong năm 2012.

                                                                        Võ Công Hoàng