Lào Cai: Cải cách tư pháp, cải cách hành chính trong hoạt động thi hành án.

16/11/2007

Thực hiện quy định của pháp luật và sự chỉ đạo của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh , THADS tỉnh đã ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ thực hiện chế độ tự chủ, Quy chế quản lý tài sản công phù hợp đặc điểm chuyên môn và tình hình thực tế của đơn vị. Kế hoạch đi công tác được xác lập chi tiết đảm bảo tính thiết thực theo yêu cầu công việc, đúng mục đích và hiệu quả. Việc tổ chức các hội nghị được lồng ghép nhiều nội dung, do đó nâng chất lượng, giảm số lượng và thời gian hội nghị.Trong năm qua THADS tỉnh Lào Cai thực hiện tốt việc giám sát, kiểm tra thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn với quản lý hành chính và các đợt kiểm tra chuyên môn, đặc biệt là thông qua thanh toán, quyết toán thường xuyên, định kỳ. Công khai tài chính theo 6 tháng, cả năm. Triển khai thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng và Chương trình hành động của Chính phủ, UBND và Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai phù hợp đặc thù chức năng nhiệm vụ của các cơ quan thi hành án dân sự. Tổ chức học tập, phổ biến, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, Chương trình hành động của Chính phủ và Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XIII, Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành tới toàn thể công chức, viên chức trong đơn vị. Xây dựng Quy chế làm việc; Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế tiếp công dân; Nội quy về tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; Quy chế thực hiện dân chủ trong các cơ quan THADS tỉnh Lào Cai. Chỉ đạo THADS các huyện, thành phố xây dựng các văn bản trên. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc thực hiện, kịp thời sửa đổi, bổ sung văn bản cho phù hợp để đáp ứng yêu cầu quản lý, chỉ đạo, điều hành về việc phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh. Nâng cao ý thức trách nhiệm của mọi công chức tham gia đấu tranh phòng chống tham nhũng. Đã thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan và kiểm tra, giám sát phòng, chống tham nhũng.

Từ tháng 10/2006 Thi hành án dân sự tỉnh đã tổ chức quán triệt nội dung và có biện pháp cụ thể để thực hiện Chỉ thị số 32/2006/CT-TTg ngày 07/9/2006, Quyết định số 22/2006/QĐ-TTg ngày 24/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ và công văn số 2663/UBND-TH ngày 24/11/2006 của UBND tỉnh Lào Cai. THADS tỉnh và tất cả các THADS cấp huyện đã niêm yết công khai tại trụ sở về thủ tục hành chính liên quan, ghi rõ họ tên, chức danh người có trách nhiệm tiếp nhận đơn yêu cầu thi hành án, đơn thư khiếu nại, tố cáo và các phản ánh, kiến nghị về hoạt động mọi mặt của cơ quan Thi hành án dân sự; thiết lập đường dây nóng qua điện thoại. Lập các loại sổ sách ghi chép, thống kê tiếp nhận đơn thư đúng mẫu quy định của Bộ Tư pháp.

Hiện nay, việc tiếp nhận đơn, thư của tổ chức, cá nhân tuỳ thuộc nội dung được phân loại thực hiện theo quy định của Pháp lệnh Thi hành án dân sự năm 2004, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan hoặc Luật Khiếu nại, tố cáo. Thi hành án dân sự cấp tỉnh và cấp huyện đã phân công công chức chuyên trách tiếp nhận, theo dõi giải quyết đơn thư KNTC.

Qua theo dõi thường xuyên và trực tiếp kiểm tra toàn diện tại các Thi hành án dân sự cấp huyện nhận thấy việc triển khai thực hiện cải cách tư pháp và các văn bản liên quan được tổ chức chu đáo, sâu rộng. Công chức Thi hành án dân sự đã nhận thức đúng về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện nội dung cải cách tư pháp, cải cách hành chính nói chung, trong lĩnh vực thi hành án dân sự nói riêng, có hành động cụ thể thiết thực qua quản lý, điều hành và tác nghiệp.

Anh Tuấn