Công tác thi hành án dân sự huyện Bát Xát - Lào Cai

06/12/2007

Bát Xát là huyện vùng cao biên giới thuộc tỉnh Lào Cai, có nhiều dân tộc cùng làm ăn sinh sống, đời sống của một bộ phận nhân dân còn rất khó khăn. Địa bàn rộng từ trung tâm huyện đến các xã rất xa có xã cách gần 100km, giao thông đi lại rất khó khăn đặc biệt là mùa mưa thường xuyên sẩy ra ách tắc. Đối tượng thi hành án phần lớn là người dân tộc thiểu số nên nhận thức của họ nói riêng và người dân nói chung về pháp luật còn rất hạn chế, khả năng về kinh tế của các đối tượng phải thi hành án rất hạn chế thậm chí không có tài sản để thi hành.Năm 2007 trên cơ sở chỉ thị số 01/2007/CT – BTP ngày 23/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2007; Kế hoạch số 12/KH – STP ngày 11/01/2007 của giám đốc Sở Tư pháp Lào Cai; Kế hoạch công tác năm của THADS tỉnh Lào Cai. THADS huyện Bát Xát đã xây dựng kế hoạch công tác, phân công chấp hành viên, cán bộ phụ trách từng mảng việc cụ thể, hợp lý, phát động phong trào thi đua tạo ra khí thế thi đua sôi nổi khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu. Với 07 biên chế (03 chấp hành viên, 01 chuyên viên, 03 cán sự) THADS huyện Bát Xát thường xuyên tổ chức cho công chức của đơn vị tham gia nghiên cứu học tập những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cũng như các văn bản của cấp trên phục vụ cho công tác chuyên môn, quán triệt thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức của chấp hành viên, đạo đức nghề nghiệp. Đội ngũ công chức của cơ quan về cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu của công việc. Song do địa bàn rộng, công việc phải thường xuyên đi xuống tận thôn, bản, việc bố trí sắp xếp cán bộ phải kiêm nhiệm nên phần nào ảnh hưởng tới công tác nghiệp vụ chuyên môn. 

Năm 2007 THADS huyện Bát Xát phải thi hành 220 việc = 1.450.947.000đ. Trong đó số có điều kiện thi hành án là 118 việc = 443.510.000đ; số chưa có điều kiện thi hành là 100 việc = 986.478.000đ; giải quyết xong hoàn toàn 94 việc = 319.920.000đ; số việc thi hành đều là 06 việc; số uỷ thác là 02 việc = 20.959.000đ; số trả đơn là 03 việc = 47.778.000đ đạt tỷ lệ về việc 91% trên số việc có điều kiện thi hành và 82 % về tiền trên số tiền có điều kiện thi hành.

Công tác miễn, giảm thi hành án gặp nhiều khó khăn trong việc xác nhận của các địa phương, các trại giam nơi người phải thi hành án đang cư trú, vướng mắc giữa các cơ quan TAND, VKSND trong việc áp dụng các nguyên tắc, điều kiện xét miễn giảm chưa thống nhất như việc xét miễn giảm đối với khoản tiền phạt là 20.000.000đ và số tiền lãi xuất phát sinh chậm thi hành. Vì vậy năm 2007 trong số 11 việc thuộc diện xét miễn giảm chỉ xét được 03 việc = 10.138.000đ.

Công tác chuyến giao án dưới 500.000đ cho UBND cấp xã trực tiếp đôn đốc thi hành cũng được đơn vị quan tâm hàng đầu. Năm 2007 THADS huyện Bát Xát đã tiến hành chuyển giao 7/23 xã với 13 việc = 4.141.000đ trong đó đã thi hành được 9 việc = 1.626.000đ.

Trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: Đơn vị mở đầy đủ sổ theo dõi, tiếp nhận đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân liên quan đến thi hành án. Do làm tốt công tác giáo dục tư tưởng cho cán bộ, đồng thời giải quyết tốt việc thi hành án nên trong năm 2007 đơn vị chỉ có 01 đơn đề nghị liên quan đến việc thi hành án, đơn vị đã có văn bản trả lời đương sự theo đúng quy định của pháp luật.

                Với kết quả trên THADS huyện Bát Xát đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của ngành đề ra, phấn đấu năm 2008 kết quả thi hành cao hơn so với năm 2007.

Nam Khánh