T.H.A DS tỉnh Bình Định: Đánh giá kết quả công tác năm 2007, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2008

03/12/2007

 Tổng kết đánh giá kết quả công tác trong năm 2007, đồng thời chuẩn bị kế hoạch cụ thể để thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2008, vừa qua Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định đã có báo cáo tổng kết đánh giá kết quả hoạt động công tác năm 2007 trên địa bàn tỉnh và triển khai chương trình công tác năm 2008.Với nhiều sự thay đổi trong công tác tổ chức cán bộ cũng như một số đổi mới trong hoạt động nghiệp vụ thi hành án, Công tác thi hành án trong năm 2007 gặp nhiều khó khăn, hạn chế, nhưng kết quả đạt được của Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định đạt được trong năm 2007 là hết sức khả quan, đáng khích lệ: Trong năm 2007 toàn tỉnh đã tổ chức thi hành 7.322 việc có điều kiện trên tổng số 10.933 việc thụ lý trong năm, tổ chức thi hành về việc đạt 82,07% và thu được 51.318.391.000đ đạt 63,63%(riêng cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định đạt kết quả 92,44% về việc và 88,23% về tiền). Tháng 12/2006 Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định tuyển dụng thêm 07 công chức, nâng tổng số cán bộ hiện có lên 111 người trên tổng số 123 biên chế được phân bổ (chỉ  tiêu biên chế năm 2006); hội đồng tuyển chọn chấp hành viên đã xem xét đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm 07 Chấp hành viên (01 chấp hành viên cấp tỉnh, 06 chấp hành viên cấp huyện) nâng tổng số chấp hành viên toàn tỉnh lên 43 người.

Có được những kết quả như trên là sự phấn đấu quyết tâm khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao của tập thể các đơn vị và cán bộ, công chức thi hành án trong toàn tỉnh; dưới sự chỉ đạo, điều hành của Trưởng thi hành án tỉnh, các cơ quan thi hành án huyện và cán bộ, công chức đã phát huy tính chủ động, sáng tạo, đưa ra các giải pháp, sáng kiến nhằm nâng cao hiệu quả công tác; đồng thời mỗi tập thể, cá nhân quyết tâm  hoàn thành nhiệm vụ.

Hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác của Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định trong năm 2007 ngoài sự phấn đấu, nỗ lực của mỗi tập thể cơ quan thi hành án, từng cá nhân cán bộ, công chức; yếu tố tiên quyết là sự điều hành, chỉ đạo, lãnh đạo của Thi hành án tỉnh, nhất  là sự chỉ đạo điều hành của Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác tổ chức cán bộ, nhằm nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ, công chức thi hành án trong năm qua lãnh đạo Thi hành án tỉnh đã cử Trưởng thi hành án dân sự các huyện và một số chấp hành viên tham dự lớp tập huấn nghiệp vụ tại Cần Thơ và Đà Lạt; cử 07 cán bộ, công chức theo học lớp nghiệp vụ thi hành án tại Học viện Tư pháp; cử 05 cán bộ, công chức theo học lớp quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính, 14 cán bộ, công chức theo học lớp quản lý nhà nước chương trình chuyên viên. Thực hiện chỉ thị số 01/2007/CT-BTP ngày 23/01/2007 của Bộ Tư pháp, Trưởng thi hành án dân sự tỉnh Bình Định đã xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, phát động phong trào thi đua trong cả năm 2007 và phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn; khen thưởng kịp thời đối với các cá nhân có thành tích tốt; phát huy được hiệu quả của công tác thi đua, khen thưởng mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác. Ngoài ra, Trưởng thi hành án tỉnh còn phân công phụ trách từng lĩnh vực cho các đồng chí lãnh đạo, giao chấp hành viên chịu trách nhiệm theo dõi địa bàn và báo cáo theo từng tháng, từng quý để từ đó Trưởng thi hành án tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý chung; Trưởng thi hành án cũng  đã  chỉ đạo cho các đơn vị huyện, các chấp hành viên cấp tỉnh rà soát, phân loại án tồn đọng, xử lý theo đúng quy định của pháp luật; Kịp thời chỉ đạo đối với các vụ việc phức tạp, vướng mắc khó thi hành; Quan tâm đến công tác chỉ đạo nghiệp vụ cho Chấp hành viên cấp tỉnh và Thi hành án các huyện; tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho chấp hành viên, chuyên viên, cán bộ trên địa bàn toàn tỉnh(trong năm 2007 tổ chức 04 đợt tập huấn nghiệp vụ). Cùng với yêu cầu phát triển ngày càng cao của công tác thi hành án, ngày  08/6/2007 Công đoàn cơ sở Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định được thành lập theo quyết định số 22/QĐ-CĐVC nhằm đáp ứng yêu cầu cần phải có một tổ chức đại diện cho số lượng ngày càng lớn của cán bộ, công chức thi hành án.

Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2007, Trưởng thi hành án dân sự tỉnh Bịnh Định triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2008 với các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy và biên chế các các cơ quan Thi hành án trong tỉnh; xúc tiến việc thành lập Chi bộ Đảng- trực thuộc Dân Chính Đảng- của cơ quan thi hành án tỉnh để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng;

(Trưởng thi hành án huyện An Lão ký kết giao ước thi  đua hoàn thành nhiệm vụ năm 2008)

 
- Hoàn tất các thủ tục bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo cho các phòng chuyên môn thuộc Thi hành án tỉnh; các chức danh lãnh đạo còn khuyết của Thi hành án huyện; chuẩn bị nhân sự bổ nhiệm các chức danh thẩm tra viên, thẩm tra viên chính;

- Tiếp tục phát huy kết quả năm 2007, chủ động rà soát phân loại án, tổ chức thi hành tối đa đối với các việc có điều kiện, phối hợp với các cơ quan hữu quan trong việc xử lý việc thi hành án; Phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu so với năm 2007;

- Triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng lại trụ sở làm việc cơ quan thi hành án dân sự tỉnh; Trụ sở cơ quan thi hành án dân sự huyện Tuy Phước và kho tang vật của Thi hành án huyện Phù Mỹ, cụm kho tàng tang vật của cơ quan thi hành tỉnh-thành phố Quy Nhơn;

- Xây dựng và hoàn thiện hơn nữa các quy chế quản lý cơ quan, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý, sử dụng tài sản công, quy chế phối hợp trong công tác thi hành án, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nghiệp vụ; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, phấn đấu không có đơn vị thi hành án, cán bộ công chức thi hành án bị kỷ luật;

- Tiếp tục bổ sung quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, chấp hành viên nhằm nâng cao trình độ đáp ứng đòi hỏi công việc ngày càng cao trong tương lai;

- Phát động các phong trào thi đua thiết thực và kịp thời khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc.

Thể hiện quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ công tác trong năm 2008, Các Trưởng thi hành án đã thay mặt cho tập thể các đơn vị trực tiếp ký kết vào sổ giao ước thi đua hoàn thành nhiệm vụ năm 2008.

 

Tiến Dũng