Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2007 tại T.H.A DS tỉnh Bình Định.

28/11/2007

Ngày 16/11/2007 Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2007 và phát động phong trào thi đua năm 2008 đối với các Cơ quan Thi hành án dân sự trên địa bàn toàn tỉnh, tại hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Hay, Phó trưởng Thi hành án-Chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng, đã tổng kết, đánh giá công tác thi đua năm 2007 đối với các tập thể cơ quan và cá nhân cán bộ công chức thi hành án trên địa bàn tỉnh.Trong năm 2007, thực hiện chỉ thị số 01/2007/CT-BTP ngày 23/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2007, đồng thời gắn với nhiệm vụ chính trị tại địa phương, theo từng yêu cầu nhiệm vụ , kế hoạch công tác trong trong từng thời điểm, Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định đã phát động nhiều phong trào thi đua khác như: phong trào thi đua xây hoàn thành xuất sắc công tác, đạt và vượt chỉ tiêu thi đua; phong trào thi đua xây dựng đơn vị trong sạch vững mạnh, xây dựng hình ảnh người công chức thi hành án gương mẫu về kỷ cương, kỷ luật; Phong trào thi đua lập thành tích chào mừng 62 năm ngày truyền thống ngành tư pháp và kỷ niệm 62 năm Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam …Hưởng ứng phong trào thi đua, các đơn vị và cá nhân nỗ lực phấn đấu hoàn thành mọi chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, tổng kết công tác thi đua năm 2007, Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định có 14 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; 40 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiến tiến; 02 đơn vị đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc; 03 đơn vị đạt danh hiệu Tập thể lao động tiến tiến; Trưởng thi hành án tỉnh Bình Định đã tặng giấy khen cho 05 đơn vị và 42 các nhân có thành tích tốt; đề nghị Bộ Tư pháp và UBND tỉnh Bình Định tặng Bằng khen cho 07 các nhân và 02 tập thể có thành tích xuất sắc. Bên cạnh việc biểu dương các đơn vị cá nhân có thành tích tốt, Hội đồng thi đua khen thưởng cũng nhắc nhở đối với một số đơn vị chưa thật sự quan tâm và chưa triển khai phong trào thi đua tại đơn vị mình, cá biệt có đơn vị còn chưa nắm rõ nội dung, hình thức thi đua, bình bầu suy tôn cá nhân, tập thể có thành tích trong công tác.

Tại hội nghị, Hội đồng thi đua khen thưởng đã phát động phong trào thi đua năm 2008 với khẩu hiệu: “Công chức thi hành án dân sự ra sức thi đua xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, hết lòng phục vụ nhân dân, gương mẫu, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đẩy lùi quan liêu, tham nhũng” với 03 phong trào thi đua cụ thể: Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác được giao trong năm 2008; Thi đua xây dựng cơ quan thi hành án trong sạch, vững mạnh và Thi đua thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hoá công sở; gương mẫu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực.

Tiến Dũng