Tuyên Quang chỉ đạo mở đợt tập trung cao điểm về thi hành án dân sự

14/04/2008

Trong quý I năm 2008, các cơ quan thi hành án dân sự ở Tuyên Quang có cố gắng tổ chức thi hành các vụ việc thi hành án có điều kiện, tỷ lệ về việc thi hành xong đạt 68%, về tiền đạt 46%. Tuy nhiên, số việc và số tiền còn phải thi hành trong toàn tỉnh còn rất lớn 2.219 việc, với số tiền phải thu 14.721.961.000 đồng, trong đó số việc có điều kiện thi hành 281 việc, với số tiền là 1.415.769.000 đồng.Để nâng cao kết quả công tác thi hành án dân sự, ngày 28 tháng 3 năm 2008, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang đã có văn bản chỉ đạo mở đợt tập trung cao điểm về công tác thi hành án dân sự trên địa bàn toàn tỉnh từ ngày 01/4/2008 đến ngày 31/5/2008.

 Nhiều giải pháp được lưu ý thực hiện trong đợt tập trung cao điểm về thi hành án dân sự này:

                - Tiếp tục rà soát, xác minh toàn bộ số vụ việc phải thi hành, phân loại chính xác, từ đó đề ra các biện pháp giải quyết thích hợp đối với từng loại việc; những vụ việc có điều kiện thi hành nhưng đương sự cố tình trốn tránh chây ỳ, cần kiên quyết áp dụng biện pháp cưỡng chế để thi hành án dứt điểm. Tổ chức thi hành xong 100% số vụ việc có điều kiện thi hành đang thi hành dở dang. Phối hợp với Uỷ ban nhân dân cấp xã tổ chức thi hành 100 % số vụ việc có điều kiện thi hành đã được chuyển giao.

                - Đối với các vụ việc phức tạp, khó thi hành thì báo cáo, tham mưu đề xuất các biện pháp giải quyết với Ban chỉ đạo thi hành án dân sự cùng cấp để chỉ đạo giải quyết dứt điểm.

                - Đối với những việc thuộc diện xét miễn, giảm, thì tiếp tục đề nghị Toà án xét miễn, giảm theo đúng quy định của pháp luật.

                - Cùng với việc tổ chức thi hành các vụ việc có điều kiện thi hành trong đợt cao điểm, các đơn vị cần phải tập trung giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, không để đơn thư tồn đọng kéo dài, vượt cấp.

Lê Anh Tuấn