Họp Hội đồng tuyển chọn Chấp hành viên tỉnh Thái Nguyên

04/08/2008

Ngày 31/7/2008, Hội đồng tuyển chọn Chấp hành viên của tỉnh Thái nguyên họp để xem xét, đề nghị bổ nhiệm lại, bổ nhiệm mới chức danh chấp hành viên cấp huyện của tỉnh Thái nguyên Trước thực trạng số lượng các vụ việc thụ lý giải quyết ngày càng nhiều, số lượng Chấp hành viên mặc dù được bổ sung nhưng tại một số đơn vị Thi hành án dân sự cấp huyện của tỉnh Thái Nguyên vẫn còn tình trạng quá tải công việc đối với Chấp hành viên và cán bộ thi hành án dẫn đến kết quả thi hành xong hoàn toàn về việc và tiền chưa đạt như mong muốn. ( Số chấp hành viên là 40/114;  chiếm 35% tổng số biên chế toàn tỉnh, Chấp hành viên nữ là 06/40, chiếm 15% trong tổng số chấp hành viên ). Thực hiện Chỉ thị số 21/2008/CT-TTg ngày 01.7.2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự; Kế hoạch công tác năm 2008 của Bộ Tư pháp, trong đó có nội dung " tiếp tục kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực hoạt động cho  các cơ quan Thi hành án dân sự", các cơ quan Thi hành án dân sự cấp huyện của tỉnh Thái Nguyên rất cần bổ sung một số Chấp hành viên, khắc phục về cơ bản tình trạng quá tải về công việc.

Triển khai kế hoạch số 667/KH-THA ngày 09.7.2008 về việc bổ nhiệm lại, bổ nhiệm mới chức danh Chấp hành viên năm 2008 đã được Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên phê duyệt: bên cạnh các tiêu chí do Pháp lệnh Thi hành án dân sự năm 2004 đã quy định thì chỉ bổ nhiệm cho những đơn vị thực sự có nhu cầu , có số việc trung bình trên 250 việc/ chấp hành viên/ năm, ưu tiên những người sẵn sàng đến nhận nhiệm vụ tại các đơn vị vùng sâu, vùng xa và những đối tượng đã tốt nghiệp khoá đào tạo nghiệp vụ về Thi hành án loại giỏi, khá…. Sau khi rà soát, đánh giá một số Chấp hành viên đã hết nhiệm kỳ, đủ điều kiện để bổ nhiệm lại; Vào ngày 31 tháng 7 năm 2008,  Hội đồng tuyển chọn Chấp hành viên tỉnh Thái Nguyên dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Đức Trọng - Giám đốc Sở Tư pháp kiêm Phó chủ tịch Hội đồng tuyển chọn  Chấp hành viên của tỉnh Thái Nguyên đã  căn cứ vào quy định của Pháp lệnh Thi hành án dân sự năm 2004, hướng dẫn tại Thông tư số 06/2005/TT-BTP ngày 24/6/2005 của Bộ Tư pháp hướng dẫn về việc tuyển chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh Chấp hành viên mở phiên họp ngày 31/7/2008 để xem xét theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp bổ nhiệm lại, bổ nhiệm mới chức danh Chấp hành viên của tỉnh Thái Nguyên. Cụ thể gồm có:

1. Bổ nhiệm lại Chấp hành viên cấp huyện 01 đồng chí: Trong nhiệm kỳ 2003 - 2008, đồng chí đã có nhiều cố gắng, hoàn thành nhiệm vụ, đặc biệt là kết quả thi hành trong 02 năm cuối của nhiệm kỳ đạt kết quả tốt, vượt chỉ tiêu của Bộ Tư pháp và đơn vị đặt ra. Không có đơn thư khiếu nại, tố cáo về kết quả thi hành án và phẩm chất đạo đức, lối sống. Có đủ điều kiện, tiêu chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức Chấp hành viên và sức khoẻ để đáp ứng yêu cầu công tác, đủ điều kiện để tiếp tục đảm nhiệm chức danh Chấp hành viên cấp huyện.

2. Bổ nhiệm mới Chấp hành viên cấp huyện 05 đồng chí: những người  được đề nghị lần này  đều có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ cử nhân Luật, được đào tạo nghiệp vụ thi hành án và thời gian công tác nhất định tại các cơ quan Thi hành án dân sự cấp huyện. Đặc biệt đối với các trường hợp là cán bộ nữ được đề nghị bổ nhiệm lần này, đều đã có quá trình công tác, gắn bó lâu năm trong ngành, có nhiều cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ, có khả năng tổ chức thi hành những vụ việc thuộc thẩm quyền của Thi hành án dân sự cấp huyện. Đủ điều kiện để bổ nhiệm mới.

Tin tưởng rằng,  sau khi được cấp có thẩm quyền quyết định thì trong năm 2008 , các cơ quan Thi hành án dân sự cấp huyện của tỉnh Thái Nguyên sẽ  khắc phục về cơ bản tình trạng quá tải về công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 Hà Tuấn Phương