10 năm thực hiện chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước trong lĩnh vực thi hành án dân sự ở Vĩnh Phúc

11/08/2008

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về chiến lược cán bộ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, Sở Tư pháp Vĩnh Phúc đã chỉ đạo T.H.A tỉnh tổ chức triển khai học tập, nghiên cứu quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức trong khối thi hành án dân sự của tỉnh.Qua học tập cán bộ thi hành án đều nhận thức rõ trách nhiệm của một người cán bộ trong thời kỳ công nghiệp hoá- hiện đại hoá đất nước. Từ đó mỗi cán bộ, đảng viên đều thực hiện tốt công tác phê bình và tự phê bình, kiên quyết đấu tranh chống tệ nạn quan liêu, tham nhũng; thực hiện nghiêm pháp lệnh cán bộ công chức, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; pháp lệnh chống tham nhũng, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ, ngày truyền thống… thấy được trách nhiệm của mình trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Việc đánh giá cán bộ, công chức T.H.A dân sự được triển khai từ cấp tỉnh đến huyện, đã có sự chuyển biến trong nhận thức và quan điểm về đánh giá cán bộ. Công tác đánh giá cán bộ, công chức đã có sự phối hợp chặt chẽ giữa cấp uỷ với lãnh đạo đơn vị, các tổ chức đoàn thể, thực hiện tốt nguyên tắc tập thể công khai tự phê bình và phê bình.

Công tác quy hoạch cán bộ bảo đảm tính kế thừa vững chắc và liên tục các thế hệ cán bộ, giữ gìn đoàn kết nội bộ và ổn định cơ quan. Hàng năm Sở đều căn cứ vào các văn bản hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh để rà soát quy hoạch, quy hoạch bổ sung cán bộ, đối với những trường hợp quá tuổi bổ nhiệm và không đủ các tiêu chuẩn bổ nhiệm lãnh đạo sở đều thống nhất đưa ra khỏi quy hoạch và đưa quy hoạch những nhân tố mới có năng lực.

Công tác luân chuyển, bố trí cán bộ được T.H.A dân sự tỉnh thường xuyên rà soát để có kế hoạch luân chuyển cho phù hợp với năng lực sở trường của từng cán bộ, tạo điều kiện tốt cho cán bộ rèn luyện phấn đấu; tăng cường chấp hành viên cho những địa bàn khó khăn, từng bước điều chỉnh việc bố trí cán bộ hợp lý hơn. Cán bộ, công chức qua luân chuyển tích luỹ được nhiều kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn, hoàn thành tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Hàng năm Sở đều có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức T.H.A dân sự để trang bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản bổ sung cho kiến thức chuyên môn nghiệp vụ và quản lý, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có trình độ đáp ứng yêu cầu sự nghiệp CNH-HĐH đất nước. Việc đào tạo cán bộ, công chức T.H.A được xây dựng theo tiêu chuẩn ngạch công chức và các chức danh cán bộ quản lý. Các cán bộ, công chức T.H.A được đào tạo cơ bản, thường xuyên được đào tạo bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước và lý luận chính trị tăng cường khả năng thích ứng với nhiệm vụ được giao.

Hiện nay trên địa  bàn Vĩnh Phúc có 109 công chức làm việc tại các cơ quan T.H.A, trong đó có 3 thạc sỹ  82 người có trình độ Đại học và tương đương còn lại là Cao đẳng và Trung cấp. Có 01 cử nhân chính trị, 04 cử nhân cao cấp lý luận; 04 trung cấp lý luận.

Công tác chính sách và tiền lương của cán bộ, công chức T.H.A luôn được Giám đốc Sở và  lãnh đạo T.H.A tỉnh quan tâm. Việc xét chuyển ngạch và nâng ngạch được thực hiện đúng quy định. Cán bộ, công chức được chuyển ngạch phù hợp vị trí chuyên môn nghiệp vụ được giao.

Trong những năm qua việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khoá VIII được Giám đốc Sở và Lãnh đạo T.H.A  tỉnh đặc biệt quan tâm, công tác rà soát sắp xếp củng cố lại bộ máy của các cơ quan T.H.A của tỉnh không ngừng được hoàn thiện. Công tác đào tạo bồi dưỡng được chú trọng, việc đánh giá cán bộ, công chức cuối năm, quy hoạch cán bộ được Giám đốc Sở chỉ đạo triển khai hiệu quả. Chính vì vậy chất lượng chuyên môn của cán bộ thi hành án ngày càng được nâng lên, tinh thần trách nhiệm, thái độ tiếp xúc với dân giải quyết công việc đã có nhiều chuyển biến theo hướng tích cực. Bộ máy cán bộ T.H.A tỉnh ngày càng hoàn thiện, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ hiện nay.

Kim Yến