15 năm phấn đấu trưởng thành của các cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi

11/08/2008

Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá IX đã thông qua Nghị quyết ngày 06/10/1992 về việc bàn giao công tác Thi hành án từ TAND các cấp sang các cơ quan của Chính phủ theo tinh thần pháp lệnh thi hành án dân sự ngày 21/4/1993 và Điều 136 Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992, ngày 02/6/1993 Thủ tướng chính phủ có Chỉ thị số 226/TTg về triển khai việc bàn giao và tăng cường công tác thi hành án dân sự.Đến cuối tháng 7 năm 1993 tất cả các cơ quan thi hành án dân sự của tỉnh Quảng Ngãi được Bộ Tư pháp ra quyết định thành lập và nhận bàn giao từ Toà án sang Cơ quan tư pháp quản lý; Qua 15 năm phấn đấu thực hiện nhiệm vụ công tác Thi hành án dân sự, đến nay các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi ngày càng phát triển và không ngừng lớn mạnh.

Từ khi nhận bàn giao công tác Thi hành án dân sự từ Toà án chuyển sang cơ quan Tư pháp quản lý, biên chế các cơ quan thi hành án còn thiếu, trình độ chuyên môn của cán bộ, Chấp hành viên còn nhiều hạn chế, chỉ có 02 Cử nhân luật, 02 Cao đẳng luật, một số ít trung cấp luật, còn lại phần lớn không có chuyên môn, rất khó khăn cho việc quản lý điều hành về công tác thi hành án tại địa phương. Xuất phát từ thực tiễn đó, được sự chỉ đạo của Bộ Tư pháp và sự quan tâm của cấp uỷ, chính quyền địa phương, Sở Tư pháp tập trung vào việc xây dựng, củng cố kiện toàn tổ chức các cơ quan Thi hành án dân sự. Đặc biệt lãnh đạo Sở Tư pháp chú trọng đến đào tạo, đào tạo lại trình độ chuyên môn của từng cán bộ, Chấp hành viên của các cơ quan thi hành án, tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều đồng chí vừa làm, vừa học các khoá Đại học Luật song chủ động phối hợp với Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh mở hai khoá Trung cấp Luật cho số cán bộ, công chức các cơ quan thi hành án chưa qua đào tạo cơ bản về pháp luật. Đồng thời tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ từ các cơ quan khác và sinh viên tốt nghiệp Đại học luật ở các trường. Kết quả qua 15 năm không ngừng củng cố, kiện toàn về tổ chức, đến nay các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi có được đội ngũ công chức lớn mạnh, đảm bảo về số lượng, giỏi về chuyên môn, từng bước đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao, đưa công tác thi hành án ngày càng hiệu quả. Toàn tỉnh hiện có 119/139 biên chế được phân bổ năm 2008; trong đó có 40 Chấp hành viên (kể cả Trưởng, phó Trưởng thi hành án), về chuyên môn có 38/40 Chấp hành viên trình độ cử nhân luật, 80% cán bộ, công chức có trình độ cử nhân luật và có 11 đồng chí cử nhân, cao cấp lý luận chính trị, 11 đồng chí trung cấp chính trị, 02 đồng chí trung cấp quản lý Nhà nước và 20 đồng chí đã qua lớp quản lý nhà nước chương trình chuyên viên. Tuy nhiên đội ngũ cán bộ, Chấp hành viên các cơ quan Thi hành án dân sự ngày càng được củng cố hoàn thiện nhưng vẫn chưa tương xứng với khối lượng công việc hàng năm tăng, nhiều vụ án có tính chất phức tạp kéo dài.

Về cơ sở vật chất, sau khi tiếp nhận bàn giao, các cơ quan Thi hành án trong tỉnh chưa có trụ sở làm việc phải làm việc nhờ trụ sở TAND, UBND huyện, trang thiết bị hầu như chưa có gì. Do vậy Giám đốc Sở Tư pháp tranh thủ sự hỗ trợ kinh phí của địa phương, chủ động xây dựng kế hoạch, phương án đầu tư kinh phí, đến nay các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh được Bộ Tư pháp cấp kinh phí mua sắm các phương tiện, trang thiết bị làm việc tương đối đầy đủ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đã xây dựng hoàn thành 14/14 trụ sở mới cho các cơ quan Thi hành án dân sự cấp huyện, riêng trụ sở cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh đang xây dựng và dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng trong tháng 9 năm 2008.

Đi đôi với việc xây dựng củng cố kiện toàn tổ chức việc chỉ đạo giải quyết án được coi là công việc trọng tâm. Từ năm 1993 đến nay, qua 15 năm thực hiện nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự luôn được Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo Sở Tư pháp quan tâm trực tiếp chỉ đạo sâu sát, từ việc tổ chức các cơ quan phối hợp đến việc chỉ đạo trực tiếp tổ chức cưỡng chế đối với những vụ án lớn có tính phức tạp, đương sự chây ỳ, chống đối, luôn đạt kết quả, được quần chúng nhân dân đồng tình ủng hộ, ngày càng nâng cao uy tín của cơ quan thi hành án dân sự, số lượng án giải quyết xong trong toàn tỉnh năm sau đều cao hơn năm trước. Tuy nhiên, số án hàng năm phải thi hành tăng nhanh cả về số lượng và tính chất phức tạp, số vụ chưa thi hành được, trong đó phần lớn là án chưa có điều kiện thi hành trong khi đương sự phải thi hành án đang thụ hình, không có tài sản để thi hành hoặc cố tình không thi hành. Trong 15 năm qua các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi  đã giải quyết xong, hoàn toàn 26.171 việc trên 46.220 việc có điều kiện thi hành, đạt 65% so với việc có điều kiện thi hành, đã thực thu được hơn 140 tỷ đồng. Số tiền thu hàng năm đều tăng cao: năm 1993 thi hành được 298.036.000 đồng, đạt 10 % nhưng đến năm 2007 đã thực thu được hơn 32 tỷ đồng, đạt 80% trên số tiền có điều kiện thi hành, riêng 09 tháng năm 2008 đã thực thu được hơn 23 tỷ đồng. Những kết quả đã đạt được của các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi trong 15 năm qua là sự cố gắng nỗ lực đáng ghi nhận, đánh dấu bước khởi đầu và chặng đường đầu tiên trong việc củng cố, kiện toàn và phát triển của các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi.

Với quyết tâm không ngừng nâng cao chất lượng hiệu quả công tác Thi hành án dân sự, các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi đã đề ra trong năm 2008, tin chắc rằng kết quả sẽ đạt được theo chỉ tiêu thi đua và khẳng định được nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự của các cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi trong 15 năm qua không ngừng phấn đấu để trưởng thành./.
 

Văn Xông