Lào Cai: Kết quả công tác thi hành án năm 2008

06/10/2008

Thực hiện Kế hoạch trọng tâm công tác ngành tư pháp năm 2008; Kế hoạch số 01/KH-THA ngày 15/01/2008 của Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai. Với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức trong toàn tỉnh Lào Cai đã thu được kết quả đáng khích lệ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo kế hoạch ngành đề ra.Hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo.

           Được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Bộ Tư pháp, Cục thi hành án, sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền và Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự các cấp với sự tích cực phối hợp của các ngành, tổ chức đoàn thể địa phương và sự nỗ lực của tập thể, công chức thi hành án, năm 2008 hoạt động thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai đã đạt được những kết quả đáng khích lệ góp phần gìn giữ trật tự an toàn xã hội, kỷ cương pháp luật, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của nhà nước, tổ chức, công dân.

Kịp thời triển khai và áp dụng thống nhất các văn bản, ý kiến chỉ đạo về công tác chuyên môn nghiệp vụ, tổ chức cán bộ, tài chính kế toán của Bộ Tư pháp và Cục thi hành án dân sự ...Ở địa phương, hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo cũng được tăng cường thông qua giao ban khối nội chính, các kỳ họp HĐND, các đợt giám sát của Ban Pháp chế HĐND, các cuộc họp của Ban chỉ đạo thi hành án dân sự.

          Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác quản lý điều hành, nêu cao ý thức trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, gương mẫu thực hiện các quy định về công tác tổ chức cán bộ.  Làm tốt công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra  nghiệp vụ đối với Chấp hành viên, cán bộ và chỉ đạo hoạt động các đơn vị Thi hành án cấp huyện. Trực tiếp giải quyết công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, công tác báo cáo thống kê, đánh giá, tổng kết công tác thi hành án. Tham mưu cho Giám đốc Sở Tư pháp trong công tác tuyển dụng, luân chuyển, đề bạt cán bộ. Thực hiện tốt công tác thi đua- khen thưởng, kỷ luật, đảm bảo kịp thời chế độ chính sách cho cán bộ. Thường xuyên giữ mối lên hệ với Chi uỷ trong công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, tham gia xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền và các tổ chức quần chúng vững mạnh, làm tốt công tác phát triển Đảng.

* Công tác tổ chức, cán bộ.

Thường xuyên quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đội ngũ công chức THA toàn tỉnh luôn có lập trường chính trị, tư tưởng vững vàng, yên tâm công tác, nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, rèn luyện phẩm chất, đạo đức phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Quy hoạch cán bộ để tạo nguồn chấp hành viên, thẩm tra viên. Tham mưu cho Hội đồng tuyển chọn công chức, Hội đồng tuyển chọn chấp hành viên về công tác tuyển dụng cán bộ, bổ nhiệm chấp hành viên, bổ nhiệm các chức danh phó trưởng thi hành án. Tạo điều kiện để công chức của đơn vị được theo học các lớp chấp hành viên, lớp cao cấp lý luận chính trị, lớp quản lý nhà nước chương trình chuyên viên.

Triển khai Quyết định số 1327/QĐ-BTP ngày 18/7/2008 của Bộ Tư pháp phê duyệt đề án thực hiện các quy định về thẩm tra viên, thẩm tra viên cao chính, thẩm tra viên cao cấp thi hành án dân sự.

a. Công tác tuyển dụng, nâng lương:

Trình Hội đồng tuyển dụng công chức họp xét và đề nghị Giám đốc ra Quyết định tuyển dụng 02 công chức cho các đơn vị Thi hành án dân sự cấp huyện, tiếp nhận 04 công chức cho Thi hành án dân sự. Bổ nhiệm chính thức vào ngạch công chức cho 07 công chức đủ điều kiện theo quy định.

Hoàn tất thủ tục trình Giám đốc Sở Tư pháp ra quyết định nâng bậc lương cho 21 cán bộ, công chức trong toàn tỉnh. Trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp ra quyết định nâng bậc lương cho 02 chấp hành viên THADS cấp tỉnh.

b. Công tác bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ:

Trình Bộ Tư pháp ra quyết định bổ nhiệm lại 01 chức danh Phó trưởng Thi hành án dân sự tỉnh; giao quyền trưởng thi hành án cấp huyện đối với 01Phó trưởng thi hành án (Si Ma Cai); bổ nhiệm mới 01 kế toán trưởng hành chính sự nghiệp và giao phụ trách 01 kế toán nghiệp vụ thi hành án cho Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai; bổ nhiệm mới 01 Trưởng thi hành án cấp huyện (Văn Bàn); 01 chấp hành viên THADS tỉnh và 03 chấp hành viên cấp huyện.

Trình Giám đốc Sở bổ nhiệm 05 Phó trưởng Thi hành án dân sự cấp huyện (Mường Khương, Si Ma Cai, Bắc Hà, Bát Xát, Bảo Yên).

Thực hiện việc luân chuyển cán bộ, công chức trên cơ sở phù hợp về nhu cầu công việc và biên chế được giao. Hoàn tất thủ tục chuyển công tác cho 04 công chức thi hành án dân sự cấp huyện; thanh lý 01 hợp đồng lao động.

c. Công tác đào tạo:

Cử 03 công chức đủ điều kiện đi học lớp cao cấp chính trị tại tỉnh Lào Cai và tại Học viện hành chính quốc gia; cử 05 cán bộ dự thi lớp đại học luật tại chức khoá III tại Lào Cai.

Năm 2008 Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác thi hành án dân sự trong toàn tỉnh.

Nhìn chung Thi hành án dân sự tỉnh và các đơn vị cấp huyện đã có sự phân công cán bộ hợp lý, nhất là cán bộ chuyên trách như cán bộ tổng hợp, cán bộ văn thư lưu trữ kiêm kho, quỹ.

* Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tổ chức, cán bộ của cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai còn một số tồn tại, hạn chế như sau:

- Công tác điều động, luân chuyển cán bộ chưa được thực hiện triệt để do số lượng cán bộ ở các đơn vị có hạn, hầu hết vị trí công tác cũng như gia đình đã ổn định.

- Hiện nay, một số cán bộ thi hành án vẫn chưa được đào tạo về chính trị, kiến thức quản lý nhà nước do thi hành án dân sự là đơn vị ngành dọc, trong khi đó tại tỉnh Lào Cai chỉ đào tạo cho cán bộ công chức đang công tác tại các đơn vị thuộc tỉnh quản lý.

* Quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ.

          Hàng tháng, quý THADS tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban với các đơn vị Thi hành án dân sự cấp huyện để đánh giá kết quả thi hành án tháng, quý đồng thời đề ra những phương hướng nhiệm vụ cho tháng, quý tiếp theo và kịp thời triển khai văn bản mới, hướng dẫn nghiệp vụ thi hành án.

          Duy trì việc phân công chấp hành viên phụ trách các đơn vị, trực tiếp chỉ đạo những thắc mắc của các đơn vị một cách kịp thời và chính xác, nhiều vụ việc phức tạp Thi hành án dân sự tỉnh xin ý kiến chỉ đạo của Cục Thi hành án và có ý kiến chỉ đạo bằng văn bản.

          Kết hợp công tác kiểm tra công tác thi hành án, đoàn kiểm tra đã hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ công chức trong đơn vị cấp huyện từ việc thực hiện các quy định về thủ tục hành chính đến việc tổ chức thi hành án cũng như công tác kế toán nghiệp vụ thi hành án.

 * Việc triển khai thực hiện chỉ thị số 21/2008/CT-TTg ngày 01/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự.

Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai đã tiến hành cuộc họp với các Trưởng phó phòng nghiệp vụ chuyên môn cũng như các Trưởng thi hành án dân sự các huyện, thành phố để triển khai thực hiện Quyết định số 1414/QĐ-BTP về việc ban hành kế hoạch thực hiện chỉ thị số 21/2008/CT-TTg ngày 01/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự:

Thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm giảm dần số việc thi hành án tồn đọng hàng năm. Rà soát, xác minh và phân loại án và tổ chức các đợt cao điểm giải quyết việc thi hành án tồn đọng để đến hết năm 2008 làm giảm ít nhất 10% đến 15% số việc thi hành án dân sự tồn đọng so với năm 2007.

Chú trọng giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng thời hạn, đúng pháp luật ngay từ cơ sở, hạn chế đến mức tối đa những khiếu nại, tố cáo phức tạp mới phát sinh, khiếu nại vượt cấp; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra về thi hành án, nhất là đối với những nơi có nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo hoặc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm.

         Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thi hành án; bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật, điều động, luân chuyển Chấp hành viên, kịp thời giải quyết chế độ, chính sách và khen thưởng đối với đơn vị, cá nhân có thành tích trong công tác thi hành án dân sự. Có kế hoạch tiếp nhận chủ tịch, phó chủ tịch, cán bộ tư pháp xã có trình độ và kinh nghiệm về pháp luật sang cơ quan thi hành án cấp huyện.

* Hoạt động phối hợp liên ngành.

Công tác thi hành án dân sự ở Lào Cai luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của Cục Thi hành án dân sự Bộ Tư pháp, của cấp uỷ Đảng, HĐND, UBND và Ban chỉ đạo thi hành án các cấp. Các ngành, tổ chức đoàn thể quần chúng các cấp trong tỉnh cũng đã có sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức đối với công tác thi hành án dân sự, phối hợp tương đối chặt chẽ với các cơ quan thi hành án dân sự, đặc biệt là các cơ quan trong khối nội chính.  Đối với các vụ việc phức tạp cần tổ chức cưỡng chế được Ban chỉ đạo thi hành án dân sự cho ý kiến chỉ đạo sát thực, phù hợp nên được thi hành triệt để, đạt hiệu quả cao. Đồng thời, thông qua hoạt động của Ban chỉ đạo thi hành án dân sự, cấp uỷ Đảng, chính quyền ở địa phương nắm rõ các vụ việc phức tạp (hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo kéo dài, vượt cấp ) từ đó cho đường lối chỉ đạo, tháo gỡ kịp thời, ngăn chặn các trường hợp can thiệp trái pháp luật trong hoạt động thi hành án dân sự.

          Sự phối hợp giữa Cơ quan thi hành án với Công an trong việc chuyển giao tang vật, với Tài chính trong việc định giá tài sản, với VKS trong việc tiêu huỷ tang vật, với TAND trong việc chuyển giao án được thực hiện chặt chẽ theo đúng quy định của pháp luật.

* Kết quả thi hành án năm 2008:

100% các vụ án có điều kiện thi hành được đưa ra thi hành, đồng thời thi hành án dân sự tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị tiến hành rà soát, phân loại các vụ việc để tổ chức thi hành án có hiệu quả, thường xuyên theo dõi, xác minh các vụ việc chưa có điều kiện thi hành theo đúng quy định của pháp luật, giải quyết dứt điểm các trường hợp người phải thi hành có điều kiện thi hành nhưng cố tình dây dưa, kéo dài không chịu thi hành án. Kết quả như sau:

a/ Tổng số việc phải thi hành: 3.587 việc (So với năm 2007giảm 125 việc = 3,4%). Trong đó:

- Số việc cũ chuyển sang: 1.993 việc

- Số việc mới thụ lý: 1.594 (So với năm 2007giảm  217 việc = 12%)

- Số việc uỷ thác thi hành án: 37 việc

- Số việc có điều kiện thi hành: 2.034 việc

 - Số việc thi hành xong: 1.671 việc (So với năm 2007 tăng 78 việc = 4,7%)

         Trong đó: 

            +Thi hành xong hoàn toàn: 1.566 việc (So với năm 2007 tăng  41 việc = 2,6%)

                   + Đình chỉ THA: 105 việc

- Số việc thi hành dở dang: 245 việc

- Số việc thi hành chưa có kết quả: 118 việc

- Số việc chưa có điều kiện thi hành: 1.516 việc. Trong đó:

            + Số việc hoãn: 1.423 việc.

            + Số việc trả đơn yêu cầu thi hành án: 64 việc

            + Lý do khác: 29 việc

Đạt tỷ lệ: 82%/Số việc có điều kiện thi hành (So với năm 2007 tăng 1%)

b/ Tổng số tiền phải thu: 44.896.625.000đ (So với năm 2007 giảm 8.144.640.000đ = 15,3%). Trong đó:

- Số tiền năm trước chuyển sang: 25.342.283.000đ

- Số tiền mới thụ lý: 19.554.342.000đ (So với năm 2007 giảm 8.334.795.000đ = 29,8%)

- Số tiền uỷ thác thi hành án: 2.990.010.000đ

- Số tiền có điều kiện thu: 16.656.522.000đ

- Số tiền thi hành xong: 14.443.760.000đ (So với năm 2007 tăng 2.589.205.000đ = 17,9%). Trong đó:

            + Số tiền thực thu: 12.579.434.000đ (So với năm 2007 tăng 4.458.798.000đ = 35,4%).

            + Số tiền đình chỉ THA: 1.708.234.000đ

            + Số tiền miễn giảm THA: 156.092.000đ

- Số tiền chưa thi hành: 2.212.762.000đ.

- Số tiền chưa có điều kiện thu: 25.250.093.000đ

            + Số tiền hoãn thi hành: 18.116.875.000đ

            + Số tiền trả đơn yêu cầu thi hành án: 6.071.012.000đ

            + Lý do khác: 1.062.206.000đ

Đạt tỷ lệ: 87%/Số tiền có điều kiện thi hành (So với năm 2007 tăng 17%)

* Đánh giá tình hình:

Nhìn chung, các cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai đã bám sát và triển khai toàn diện nhiệm vụ trọng tâm theo Kế hoạch trọng tâm ngành tư pháp năm 2008; Kế hoạch số 01/KH-THA ngày 15/01/2008 của Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai. Tổng số việc và số tiền phải thi hành tuy có giảm so với cùng kỳ năm 2007. Tuy nhiên số việc, tiền thực thu và tỷ lệ giải quyết về việc và về tiền tăng hơn so với cùng kỳ năm 2007. Nhiều vụ việc tồn đọng kéo dài đã được giải quyết dứt điểm. Mọi mặt hoạt động đều có những bước tiến tích cực, không có trường hợp vi phạm pháp luật.

* Tồn tại và nguyên nhân cơ bản.

- Số lượng án chưa có điều kiện thi hành chiếm tỷ lệ cao, chủ yếu do người phải thi hành án đang chấp hành hình phạt tù hoặc là người nước ngoài (Trung Quốc) hoặc là đối tượng nghiện ma tuý không có tài sản thi hành.

- Công tác thi hành án dân sự liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của người phải thi hành án nên người phải thi hành án thường không tự nguyện thi hành, thậm chí tìm cách tẩu tán tài sản, chây ỳ, chống đối gây khó khăn cho việc thi hành án.

- Ý thức chấp hành pháp luật về thi hành án dân sự của một bộ phận nhân dân còn thấp.

- Một số cơ quan thi hành án dân sự chưa làm tốt vai trò đề xuất, tham mưu cho Ban chỉ đạo thi hành án cùng cấp, thiếu kinh nghiệm trong công việc tổ chức phối hợp với các tổ chức đoàn thể để động viên  thành viên của họ tự nguyện thi hành án.

*  Xét miễn, giảm thi hành án:

Thực hiện Thông tư liên tịch số 02/2005/TTLT ngày 17/6/2005 của TANDTC, VKSNDTC, BTP, BCA, BTC hướng dẫn việc xét miễn, giảm thi hành án đối với khoản tiền phạt, án phí các cơ quan thi hành án dân sự trong toàn tỉnh đã phối hợp giải quyết, kết quả như sau:

* Miễn thi hành án:

- Số việc thuộc diện miễn: 87 việc = 257.132.000đ.

- Đã chuyển sang Toà án: 86 việc = 237.132.000đ

- Đã xét miễn được: 56 việc = 132.230.000đ.

* Giảm thi hành án:

- Số việc thuộc diện giảm: 01 việc = 23.862.000đ.

- Đã xét giảm được: 01 việc = 23.862.000đ.

* Khó khăn, vướng mắc:

- Một số đơn vị cấp huyện chưa được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp thống nhất quan điểm miễn giảm khoản lãi suất chậm thi hành theo bản án và không đưa ra xét miễn giảm khoản lãi suất vì cho rằng Thông tư  02 không quy định.

- Nhiều đối tượng thuộc diện miễn giảm đang thụ hình, hoặc đã thụ hình xong nhưng không có địa chỉ, cơ quan thi hành án không thể yêu cầu họ làm đơn xin miễn giảm được, khó khăn cho công tác miễn giảm thi hành án.

* Chuyển giao án có giá trị không quá 500.000đ cho Uỷ ban nhân dân cấp xã trực tiếp đôn đốc thi hành.

Việc thực hiện Thông tư số 05/2002/TT-BTP ngày 27/2/2002 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn chuyển giao một số vụ việc trong thi hành án cho UBND cấp xã, thị trấn trực tiếp đôn đốc thi hành đạt kết quả thấp, có những khó khăn, vướng mắc nên nhiều vụ việc đã chuyển giao xuống xã nhưng không thi hành được phải quyết định rút lên để cơ quan thi hành án dân sự tổ chức thi hành và tiến hành không chuyển giao.

Kết quả thực hiện 9 tháng:

- Tổng số việc hiện còn tại cấp xã, phường:  40 việc = 6.276.800đ

- Số việc đã giải quyết: 18 việc = 3.671.400đ

 Thực hiện chỉ thị số 21/2008/CT-TTg ngày 01/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự, các cơ quan thi hành án dân sự trong toàn tỉnh đã chủ động dừng việc chuyển giao và tiến hành rút hồ sơ về đơn vị để cơ quan thi hành án tiếp tục thi hành.

* Công tác kiểm tra thi hành án.

          Ngay từ đầu năm Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai đã xây dựng kế hoạch kiểm tra toàn diện về thi hành án trong phạm vi toàn tỉnh. Trong kế hoạch đã đổi mới nhiều nội dung nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm tra như: đổi mới về phương pháp, thời gian, nội dung…

          Năm 2008 đã tiến hành kiểm tra 05 đơn vị: THADS thành phố Lào Cai, Bảo Thắng, Si Ma Cai, Bắc Hà, Sa Pa (Đạt tỷ lệ 100% theo kế hoạch). Qua công tác kiểm tra thấy rằng trong những năm gần đây công tác thi hành án dân sự ở các đơn vị cấp huyện đã có bước phát triển về mọi mặt, nội bộ cơ quan đoàn kết, cán bộ công chức trong đơn vị thực hiện tốt nội quy, quy chế của cơ quan, của ngành đề ra, trình độ nghiệp vụ của các chấp hành viên và cán bộ cũng đã được nâng cao, được đào tạo qua các lớp nguồn chấp hành viên, tập huấn nghiệp vụ và tự học hỏi.

Tuy nhiên, ở một số đơn vị qua kiểm tra cũng còn mắc những tồn tại nhỏ cần phải sửa chữa như: Ra quyết định thi hành án chưa chặt chẽ, còn thiếu phần tang vật; Một số hồ sơ có tiền tạm thu nhưng không lập bảng phân phối tiền thu thi hành án hoặc có lập nhưng thiếu chữ ký của kế toán và Trưởng thi hành án: Hồ sơ uỷ thác cả phần tang vật; Việc sao biên lai do chấp hành viên ký xác nhận là chưa đúng quy định; biên bản giao nhận bản án không có ngày nhận; Hồ sơ xong chưa có bảng đối chiếu giữa hồ sơ và kế toán…Qua kiểm tra cũng nhận thấy trình độ của cán bộ tham mưu còn yếu, chưa chịu khó nghiên cứu tài liệu nhằm nâng cao trình độ chuyên môn.

* Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

           Năm 2008 đã xây dựng lịch kiểm tra công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các đơn vị cấp huyện vào kế hoạch kiểm tra thường xuyên của THADS tỉnh, đã tiến hành kiểm tra công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo ở 5 đơn vị cấp huyện, thành phố.

Qua công tác kiểm ở các đơn vị cấp huyện cho thấy các đơn vị đã mở sổ sách tiếp nhận, thụ lý và ra quyết định giải quyết khiếu nại các vụ việc phát sinh đúng quy định, tuy nhiên cũng cần phải khắc phục một số tồn tại sau: Việc ghi chép sổ sách chưa rõ ràng, thiếu khoa học, hồ sơ giải quyết khiếu nại còn quá sơ sài, chưa lưu giữ những tài liệu giấy tờ làm phát sinh việc khiếu nại, tố cáo để thuận lợi cho công tác kiểm tra.

Năm 2008 toàn tỉnh đã tiếp nhận: 15 đơn (cấp tỉnh: 05 đơn và cấp huyện: 10 đơn) đã giải quyết được 12/15 đơn đạt tỷ lệ 80%. Trong đó số đơn khiếu nại, tố cáo sai là 10 đơn, số đơn khiếu nại, tố cáo vừa có nội dung đúng vừa có nội dung sai là 02 đơn.

Nhìn chung công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo được các đơn vị giải quyết đúng thời gian, trình tự và đúng pháp luật. Tuy nhiên, một số đơn vị vẫn chưa niêm yết quy chế tiếp công dân và quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc phân công cán bộ giải quyết khiếu nại, tố cáo ở một số vụ việc còn chưa hợp lý; việc thiết lập hồ sơ giải quyết khiếu nại, tố cáo còn sơ sài.

Nguyên nhân là do ở các đơn vị thi hành án dân sự cấp huyện chưa bố trí được cán bộ giải quyết khiếu nại, tố cáo chuyên trách mà chủ yếu là kiêm nhiệm. Đội ngũ cán bộ còn thiếu nhiều kinh nghiệm về nghiệp vụ thi hành án cũng như công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Một số đơn vị số lượng án lớn, chấp hành viên phải dành nhiều thời gian để giải quyết án nên ít nhiều ảnh hưởng đến việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của đơn vị.

* Một số khó khăn, vướng mắc trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo:

- Sự phối hợp giữa các cơ quan ban ngành liên quan trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án chưa thực sự có hiệu quả, còn có nhiều quan điểm không thống nhất. Một số cơ quan liên quan còn thụ lý và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân không đúng thẩm quyền.

- Quy định của pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực thi hành án còn chống chéo, tản mạn ở nhiều văn bản khác nhau, chưa rõ ràng dẫn đến việc áp dụng không thống nhất trong quá trình giải quyết. Một số nội dung còn thiếu chặt chẽ, quy định chế tài còn nhẹ như: Việc xử lý tố cáo sai sự thật, việc tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo…

 * Về công tác quản lý tài chính: 

* Công tác quản lý ngân sách và xây dựng cơ bản :

- Đã xây dựng xong 01 trụ sở thi hành án tỉnh Lào Cai.

- Các trụ sở thi hành án được xây dựng đã được Bộ Tư pháp phê duyệt quyết toán công trình.

- Thực hiện khởi công xây dựng công trình cụm kho vật chứng thi hành án tỉnh Lào Cai và thi hành án thành phố Lào Cai, chuẩn bị xây dựng thi hành án huyện Sa Pa.

        - Các đơn vị thi hành án trong tỉnh đã được đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn kinh phí đáp ứng yêu cầu của hoạt động của đơn vị mình.

        - Thi hành án tỉnh Lào Cai đã thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra về nghiệp vụ tài chính, kế toán đối với các đơn vị cấp huyện. Nhìn chung các đơn vị đã làm tốt công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí, thực hiện đúng các quy định pháp luật về quản lý tài chính. Sử dụng nguồn kinh phí Nhà nước cấp có hiệu quả đảm bảo cho các hoạt động của đơn vị đồng thời tiết kiệm được kinh phí để  chi cho hoạt động phúc lợi, thưởng và tăng thu nhập cho cán bộ, công chức theo quy định tại Nghị định 130/2005/NĐ-CP.

* Một số khó khăn vướng mắc :

          - Hầu hết diện tích các trụ sở đã được đầu tư xây dựng còn hẹp như Thi hành án thành phố Lào Cai, thi hành án tỉnh Lào Cai, thi hành án huyện Bảo Thắng, thi hành án huyện Bát Xát, thi hành án huyện Bảo Yên .

          - Trình tự bảo trì trụ sở được quy định tại Thông tư số 08/TT-BXD ngày 24/11/2006 và quyết định số 15/2006/QĐ-BXD ngày 2/6/2006 của Bộ xây dựng không phù hợp với những công trình có quy mô nhỏ vì kinh phí được cấp để bảo trì những công trình có quy mô nhỏ này rất nhỏ (vài chục triệu đồng), trong đó phải chi một số tiền rất lớn cho việc thuê lập dự toán, thẩm tra, giám sát, chi phí khác...

          * Công tác kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự :

          - Thực hiện tốt chế độ kế toán nghiệp vụ theo Quyết định số 09/2007/QĐ-BTP ngày 08/10/2007, phối hợp tốt với bộ phận nghiệp vụ trong việc quản lý tài chính về thi hành án.

          - Quản lý tốt tang, tài vật không có trường hợp mất mát, hư hỏng.

          - Trích nộp phí thi hành án theo đúng quy định.

          - Thực hiện tốt chế độ báo cáo, đảm bảo về nội dung cũng như hình thức.

* Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.

Việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về thi hành án dân sự được quan tâm với nhiều hình thức tuyên truyền như trong khi tổ chức thi hành án, tuyên truyền miệng và trên phương tiện thông tin đại chúng qua việc viết tin, bài trên Báo Lào Cai, Pháp luật Việt Nam, ấn phẩm tuyên truyền của ngành (Tư Pháp Lào Cai),...

Các đơn vị thi hành án trong toàn tỉnh đã có sự phối hợp với Phòng Tư pháp tham mưu cho UBND cùng cấp tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong đó lồng ghép các văn bản pháp luật về thi hành án dân sự cho các đối tượng là thủ trưởng các cơ quan, ban ngành trong huyện, trưởng các ban, ngành của UBND các xã và thị trấn để từ đó tuyên truyền đến các thôn, bản, tổ dân phố.

Nhiều địa phương đã tổ chức tuyên truyền về công tác thi hành án thông qua cán bộ tư pháp xã, thông qua báo đài ở địa phương, thông qua các buổi tình nguyện của các đoàn viên tới các xã, bản trong địa bàn tỉnh.

* Tổ chức, hoạt động đoàn thể.

Chi bộ Đảng THADS tỉnh hoạt động mạnh, phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện hoạt động của cơ quan. Hoạt động của các tổ chức đoàn thể quần chúng được duy trì đều góp phần tích cực trong việc thực hiện Quy chế dân chủ, vận động tham gia các phong trào thi đua, từ thiện. Năm 2007 được Đảng uỷ khối cơ quan dân chính Đảng tỉnh Lào Cai công nhận là chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Tổ chức Công đoàn, Hội chữ thập đỏ và Đoàn thanh niên hoạt động sôi nổi, đạt hiệu quả cao, tạo khí thế trong công tác chuyên môn nghiệp vụ.

* Phong trào thi đua năm 2008.

Đã kiện toàn, củng cố bộ máy tham mưu giúp việc chỉ đạo hoạt động thi đua. Tổ chức phát động thi đua, đăng ký thi đua, duy trì và đẩy mạnh phong trào thi đua ngay từ giai đoạn đầu năm. Chú trọng việc nhân rộng điển hình tiên tiến ở các đơn vị, khen thưởng chính xác, kịp thời.

 Xây dựng chỉ tiêu thi đua năm 2008 theo yêu cầu nhiệm vụ chính trị của ngành và thực tiễn công tác thi hành án trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Lập biểu đồ theo dõi tiến độ thi hành án của từng đơn vị, Chấp hành viên. Thực hiện nghiêm quy định hiện hành về thi đua khen thưởng đảm bảo chính xác, công bằng, công khai và dân chủ.  

Qua sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2008 nhiều tập thể cá nhân đạt tiêu chuẩn khen thưởng. Trưởng THADS tỉnh Lào Cai quyết định khen thưởng tặng Giấy khen cho: 05 tập thể và 19 cá nhân.

 Hưởng ứng và phát động đợt thi đua đặc biệt năm 2008 theo kế hoạch số 772/KH-BTP ngày 20/3/2008.

Trình Bộ tư pháp xét tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp ngành tư pháp cho 10 cán bộ, công chức thi hành án.

* Khó khăn, vướng mắc:

- Cách tính tỷ lệ chỉ tiêu thi đua khen thưởng không thống nhất với cách tính tỷ lệ của báo cáo thống kê, khó cho việc theo dõi.

- Tỷ lệ giải quyết xong 80% tổng số vụ việc thụ lý của năm báo cáo và giải quyết xong 70% tổng số tiền phải thi hành của năm báo cáo theo bảng chấm điểm thi đua khen thưởng của cơ quan thi hành án dân sự là quá cao khó có thể thực hiện được.

 

Với kết quả đạt được như trên, toàn thể cán bộ công chức thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai quyết tâm đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2009 như sau:

        * Công tác tổ chức cán bộ

- Tiếp tục quan tâm đến việc nắm bắt tư tưởng cán bộ, công chức toàn ngành, giáo dục cán bộ nêu cao ý thức tổ chức, kỷ luật, chấp hành tốt nội quy, quy chế của ngành, của đơn vị. Quan tâm giải quyết đúng, đủ mọi chế độ chính sách cho cán bộ, công chức. 

- Thực hiện việc luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, tiếp nhận, tuyển dụng, nâng lương, đào tạo cán bộ, công chức cơ quan thi hành án dân sự.

- Thành lập hội đồng và tiến hành trình tự thủ tục để bổ nhiệm thẩm tra viên, thẩm tra viên chính.

- Thực hiện việc nâng lương trước thời hạn cho cán bộ, công chức có đủ điều kiện.

- Sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động thi hành án dân sự của các cơ quan thi hành án.

* Công tác chuyên môn nghiệp vụ

- Tiếp tục việc triển khai thực hiện chỉ thị số 21/2008/CT-TTg ngày 01/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự.

- Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các cuộc giao ban tháng, quý. Tăng cường công tác quản lý, công tác kiểm tra, thanh tra, hướng dẫn nghiệp vụ đối với hoạt động thi hành án dân sự. Đảm bảo áp dụng thống nhất các quy định của pháp luật trong công tác thi hành án, công tác giải quyết khiếu nại – tố cáo về thi hành án.

- Nâng cao chất lượng công tác tham mưu quản lý, tổ chức thi hành án đảm bảo tuân thủ quy trình, thủ tục thi hành án, không để xảy ra sai sót, vi phạm pháp luật. Quản lý tốt tang, tài vật thi hành án. Phấn đấu năm 2009 đạt và vượt chỉ tiêu 75% về việc, 55% về tiền, giảm 10 đến 15% số án tồn đọng so với năm 2008. Rà soát, phân loại án, xác minh điều kiện thi hành của các đương sự, để giải quyết theo quy định của pháp luật. Tích cực tìm biện pháp tổ chức thi hành những vụ việc khó khăn phức tạp , giảm số tồn đọng kéo dài. Kiên quyết áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với đối tượng có điều kiện thi hành, nhưng cố tình không thi hành án.

  - Tiếp tục thực hiện Thông tư liên tịch số 02/2005/TTLT ngày 17/6/2005 về việc xét miễn, giảm thi hành án đối với khoản tiền phạt, án phí.

  - Tham mưu Ban chỉ đạo thi hành án cùng cấp xây dựng quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo và trong việc chỉ đạo, giải quyết các vụ việc phức tạp, và chỉ đạo phối hợp các ngành chức năng trong việc tổ chức thi hành án, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thi hành án nhằm nâng cao ý thức pháp luật trong nhân dân.

- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ thi hành án cho toàn thể cán bộ, công chức trong tỉnh.

          * Công tác tài chính kế toán

  - Tiếp tục tham mưu, đề xuất những biện pháp quản lý tài chính, các biện pháp thực hành tiết kiệm chống lãng phí tại đơn vị. Thực hiện khoán chi hành chính theo quy định.

-Tiếp tục các thủ tục đầu tư xây dựng trụ sở làm việc thi hành án huyện Sa Pa, xây dựng kho vật chứng thi hành án tỉnh Lào Cai và nâng cấp, cải tạo trụ sở thi hành án các huyện Bắc Hà, Văn Bàn.

- Đảm bảo giải quyết kịp thời, đúng chế độ về tiền lương, tiền khen thưởng và may sắm trang phục theo quy định.

 - Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính theo quy định nhằm đảm bảo đúng về hình thức, thời gian và chất lượng báo cáo.

- Tiếp tục thực hiện tốt chế độ kế toán nghiệp vụ theo Quyết định số 09/2007/QĐ-BTP ngày 08/10/2007.

          * Công tác kiểm tra

- Xây dựng kiểm tra công tác thi hành án dân sự của các đơn vị thi hành án dân sự cấp huyện và kế hoạch thẩm tra báo cáo thống kê các đơn vị thi hành án trong toàn tỉnh

          - Tiến hành kiểm tra đột xuất một số đơn vị để đánh giá việc thực hiện kết luận kiểm tra của các đơn vị Thi hành án dân sự cấp huyện.

          * Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo

 Chú trọng giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng thời hạn, đúng pháp luật ngay từ cơ sở, hạn chế đến mức tối đa những khiếu nại, tố cáo phức tạp mới phát sinh, khiếu nại vượt cấp; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra về thi hành án, nhất là đối với những nơi có nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo hoặc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm.

   * Công tác thi đua khen thưởng:

  - Phát động phong trào thi đua năm 2009.

  - Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng.

  * Tổ chức, hoạt động đoàn thể.

  - Tiếp tục phát huy vai trò của các tổ chức Đảng, công đoàn, hội chữ thập đỏ. Tăng cường công tác phối hợp để nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự.

- Thành lập chi đoàn thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai thuộc Đảng uỷ khối cơ quan dân chính Đảng tỉnh Lào Cai.

Với kết quả công tác thi hành án năm 2008 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2009 của toàn thể cán bộ công chức cơ quan thi hành án trong toàn tỉnh như trên. Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai đang nỗ lực phấn đấu để hoạt động thi hành án dân sự ngày càng đạt hiệu quả cao./.

A.T