Quảng Ngãi: kết luận kiểm tra nghiệp vụ thi hành án dân sự tại các huyện Bình Sơn, Mộ Đức và Minh Long

21/11/2008

Thực hiện Quyết định số 116/QĐ-STP ngày 03/9/2008 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác nghiệp vụ thi hành án dân sự tại cơ quan Thi hành án dân sự các huyện Bình Sơn, Mộ Đức và Minh Long; Trong thời gian từ ngày 16/9/2008 đến ngày 26/9/2008, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra hoạt động nghiệp vụ thi hành án, hoạt động thu chi tài chính thi hành án và kiểm tra việc quản lý, sử dụng kinh phí do Ngân sách cấp từ ngày 01/10/2006 đến ngày 30/8/2008 tại cơ quan Thi hành án dân sự các huyện Bình Sơn, Mộ Đức và Minh Long.Sau khi kết thúc việc kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã có văn bản kết luận kiểm tra đối với cơ quan Thi hành án dân sự các huyện Bình Sơn, Mộ Đức và Minh Long: Thi hành án dân sự các huyện Bình Sơn, Mộ Đức và Minh Long tuy còn nhiều khó khăn nhưng được sự quan tâm của Bộ Tư pháp, cấp Uỷ đảng, UBND huyện, Giám đốc Sở Tư pháp, Thi hành án dân sự tỉnh nên đã khắc phục dần khó khăn, đưa công tác thi hành án dân sự của từng huyện đi vào nề nếp, các hoạt động trong công tác thi hành án dân sự như hoạt động nghiệp vụ thi hành án dân sự hoạt động thu chi tài chính thi hành án, việc quản lý và sử dụng kinh phí do Nhà nước cấp có nhiều mặt tiến bộ, đảm bảo quy trình và quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. Nhìn chung, So với những năm trước, năm nay công tác thi hành án dân sự tại cơ quan Thi hành án dân sự các huyện Bình Sơn, Mộ Đức và Minh Long đã có nhiều tiến bộ, các hoạt động trong công tác thi hành án dân sự được đảm bảo đúng theo quy trình và quy định của pháp luật  về thi hành án dân sự, những sai sót trong công tác thi hành án đã được cơ quan Thi hành án dân sự chú trọng khắc phục, hiệu quả công tác thi hành án dân sự ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, công tác thi hành án dân sự là một trong những mảng khó và phức tạp, nên không tránh những thiếu sót. Do vậy, để kịp thời khắc phục những thiếu sót đã nêu trên, đồng thời rút kinh nghiệm chung cho Thi hành án dân sự các huyện Bình Sơn, Mộ Đức và Minh Long, Đoàn kiểm tra có những kiến nghị  và yêu cầu Trưởng Thi hành án dân sự các huyện Bình Sơn, Mộ Đức và Minh Long thực hiện đầy đủ các kiến nghị của Đoàn kiểm tra; tiến hành họp đơn vị  kiểm điểm, rút kinh nghiệm và báo cáo kết quả thực hiện về Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi trước ngày 30/11/2008./.

Phạm Huy Ân