THADS tỉnh Bình Định: Cán bộ, đảng viên học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7, khóa X

10/11/2008

Từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 05 tháng 11 năm 2008, Đảng uỷ Dân Chính Đảng tỉnh Bình Định tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7, khoá X cho cán bộ, đảng viên thuộc các chi, đảng bộ trực thuộc. Các Nghị quyết được học tập, quán triệt lần này gồm: Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá hiện đại hoá; Nghị quyết về xây dựng đội ngũ trí thức thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước; Nghị quyết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Nghị quyết về xây dựng nền văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới.Trong lần học này, Chi bộ và cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh đã cử cán bộ, đảng viên tham gia học tập 02 đợt (mỗi đợt 01 ngày) nhằm đảm bảo cho việc học tập, quán triệt nghị quyết đúng theo yêu cầu của Đảng uỷ Dân Chính Đảng, đồng thời giải quyết công việc hàng ngày cho công dân.

Ngoài ra, sau khi học tập, Chi bộ Thi hành án dân sự tỉnh sẽ tổ chức thảo luận trong cán bộ, đảng viên về các Nghị quyết nói trên trong buổi họp thường kỳ của chi bộ, qua đó báo cáo cho Đảng uỷ Dân Chính Đảng biết theo dõi chỉ đạo.

Võ Công Hoàng