THADS Thái Bình: Nhìn lại một năm thực hiện các nhiệm vụ công tác năm 2008

10/11/2008

Năm 2008, trên cơ sở kế hoạch công tác của Bộ, THADS tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch công tác năm 2008 và triển khai tới 100% chấp hành viên, cán bộ, chuyên viên trong toàn tỉnh. Đồng thời, thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc quyết liệt đối với công tác này. Do vậy, công tác thi hành án trong toàn tỉnh đã có những bước chuyển biến tích cực, đạt được những kết quả đáng ghi nhận.Cơ cấu, tổ chức bộ máy được kiện toàn...

 Đến nay, Cơ quan THADS tỉnh Thái Bình tổ chức thành 03 phòng (Phòng Tổ chức, hành chính tổng hợp và Tài vụ, Phòng Nghiệp vụ và Tổ chức THA và Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo) và 08 cơ quan THADS  của 08 huyện, thành phố. Bộ máy các cơ quan THADS đã được kiện toàn với đầy đủ các chức danh Trưởng, Phó trưởng thi hành án tỉnh, huyện và các Trưởng, Phó trưởng phòng các Phòng nghiệp vụ. Số lượng biên chế được phân bổ phù hợp với nhu cầu công việc của từng đơn vị, các chức danh hiện tại được bố trí hợp lý, đơn vị thấp nhất hiện có 08 biên chế và 03 Chấp hành viên, riêng Thi hành án dân sự tỉnh có 18 biên chế, 08 Chấp hành viên.

Năm 2008,  Cơ quan THADS Thái Bình được bổ nhiệm mới 03 chấp hành viên, nâng tổng số chấp hành viên trong toàn tỉnh là 43 người. Chuyển 01 chuyên viên Cơ quan THADS  Đông Hưng về công tác tại Văn phòng Sở Tư pháp. Hiện tại, toàn tỉnh có 43 Chấp hành viên và 58 cán bộ, chuyên viên...

Nhìn chung, đội ngũ cán bộ đáp ứng đủ về số lượng và chất lượng để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Đội ngũ cán bộ, công chức toàn ngành đều có phẩm chất đạo đức tốt có trách nhiệm với công việc, yêu ngành, yêu nghề có năng lực chuyên môn cao, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao với công việc nên đã đạt được kết quả tốt, có ý thức tuân thủ các quy chế chức trách và hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Vượt chỉ tiêu các nhiệm vụ được giao...

 Tổng số việc phải thi hành là 7.108 việc, trong đó, số việc có điều kiện thi hành là 3.564 việc. Đến nay, số việc đưa ra thi hành đều 268 việc; số việc xong hoàn toàn là 2548 việc; số việc đình chỉ là 327; số vụ việc phải áp dụng biện pháp cưỡng chế là 10 việc. Tỷ lệ số việc xong hoàn toàn là 2.816 (xong + thi hành đều)/3.237 (có điều kiện thì hành - đình chỉ), đạt 87%. Số việc giải quyết xong 3.821 (xong + đình chỉ + trả đơn + uỷ thác + đều)/7.108 (tổng số việc thụ lý), đạt 54%

Tổng số tiền và giá trị hiện vật phải thu là: 62.264.698.000 đồng, trong đó số tiền và hiện vật có điều kiện thu là 7.187.337.000đ.

Số tiền và giá trị hiện vật thực thu là 5.762.480.000 đồng, đạt 80% vượt 25% so với chỉ tiêu 55%. Trong đó, thu cho ngân sách là 1.175.236.000 đồng; thu cho cơ quan tổ chức - xã hội là 306.339.000 đồng và thu cho công dân là 4.280.905.000 đồng.

Số tiền và giá trị hiện vật giải quyết xong là 30.382.776.000 đồng (thực thu + đình chỉ + uỷ thác + trả đơn + miễn giảm)/62.264.698.000 đồng (tổng số tiền và giá trị hiện phải thi hành), đạt 49%.

Việc giải quyết án tồn đọng: Số việc tồn đọng chuyển kỳ sau giảm 1054 việc, đạt 24% vượt 9% so với chỉ tiêu 15%; Số tiền chuyển kỳ sau giảm 16.320.635.000 đồng giảm 34%.

Tính đến 07/2008, số việc chuyển giao cho các xã phường thi hành là 1833 việc chiếm 25% so với tổng số phải thi hành với số tiền là 776.772.000đ cho cấp xã. Kết quả đã thi hành xong hoàn toàn được 897 việc đạt 49% với số tiền thu được 359.445.000đ trên tổng số việc thi hành.

Nhiều xã, phường, thị trấn đã thi hành đạt kết quả khá cao, có nhiều xã, phường đến nay đã thi hành xong 100% số việc chuyển giao, không còn việc nào tồn đọng như phường Tiền Phong (Thành phố Thái bình), xã Hồng Thái (Huyện Kiến xương ) xã Đông Các, xã Đông Tân (Huyện Đông Hưng) xã Đồng Tiến, xã An Đồng (Huyện Quỳnh Phụ) xã Thuỵ An, xã Thuỵ trình (Huyện Thái Thuỵ), xã Nam Thịnh, xã An Ninh (Huyện Tiền Hải)...Kinh nghiệm cho thấy để đạt kết quả cao như vậy là do nhận thức đúng đắn và sự quan tâm Lãnh đạo chỉ đạo kịp thời, thường xuyên và sự phối hợp đồng bộ giữa cấp Uỷ, Chính quyền đoàn thể, tổ dân phố và sự nỗ lực của cán bộ, công chức ngành Tư pháp nói chung, Thi hành án nói riêng.

                Cũng trong năm qua, toàn tỉnh đã lập hồ sơ và đề nghị Toà án xét miễn, giảm 272 việc, đã được Toà án xét miễn 238 việc, với số tiền 749.049.000đ.

                Đối với công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, do làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát nên trong những năm gần đây các cơ quan THADS không có những vụ việc khiếu nại về thi hành án trái pháp luật, không có trường hợp nào phải bồi thường theo Nghị Quyết 388, cũng chính từ việc làm tốt công tác hướng dẫn nghiệp vụ và thanh tra, kiểm tra nên số đơn thư khiếu nại về thi hành án chủ yếu tập trung vào việc đề nghị thi hành án hoặc thi hành đạt kết quả chậm, ảnh hưởng đến quyền lợi của đương sự. Quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo đã thực hiện một cách nghiêm túc, từ khâu nhận đơn, giải quyết đến trả lời công dân đều bằng công văn. tuy nhiên, do đặc thù của loại đơn khiếu nại, tố cáo về thi hành án khác với loại đơn hành chính khác nên hình thức giải quyết chưa theo đúng quy định như việc ra quyết định, mà chủ yếu giải quyết trả lời bằng công văn

Để có được kết quả này, trước hết do sự quan tâm, chỉ đạo của Cục Thi hành án, Lãnh đạo Sở Tư pháp và tinh thần trách nhiệm đối với công việc của 43 Chấp hành viên và 58 cán bộ, chuyên viên trong toàn tỉnh. Với những thành tích đã đạt được, Hội đồng TĐKT ngành Tư pháp đề nghị Bộ Tư pháp tặng Cờ thi đua cho THADS tỉnh và bằng khen 03 tập thể (THADS thành phố, THADS huyện Quỳnh Phụ, THADS huyện Vũ Thư) và 02 cá nhân (ông Nguyễn Thái Bình, Nguyễn Ngọc Tăng, Chấp hành viên THADS tỉnh)./.

Ngọc Hiển