Thanh tra Bộ Tư pháp thanh tra công tác đầu tư xây dựng công trình Trụ sở làm việc và cụm kho vật chứng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa – Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thanh Hóa

06/11/2020
Thực hiện công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, ngày 22/10/2020 Chánh Thanh tra Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 36/QĐ-TTr thanh tra công tác đầu tư xây dựng công trình Trụ sở làm việc Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa và cụm kho vật chứng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Than Hóa - Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thanh Hóa.

Ngày 28/10/2020, tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh hóa, Đoàn thanh tra đã công bố Quyết định thanh tra. Tham gia buổi công bố có sự tham gia của ông Nguyễn Hồng Diện - Chánh Thanh tra Bộ Tư pháp; Đoàn thanh tra do ông Đặng Quốc Tuấn -Trưởng phòng, Phòng Thanh tra hành chính Thanh tra Bộ Tư pháp làm Trưởng đoàn. Đại diện Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa có ông Bùi Mạnh Khoa - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa vàcông  chức, người lao động Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa; đại diện đơn vị thi công xây lắp, đại diện đơn vị tư vấn quản lý dự án.
Đại diện Đoàn thanh tra, ông Đặng Quốc Tuấn đã công bố toàn văn Quyết định thanh tra số 36/QĐ-TTr ngày 22/10/2020 của Thanh tra Bộ Tư pháp về việc thanh tra xây dựng công trình Trụ sở làm việc Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa và cụm kho vật chứng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa- Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thanh Hóa; đồng thời phổ biến tóm tắt mục đích, yêu cầu, nội dung kế hoạch thanh tra, nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra và yêu cầu các đơn vị bàn giao đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan đến phạm vi của cuộc thanh tra cho Đoàn Thanh tra.
Tại buổi làm việc, ông Bùi Mạnh Khoa báo cáo các nội dung theo yêu cầu của Đoàn Thanh tra; đại diện đơn vị thi công xây lắp, đại diện đơn vị tư vấn quản lý dự án cũng có một số ý kiến theo báo cáo. Trên cơ sở đó, Đoàn Thanh tra nắm bắt được một số nội dung theo báo cáo và tiến hành tranh tra theo Quyết định Thanh tra.
Dự án xây dựng Trụ sở làm việc Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa và cụm kho vật chứng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa - Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thanh Hóa được Tổng cục Thi hành án dân sự phê duyệt lần đầu từ năm 2010, do thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 24/2/2011của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội nên dự án tạm dừng thực hiện. Năm 2014 dự án được tiếp tục triển khai, tuy nhiên do việc rà soát lại quy hạch quỹ đất của UBND tỉnh Thanh hóa, tổng mặt bằng thực hiện dự án bị giảm từ 5.175 m2 xuống 3.246 m2, do vậy thiết kế dự án phải điều chỉnh lại cho phù hợp quỹ đất. Ngày 15/7/2014, Tổng cục Thi hành án dân sự đã ban hành Quyết định số 504/QĐ-THADS về việc phê duyệt điều chỉnh dự án với tổng mức đầu tư trên 29 tỷ đồng; diện diện tíchxây dựng là 2.701 m2/3246m2 tổng diện tích đất (trong đó, trụ sở làm việc 1.880m2, cụm kho vật chứng là 821 m2).
Dự án đã xây dựng xong và đưa vào sử dụng từ năm 2016, đáp ứng nhu cầu nơi làm việc cho cán bộ, công chức Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa và tạo điều kiện về nơi cất giữ, bảo quản tài sản, tang vật của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thanh Hóa.
Phát biểu chỉ đạo tại buổi công bố, Chánh Thanh tra Bộ Tư pháp Nguyễn Hồng Diện đề nghị Đoàn thanh tra làm việc khẩn trương, khách quan, khoa học để đánh giá kết quả đạt được của công trình, bên cạnh đó đánh giá những thiếu sót, tồn tại cần khắc phục, nguyên nhân chủ quan, khách quan, từ đó có đề xuất giải pháp tăng cường quản lý nhà nước.