Một số khó khăn, vướng mắc cần lưu ý trong việc thực hiện Luật Thi hành án dân sự

Luật Thi hành án dân sự được Quốc hội nước ta thông qua ngày 14/11/2008, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2009. Sau khi Luật Thi hành án dân sự được ban hành, ngày 29/12/2009 Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 2425/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Luật Thi hành án dân sự và Nghị quyết của Quốc hội về thi hành Luật này, Chính phủ, các Bộ, ngành đã ban hành hơn 20 văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thi hành án dân sự. Việc triển khai và thực hiện Luật Thi hành án dân sự đến nay đã góp phần làm cho công tác thi hành án dân sự có chuyển biến thực sự, tuy nhiên nhiều khó khăn, vướng mắc về mặt chuyên môn, nghiệp vụ thi hành án dân sự cần phải có giải pháp khắc phục.

Rút hồ sơ thi hành án dân sự - Thống kê kết quả thi hành án vào mục nào?

Theo quy định của Chế độ thống kê thi hành án dân sự được ban hành kèm theo Quyết định số 02/2006/QĐ-BTP ngày 14/4/2006 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp (gọi chung là Quyết định số 02), thì Chấp hành viên, cơ quan Thi hành án dân sự sẽ tiến hành thống kê số việc thụ lý, kết quả giải quyết trong kỳ báo cáo và định kỳ báo cáo cho cơ quan quản lý cấp trên.

Bàn về nội dung quyền yêu cầu thi hành án đối với khoản lãi suất chậm thi hành án

Trong công tác thi hành án dân sự, việc thi hành đối với khoản lãi suất chậm thi hành án là rất phổ biến vì đây là khoản mà “toà án phải quyết định rõ trong bản án hoặc quyết định”, có thể là khoản mà cơ quan thi hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án hoặc thi hành theo đơn yêu cầu. Đối với trường hợp thi hành án theo đơn yêu cầu, thông thường người được thi hành án sẽ làm đơn yêu cầu với nội dung yêu cầu thi hành cả khoản nợ gốc và cả khoản lãi suất chậm thi hành án. Tuy nhiên, trong thực tế cũng có trường hợp người làm đơn chỉ yêu cầu đối với khoản nợ gốc mà chưa yêu cầu đối với khoản lãi suất chậm thi hành án. Hiện nay, do không có văn bản nào hướng dẫn cụ thể về quyền yêu cầu thi hành án đối với khoản lãi suất chậm thi hành án đối với trường hợp này. Do đó, trong thực tiễn thi hành án dân sự đã có những cách hiểu và áp dụng khác nhau. Cụ thể là cách hiểu khác nhau về mốc thời gian để tính lãi suất chậm thi hành án và tính lãi trên số tiền nào?

Việc tổ chức thi hành phần dân sự trong bản án hình sự phúc thẩm

Trên tạp chí Dân chủ & Pháp luật số tháng 11 (224) năm 2010 có bài “Hai ý kiến về việc thi hành phần dân sự trong một bản án hình sự phúc thẩm” của tác giả Đào Quang Trung - Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An. Đây là một vụ án mà trong thực tế việc tổ chức thi hành án dân sự có thể sẽ gặp không ít khó khăn do có nhiều ý kiến khác nhau.

“Đình chỉ thi hành án trong trường hợp thi hành án cấp dưỡng”

Cấp dưỡng nuôi con chung là trách nhiệm của vợ, chồng đã được pháp luật quy định như là một nghĩa vụ bắt buộc trong quan hệ hôn nhân và gia đình.

Xác định thời điểm chuyển quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất khi nhà ở và quyền sử dụng đất đều có giấy chứng nhận quyền sỡ hữu

Trong thời gian vừa qua, các Cơ quan Thi hành án dân sự thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu gặp một số khó khăn vướng mắc trong việc xác định thời điểm chuyển quyền sử dụng đất để xác định tài sản này có thuộc quyền sở hữu, sử dụng của người phải thi hành án nhằm có biện pháp xử lý ngăn chặn phục vụ cho công tác kê biên cưỡng chế thi hành án, cụ thể:

Định giá tài sản trong thi hành án dân sự

Định giá tài sản là hoạt động quan trọng và thường được thực hiện trong thi hành án dân sự, nhất là khi cưỡng chế thi hành án dân sự. Định giá tài sản kê biên trong thi hành án dân sự hiện nay được quy định tại Điều 98, 99 và 104 Luật thi hành án dân sự năm 2008; Điều 15, 16 Nghị định số 58/2009/NĐ-CP ngày 13/7/2009 của Chính phủ và một số văn bản quy phạm pháp luật khác. Quy định về định giá tài sản trong thi hành án dân sự có nhiều đổi mới so với trước đây, vì vậy trong hoạt động nghiệp vụ thi hành án dân sự đòi hỏi các Chấp hành viên, cơ quan thi hành án nhận thức đúng và áp dụng thống nhất.