Hiệu quả tiếp công dân đối thoại và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong các cơ quan THADS Vĩnh Phúc

21/04/2022
Xác định công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo có ý nghĩa quan trọng trong hoạt động quản lý hành chính Nhà nước. Trong những năm qua, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo luôn được Cấp ủy, Lãnh đạo Cục THADS Vĩnh Phúc chú trọng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ hàng tháng, các buổi sinh hoạt chuyên đề hàng năm về nghiệp vụ THADS về nâng cao hiệu quả trong công tác đối thoại, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đồng thời quán triệt, triển khai, cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh về công tác thi hành án nói chung, công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo nói riêng phù hợp với tình hình thực tiễn tại các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh, vì vậy đạt được hiệu quả ngày càng cao trong công tác này, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.


Tăng cường đối thoại, hướng về cơ sở
Trên cơ sở thực hiện các văn bản của tỉnh như Chỉ thị số 07/CT-TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác THADS giai đoạn 2021-2026; Quyết định số 1706/QĐ-UBND ngày 13/6/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ  thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính Phủ về việc tăng cường công tác Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; các Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu Cấp uỷ trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Chỉ thị số 30-CT/TU và các văn bản của tỉnh về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và THADS... Cục THADS Vĩnh Phúc đã chủ động chỉ đạo các Phòng chuyên môn, các Chi cục THADS thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; lấy tiêu chí đánh giá hoàn thành về việc, về tiền trong THADS đối với các vụ việc có đơn thư khiếu nại, tố cáo để đánh giá hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.
Lãnh đạo các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh luôn coi việc tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Thực hiện nghiêm Quy định về người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong việc tiếp dân, đối thoại, trực tiếp với dân và xử lý những kiến nghị, phản ánh của dân. Đặc biệt Quy định 11 của Bộ Chính trị, nhằm xây dựng và củng cố niềm tin với nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi giải quyết dứt điểm nhiều việc thi hành án khó khăn, phức tạp có nhiều đơn, thư khiếu nại, tố cáo.
Trong tiếp công dân việc đối thoại với đương sự luôn được chú trọng và gắn liền với xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Đối với các vụ việc án khó khăn, phức tạp có nhiều đơn thư, Cục trưởng THADS trực tiếp mời các bên đương sự, Chấp hành viên và Lãnh đạo THADS cấp huyện đối thoại để lắng nghe, giải quyết những nội dung công dân kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo nhằm hạn chế bức xúc dẫn đến khiếu nại, tố cáo phức tạp, vượt cấp kéo dài.
Các vụ việc có nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo tại các kỳ tiếp dân của Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh, Cục THADS tỉnh đã chủ động kiểm tra, báo cáo Tổng Cục xin hướng dẫn thực hiện; đồng thời báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Ban chỉ đạo THADS và phối hợp các cơ quan chức năng như Công an, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tìm ra hướng giải giải quyết thống nhất nhằm giải quyết dứt điểm các vụ việc.
Nhằm nâng cao hiệu quả công tác này, trong những năm qua Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã  chủ động  ký 04 quy chế phối hợp với 07 cơ quan, tổ chức liên quan, cụ thể: Quy chế phối hợp liên ngành với 04 cơ quan: Công an tỉnh, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục THADS; Quy chế phối hợp với Sở Tài Nguyên môi trường; Quy chế phối hợp với Ngân hàng nhà nước Chi nhành Vĩnh Phúc, Quy chế phối hợp với Bưu điện tỉnh. Các Quy chế phối hợp liên ngành đã tổ chức và thực hiện có hiệu quả những nội dung đề ra, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của cơ quan Thi hành án. Việc tăng cường công tác phối hợp giữa các ngành không chỉ nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác THADS mà còn là cơ sở để mỗi ngành thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương và của ngành.
Từ năm 2019 đến nay, Cục THADS Vĩnh Phúc đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành cụ thể: Quyết định về việc ban hành Nội quy, Quy chế tiếp công dân tại Cục THADS tỉnh Vĩnh Phúc; các văn bản triển khai thực hiện quy trình tiếp nhận, phân công giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri; văn bản chấn chỉnh công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn tỉnh; các văn bản yêu cầu các Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố tăng cường công tác chỉ đạo, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, đề nghị, kiến nghị, phản ánh trong thi hành án dân sự; các văn bản chỉ đạo đối với các việc thi hành án khó khăn, phức tạp có nhiều đơn thư theo chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại các kỳ tiếp công dân... do đó việc tiếp dân, giải quyết đơn thư ngày càng được đổi mới theo hướng tăng cường đối thoại, “hướng về cơ sở” nhằm kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của công dân, chỉ đạo giải quyết thỏa đáng các quyền lợi chính đáng, hợp pháp của công dân.
Bên cạnh đó, Cục THADS Vĩnh Phúc đã ban hành nhiều Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về THADS gắn với công tác dân vận, vận động thuyết phục đương sự tự nguyện thi hành án; xây dựng mô hình điểm về tuyên truyền, vận động THADS tại các đơn vị qua các đợt thi đua cao điểm 6 tháng/năm; mở Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ hàng năm (trung bình mỗi năm 3 lớp), qua các buổi họp giao ban định kỳ (1 tháng/ lần), sinh hoạt chi bộ (1 tháng/ lần); viết tin bài tuyên truyền trên Đài, Báo Trung ương và tỉnh (hàng tháng); phối hợp với Trại giam Vĩnh Quang mở các buổi toạ đàm tuyên truyền đến phạm nhân về pháp luật THADS và quyền nghĩa vụ trong khiếu nại, tố cáo (5 buổi cho 5.000 phạm nhân); phối hợp mở các lớp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân ở các xã, phường có nhiều vụ việc thi hành án và nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo về THADS (9 lớp ở 9 xã, phường cho 500-600 người)…
Qua các đợt tuyên truyền, phổ biến pháp luật đã phát huy tinh thần trách nhiệm tự học tập, tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân; nâng cao kỹ năng vận động, giáo dục thuyết phục các đương sự tự nguyện, hợp tác trong THADS, phát huy vai trò của công tác dân vận ở cơ sở; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và tự giác chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân; phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Hiệu quả của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo theo chỉ đạo của Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh tại các kỳ tiếp dân
Trên cơ sở Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu Cấp uỷ trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh qua các kỳ tiếp công dân của Bí thư và Chủ tịch UBND tỉnh: Sau các kỳ tiếp công dân của Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh, Cục THADS đã chủ động phối với các cấp, các ngành, bước đầu tạo được sự ủng hộ và cộng đồng trách nhiệm của các cơ quan trong hệ thống chính trị, có nhiều vụ việc được giải quyết dứt điểm không phải tổ chức cưỡng chế; Cục THADS luôn bám sát các chỉ đạo của Tổng cục THADS, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo để triển khai và chỉ đạo kịp thời, sát với nhiệm vụ trọng tâm từng thời kỳ và phù hợp với công tác THADS; thường xuyên quán triệt, lãnh chỉ đạo các chi cục THADS nghiêm túc thực hiện việc tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo bước đầu đem lại hiệu quả tích cực trong việc giải quyết triệt để các vụ việc THADS.
Vì vậy đã đạt được hiệu quả ngày càng cao trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo theo chỉ đạo của Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh tại các kỳ tiếp dân, đến nay đã có sự tham gia vào cuộc của các cấp, các ngành cùng sự hưởng ứng chấp hành pháp luật của người dân và doanh nghiệp. Đặc biệt đối với các vụ việc khó khăn, phức tạp có nhiều đơn thư đề nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo được Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tại các kỳ tiếp công dân. Dưới sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo THADS 2 cấp, công tác phối hợp trong thi hành án dân sự đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo của UBND các cấp, các cơ quan chuyên môn ở địa phương nên việc phối hợp giữa các cấp, các ngành được duy trì tương đối nhịp nhàng, hiệu quả.
Kết quả, hầu hết các đơn thư đề nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo đều được Cấp ủy, Lãnh đạo Cục chỉ đạo giải quyết thấu tình, đạt lý, dứt điểm ngay từ cấp cơ sở, hạn chế tối đa tình trạng công dân khiếu nại, tố cáo vượt cấp, kéo dài gây mất an ninh trật tự, tạo điểm nóng về khiếu nại, tố cáo.
Từ 01/01/2015 đến 31/12/2021: Các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh đã tiếp 894 lượt công dân của 585 vụ việc thi hành án; tiếp nhận 388 đơn/69 vụ việc thi hành án (82,2% vụ việc trùng vụ việc thi hành án); qua phân loại xử lý có 219 đơn/388 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết. Các đơn thư khiếu nại, tố cáo về THADS chủ yếu tập trung vào một số đương sự, ở một số vụ việc, đơn gửi nhiều cấp, nhiều ngành và nhiều lượt. Các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh đã giải quyết toàn bộ những phản ánh, đề nghị của 894 lượt tiếp công dân/585 vụ việc thi thành án dân sự. Đã giải quyết 585/585 vụ việc, chiếm tỷ lệ 100%.
Trong các kỳ tiếp công dân từ tháng 4/2019 đến đến nay của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp dân có 25 vụ việc THADS, trong đó có 13 vụ việc đề nghị giao tài sản. Để giải quyết căn cơ vụ việc tránh khiếu nại, tố cáo kéo dài Cục đã chủ động kiểm tra hồ sơ và hiện trạng vụ việc báo cáo xin ý kiến Tổng cục và BCĐ THADS tỉnh. Kết quả đã giải quyết xong 19/25 vụ việc.
Đối với 6 vụ việc còn lại được xác định là việc khó khăn, phức tạp có nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo kéo dài tại các kỳ tiếp công dân của Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh, Ban chỉ đạo 2 cấp họp bàn nghe ý kiến đề xuất của các cơ quan thi hành án trên địa bàn tỉnh và có nhiều văn bản chỉ đạo cụ thể đối với các vụ việc này nhằm tìm ra giải pháp khả thi để giải quyết dứt điểm (từ năm 2019 đến nay Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh, huyện, thành phố đã ban hành 20 văn bản chỉ đạo), cho tới nay các vụ việc cơ bản đã có hướng giải quyết khả thi, căn cơ.
Qua rà soát tại các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh không có vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người; không có vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài nào thuộc thẩm quyền theo Quyết định số 1397/QĐ-TCTHADS ngày 30/12/2016 Tổng cục trưởng Tổng cục THADS quy định tiêu chí xác định việc khiếu nại, tố cáo kéo dài và trách nhiệm tổ chức thực hiện và Quyết định số 1143/QĐ-TCTHADS ngày 28/11/2017 của Tổng cục trưởng ban hành về việc phê duyệt các việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài thuộc thẩm quyền giải quyết tại địa phương.
Trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn dẫn tới tình trạng nhiều tài sản đã kê biên nhưng bán đấu giá nhiều lần vẫn không có người mua kéo dài quá trình thi hành án; dịch bệnh Covid-19 vẫn còn hiện hữu, có diễn biến phức tạp, khó lường nên hoạt động sản xuất kinh doanh bị đình trệ, gián đoạn, thu nhập của người dân bị ảnh hưởng… đã tác động lớn đến khả năng thi hành nghĩa vụ của người phải thi hành án; ảnh hưởng đến các hoạt động tổ chức thi hành án như: xác minh, đôn đốc, giải quyết, cưỡng chế thi hành án.
Mặt khác, số việc, tiền thụ lý ngày càng nhiều và có xu hướng tăng cao qua các năm, tính chất ngày càng phức tạp và giá trị thi hành càng lớn ảnh hưởng đến tiến độ tổ chức thi hành án dẫn tới tình trạng số lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo ngày càng tăng. Nội dung đơn khiếu nại, tố cáo tập trung chủ yếu vào việc chậm tổ chức giao tài sản và chậm giao tài sản cho người trúng đấu giá.
Tin rằng với sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, Tỉnh ủy, HĐND, UBND các cấp; sự phối hợp của các cấp, ngành ở địa phương cùng với sự linh hoạt nhưng quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Cục THADS tỉnh, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trong thời gian tới sẽ tiếp tục có bước đột phá; hoàn thành vượt chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, đóng góp vào thành tích chung của ngành và nhiệm vụ chính trị của tỉnh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
Đỗ Hùng – Cục THADS tỉnh