Quyết định Ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai các văn bản mới liên quan đến lĩnh vực thi hành án dân sự

Thực hiện Kế hoạch, chương trình đào tạo, bồi dưỡng năm 2016, Bộ Tư pháp xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai các văn bản mới liên quan đến lĩnh vực thi hành án dân sự theo quy định tại các văn bản: Bộ luật Dân sự, Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng dân sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Tố tụng hành chính; Nghị định số 62/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 18/7/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật THADS; quy định về biểu mẫu, giấy tờ thi hành án; quản lý kho vật chứng và các quy định có liên quan đến công tác thi hành án dân sự.

Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành Kế hoạch phát động và tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ Tư pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong Hệ thống các cơ quan Thi hành án dân sự giai đoạn 2016 -2020

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cộng sản Việt Nam, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 05 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 113-KH/BCSĐ của Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Quyết định số 1607/QĐ-BTP ngày 01/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch phát động và tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ Tư pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016 -2020, Tổng cục Thi hành án dân sự phát động phong trào thi đua “Cán bộ Tư pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016- 2020 trong Hệ thống các cơ quan Thi hành án dân sự. Cụ thể như sau:

Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi Chấp hành viên giỏi lần thứ nhất

Nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2016) và thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự; nâng cao chất lượng về chuyên môn nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp, tăng cường đoàn kết của Chấp hành viên; xây dựng hình ảnh Chấp hành viên trong sự nghiệp đổi mới và cải cách Tư pháp; thực hiện Quyết định số 1808/QĐ-BTP ngày 12 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch hoạt động hướng tới tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi Chấp hành viên giỏi lần thứ nhất theo Quyết định số 383/QĐ-BTP ngày 09 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp như sau:
 

Bộ Tư pháp xây dựng Kế hoạch truyền thông, phổ biến về việc thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại

Trên cơ sở chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tư pháp - Hà Hùng Cường tại buổi làm việc với Giám đốc Sở Tư pháp 13 địa phương thí điểm chế định Thừa phát lại tại thành phố Hồ Chí Minh, Tổng cục Thi hành án dân sự đã phối hợp với Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật và các đơn vị liên quan xây dựng và trình Lãnh đạo Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch truyền thông, phổ biến về việc thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại, đồng thời đưa nội dung tuyên truyền về Thừa phát lại vào kế hoạch của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật. Theo Kế hoạch, Bộ Tư pháp đã, đang và sẽ thực hiện một số hoạt động truyền thông, cụ thể:

Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 21/2008/CT-TTg về việc tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân dân sự

Thực hiện Chỉ thị số 21/2008/CT-TTg ngày 01 tháng 7 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân dân sự”, ngày 07 tháng 8 năm 2008, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ra Quyết định số 1414/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị này. Nội dung Kế hoạch nêu trên xác định những công việc và trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, Giám đốc Sở Tư pháp và các cơ quan thi hành án dân sự chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc thực hiện Chỉ thị, với những nội dung cơ bản sau đây:

Lãnh đạo Bộ Tư pháp phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2011 của ngành Thi hành án dân sự

Ngày 11 tháng 01 năm 2010, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chính đã ký Quyết định số 29/QĐ-BTP phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2011 của ngành Thi hành án dân sự.

Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành Kế hoạch Thực hiện “Chương trình hành động của ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP”

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016, ngày 28/01/2016, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình hành động của Bộ Tư pháp kèm theo Quyết định số 131/QĐ-BTP, trong đó, tại Mục 4.II đã giao nhiệm vụ Tổng cục Thi hành án dân sự: Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành. Thực hiện tốt các quy chế liên ngành về thi hành án dân sự nhằm kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh; Nâng cao chất lượng công tác thi hành án dân sự, hành chính, bảo đảm sự phát triển bền vững, phấn đấu đạt hoặc vượt các chỉ tiêu được giao trong Nghị quyết của Quốc hội về công tác tư pháp, trong đó tập trung giảm lượng án tồn đọng xuống dưới 200.000 vụ việc; nhiệm vụ tập trung giải quyết các vụ việc thi hành án dân sự liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng.