Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành Quyết định số 440/QĐ-TCTHADS quy định chế độ báo cáo trong Hệ thống Thi hành án dân sự

02/06/2022
Ngày 31/5/2022, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự đã ký ban hành Quyết định số 440/QĐ-TCTHADS quy định chế độ báo cáo trong Hệ thống Thi hành án dân sự (thay thế Quyết định số 519/QĐ-TCTHADS ngày 30/6/2020).


Việc chấp hành chế độ báo cáo, thống kê của Hệ thống Thi hành án dân sự trong thời gian qua, cơ bản thực hiện nền nếp, góp phần bảo đảm hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành thống nhất, thông suốt từ Trung ương đến địa phương; thông tin được cung cấp kịp thời, chính xác, toàn diện; tăng cường kỷ cương, kỷ luật, cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin. Tuy nhiên, quy định chế độ báo cáo (ban hành kèm theo Quyết định số 519/QĐ-TCTHADS ngày 30/6/2020) không còn phù hợp với tình hình nhiệm vụ hiện nay vì phát sinh nhiều nội dung báo cáo, còn chồng chéo, làm tăng tần suất báo cáo của địa phương. 
Thực hiện chế độ báo cáo (ban hành kèm theo Quyết định 440/QĐ-TCTHADS ngày 31/5/2022) đã giảm tải tần suất báo cáo, hạn chế sự trùng lặp, tích hợp các nội dung vào đề cương báo cáo định kỳ; giảm tải áp lực, gánh nặng hành chính, tiết kiệm chi phí về thời gian, nhân lực đối với các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương.
Những điểm mới, cơ bản trong quy định chế độ báo cáo: giảm số lượng báo cáo chuyên môn (đã tích hợp vào đề cương chung của tháng/quý/năm); thu gọn đầu mối gửi, tiếp nhận báo cáo; đơn giản về hình thức báo cáo; áp dụng triệt để báo cáo bằng văn bản điện tử qua Hệ thống quản lý văn bản và điều hành, hộp thư công vụ Bộ Tư pháp; xác định rõ trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị trong việc yêu cầu các báo cáo phát sinh ngoài quy định; xác định đầu mối tiếp nhận phản ánh về khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực hiện chế độ báo cáo của các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương.
Tăng cường khai thác thông tin, số liệu tại chỗ từ các báo cáo của địa phương được đăng tải trực tuyến; tiếp tục thực hiện mục tiêu về cải cách hành chính theo tinh thần Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định chế độ báo cáo trong các cơ quan hành chính nhà nước nhằm đơn giản hóa chế độ báo cáo, thực hiện triệt để chế độ báo cáo điện tử thay chế độ báo cáo giấy.
File đính kèm