Tổng cục Thi hành án sự ban hành Kế hoạch Tổ công tác xử lý nợ xấu năm 2022

18/03/2022
Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2022 của Tổng cục Thi hành án dân sự (ban hành kèm theo Quyết định số 216/QĐ-BTP ngày 16/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp). Ngày 08/3/2022, Tổng cục Thi hành án dân sự đã ký Quyết định số 170/QĐ-TCTHADS ban hành Kế hoạch công tác năm 2022 của Tổ công tác chỉ đạo xử lý các vụ việc liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng. Để thực hiện có hiệu quả Kế hoạch, Tổng cục THADS yêu cầu Cục trưởng Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai các nội dung sau:


1. Quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 170/QĐ-TCTHADS ngày 08/3/2022 của Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS ban hành Kế hoạch công tác năm 2022 của Tổ công tác chỉ đạo xử lý các vụ việc liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng. Đồng thời, trên cơ sở Kế hoạch của Tổng cục, các đơn vị xây dựng Kế hoạch tại địa phương nhằm nâng cao hiệu quả thi hành án liên quan đến khoản nợ xấu của các tổ chức tín dụng, đảm bảo kết quả thi hành án tín dụng ngân hàng năm 2022 đạt tỷ lệ cao hơn năm 2021 về việc và về tiền trên tổng số có điều kiện thi hành.
2. Chỉ đạo rà soát, tổng hợp những vụ việc tín dụng ngân hàng có tài sản ở nhiều nơi thuộc trường hợp phải ủy thác xử lý tài sản theo quy định của Luật THADS (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2022) và báo cáo về Tổng cục THADS trước ngày 30/3/2022.
3. Tập trung kiểm tra một số đơn vị có lượng án tín dụng ngân hàng có điều kiện thi hành, giá trị phải thi hành lớn, còn khó khăn, vướng mắc; đã bán đấu giá tài sản thành nhưng chưa giao cho người mua trúng đấu giá. Đồng thời, đôn đốc, chỉ đạo tổ chức thi hành các vụ việc đã có chỉ đạo, kết luận của Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Tổng cục.
4. Qua việc theo dõi, rà soát số liệu năm 2021, Tổng cục THADS nhận thấy, năm 2021, một số cơ quan THADS lựa chọn tên các tổ chức tín dụng vẫn có tình trạng bị sai sót, nhầm lẫn, dẫn đến số liệu việc và tiền phải thi hành cho các tổ chức tín dụng chưa chính xác; phân loại việc chưa đảm bảo, số liệu việc tiền còn phải điều chỉnh nhiều lần. Do đó, đề nghị nghiêm túc thực hiện chế độ thống kê báo cáo trong năm 2022.
Nhận được Công văn này, yêu cầu Cục trưởng cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương triển khai thực hiện.