Phát động phong trào thi đua về thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

29/09/2022
Ngày 29/9/2022, Tổng cục THADS đã phát động phong trào thi đua theo chuyên đề “Đẩy mạnh việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong hệ thống các cơ quan Thi hành án dân sự” giai đoạn 2022 – 2025, có các nội dung chính sau đây:


Một là: Thi đua đẩy mạnh việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, phổ biến, tuyên truyền nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chương trình hành động số 10–Ctr/BCS ngày 21/6/2021 của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Chương trình hành động của Bộ Tư pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ban hành kèm theo Quyết định số 1116/QĐ-BTP ngày 7/7/2021 của Bộ Tư pháp trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc ngành Tư pháp.
 
- Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục, Cục trưởng Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức quán triệt, nghiên cứu, học tập, nâng cao nhận thức, kiến thức cho công chức, người lao động của cơ quan, đơn vị mình quản lý về nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chương trình hành động số 10–Ctr/BCS ngày 21/6/2021 của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Chương trình hành động của Bộ Tư pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ban hành kèm theo Quyết định số 1116/QĐ-BTP ngày 7/7/2021 của Bộ Tư pháp nhất là các nội dung liên quan trực tiếp đến lĩnh vực đơn vị được giao phụ trách bằng các hình thức phù hợp. Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nghị quyết và các chương trình, kế hoạch hành động trên phương tiện thông tin địa chúng và Cổng thông tin của Bộ, Cổng thông tin THADS, Trang thông tin THADS.
 
- Khuyến khích các tập thể, cá nhân trong toàn hệ thống THADS tập trung nghiên cứu, viết và đăng tải các chuyên đề, bài nghiên cứu, trao đổi về các nội dung liên quan đến triển khai và thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chương trình hành động của Bộ Tư pháp; chủ động và phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền công bố các công trình nghiên cứu, các bài báo, tạp chí, ấn phẩm có uy tín, phản ánh về quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Chương trình hành động của Bộ Tư pháp.
 
Hai là Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng mà trọng tâm là Chương trình hành động của Bộ Tư pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tập trung chủ yếu vào các nhiệm vụ sau:
 
- Thi đua tham mưu với Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tư pháp xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính
Nghiên cứu, tham mưu với Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tư pháp, đề xuất những nội dung về hoàn thiện hệ thống pháp luật THADS, theo dõi thi hành án hành chính (THAHC) và tổ chức thi hành pháp luật THADS, THAHC đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 phù hợp với mục tiêu, quan điểm, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp được xác định trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 
- Thi đua nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính, tiếp tục giảm án tồn, đồng thời nâng cao tỷ lệ thi hành xong hoàn toàn về việc và về tiền, rút ngắn thời gian thi hành án dân sự
 
+ Hoàn thiện thể chế và tổ chức thi hành các văn bản pháp luật về thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính.
 
+ Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành, đảm bảo kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác THADS, theo dõi THAHC. Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả những văn bản đã có hiệu lực pháp luật.
 
+ Tổ chức triển khai có hiệu quả Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về kinh tế, tham nhũng trong ngành Tư pháp và trong hệ thống thi hành án dân sự.
 
+ Tiếp tục đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động và uy tín của hệ thống thi hành án dân sự, trong đó tập trung: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành án, thực hiện hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ về thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính được giao hàng năm, tập trung xử lý dứt điểm các việc có điều kiện thi hành án; chỉ đạo tổ chức thi hành có hiệu quả, nâng cao tỷ lệ thu hồi tiền tài sản bị chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, đặc biệt là đối với những vụ việc Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.
 
+ Triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, biện pháp, tạo sự đột phá trong công tác THADS, theo dõi THAHC; bảo đảm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết của Quốc hội và Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp giao, tiếp tục giảm án tồn, đồng thời nâng cao tỷ lệ thi hành xong hoàn toàn về việc và về tiền, rút ngắn thời gian thi hành án; ra quyết định đúng thời hạn đối với bản án, quyết định của Tòa án về dân sự đã có hiệu lực theo đúng quy định của pháp luật; phân loại chính xác việc, tiền có điều kiện thi hành, chưa có điều kiện thi hành; khắc phục thiếu sót về trình tự, thủ tục trong THADS, đề xuất những chính sách, giải pháp mới mang tính đột phá trong thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025) và các năm tiếp theo.
 
+ Phối hợp chặt chẽ với Công an, Viện kiểm sát, Toà án và chính quyền địa phương trong việc thi hành kịp thời, đúng pháp luật các bản án đã có hiệu lực pháp luật.
 
+  Tiếp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ Lãnh đạo của toàn Ngành, bảo đảm chất lượng và cơ bản đủ số lượng theo quy định. Làm tốt công tác tuyển dụng, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm, khen thưởng. Tăng cường giáo dục phẩm chất đạo đức của đội ngũ công chức THADS, tổ chức thành công các đợt thi tuyển công chức; phối hợp tổ chức thi nâng ngạch Chấp hành viên, Thẩm tra viên... đảm bảo công bằng, đúng pháp luật   
 
+ Thực hiện tốt công tác quy định về tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phấn đấu giải quyết triệt để đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đúng thời hạn, đúng trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, kéo dài, đồng thời hạn chế phát sinh những vụ việc mới.
 
+ Tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công hướng dẫn nghiệp vụ, quan tâm chỉ đạo việc tổ chức thi hành án đối với các đơn vị, địa phương có nhiều án, án phức tạp, những đơn vị có nhiều hạn chế, yếu kém; kịp thời có giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế, phấn đấu trả lời kịp thời gian và bảo đảm chất lượng; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp chậm trả lời các kiến nghị, xin ý kiến của cấp dưới và chấp hành không đúng ý kiến chỉ đạo của cấp trên.
 
+ Thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng, quyết toán tài chính, tài sản và tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc để phục vụ tốt cho hoạt động của Hệ thống, đảm bảo sử dụng ngân sách tiết kiệm, hiệu quả, đúng pháp luật.
 
+ Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp; thực hiện nghiêm kỷ luật về chế độ báo cáo, thống kê thi hành án dân sự, đảm bảo chính xác, đầy đủ, đúng thời hạn; đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thi hành án dân sự.
 
Ba là: Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh, nội bộ đoàn kết; xây dựng đội ngũ công chức, người lao động thi hành án dân sự đủ về số lượng, mạnh về chất lượng, có phẩm chất, đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao, chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghiêm chỉnh chấp hành kỷ luật, kỷ cương, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
 
Ngoài ra, Tổng cục THADS yêu cầu các đơn vị thuộc Tổng cục thực hiện các nội dung khác có liên quan theo nội dung Kế hoạch phát động phong trào thi đua theo chuyên đề “Đẩy mạnh việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tư pháp” giai đoạn 2022 – 2025, được ban hành theo Quyết định số 1860/QĐ-BTP ngày 13/9/2022 của Bộ Tư pháp.
 
Kế hoạch được tập trung triển khai thực hiện 02 đợt thi đua như sau:
 
- Tiến hành sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua trong toàn hệ thống THADS: kết thúc năm 2023.
 
- Tổng kết phong trào thi đua được thực hiện trong năm 2025 vào dịp tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Thanh Hà