Quyết định ban hành Chương trình công tác trọng tâm trong lĩnh vực thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2023

14/12/2022
Để thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Đảng, Quốc hội, Chính phủ giao về công tác thi hành án dân sự (THADS), theo dõi thi hành án hành chính (THAHC), nhất là Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của VKSND, của TAND và công tác thi hành án, hàng năm, Bộ Tư pháp ban hành Chương trình công tác trọng tâm trong lĩnh vực THADS, theo dõi THAHC. Ngày 12/12/2022, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 2426/QĐ-BTP về Chương trình công tác trọng tâm trong lĩnh vực THADS, theo dõi THAHC năm 2023.


Năm 2022: hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao
 
Năm 2022, hệ thống THADS đã nỗ lực, cố gắng và cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, nhất là 02 chỉ tiêu cơ bản về việc và tiền. Theo đó, về việc: được giao tỷ lệ thi hành xong trên 81,50%; kết quả: đạt 82,50%, vượt 01%, tăng 6,67% so với năm 2021; về tiền: được giao tỷ lệ thi hành xong trên trên 40,10%; kết quả: đạt 45,42%, vượt 5,32%, tăng 14,21% so với năm 2021. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ khác của công tác THADS, theo dõi THAHC năm 2022 cơ bản hoàn thành và đã được Chính phủ, Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao tại Kỳ họp thứ 4 vừa qua.
 
Năm 2023: tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được
 
Tổng cục THADS đã phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ, báo cáo Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp và Lãnh đạo Bộ để tham mưu ban hành Chương trình công tác trọng tâm trong lĩnh vực THADS, theo dõi THAHC năm 2023. Theo đó, Chương trình trọng tâm xác định 09 chỉ tiêu, 05 nhiệm vụ, và 09 giải pháp để thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ này.
 
Về các chỉ tiêu cơ bản, thực hiện nghiêm nhiệm vụ mà Nghị quyết số 96/2019/QH14 giao: “Nâng tỷ lệ THADS xong trên tổng số án có điều kiện thi hành năm sau cao hơn năm trước”, Bộ Tư pháp giao Hệ thống phấn đấu nâng cao chất lượng THADS, tỷ lệ thi hành xong trên 82,5% về việc và trên 45,5% về tiền trên tổng số có điều kiện thi hành. Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp yêu cầu Hệ thống THADS nâng hai chỉ tiêu nội bộ, cụ thể: trả lời bảo đảm chất lượng, đúng trình tự, thủ tục và thời hạn 100% số văn bản xin ý kiến chỉ đạo nghiệp vụ; thực hiện tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đúng quy định của pháp luật; giải quyết đúng thời hạn 100% số đơn thư khiếu nại, tố cáo. Các chỉ tiêu định lượng và định tính khác cơ bản giữ nguyên so với năm 2022 và bảo đảm thực hiện, vì các chỉ tiêu này đã tuân theo Nghị quyết số 96/2019/QH14.
 
Trên cơ sở Chương trình công tác trọng tâm của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực THADS, theo dõi THAHC năm 2023, Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS, Cục trưởng Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch công tác năm 2023 của đơn vị. Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai, hướng dẫn các Chi cục THADS trực thuộc xây dựng Kế hoạch công tác cụ thể tại đơn vị.