Tổng cục Thi hành án dân sự chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện một số nội dung liên quan đến Nghị định số 99/2022/NĐ-CP về đăng ký giao dịch bảo đảm.

16/03/2023


Trên cơ sở đề nghị của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm tại Văn bản số 102/CĐKGDBĐ-QLNV ngày 08/3/2023 về việc phối hợp cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, gửi văn bản thông báo kê biên tài sản thi hành hoặc văn bản yêu cầu dừng, tạm dừng đăng ký biện pháp bảo đảm. Để thực hiện kịp thời, hiệu quả Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm, Tổng cục đã chỉ đạo hướng dẫn các cơ quan THADS địa phương khẩn trương triển khai đến các đơn vị, Chấp hành viên trên địa bàn nghiên cứu kỹ và thực hiện kịp thời, hiệu quả Nghị định số 99/2022/NĐ-CP, Văn bản số 102/CĐKGDBĐ-QLNV ngày 08/3/2023 của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, trong đó chú trọng các nội dung sau:
1. Theo quy định của Nghị định số 99/2022/NĐ-CP, kể từ ngày 15/01/2023, Cục Đăng ký là cơ quan có thẩm quyền cung cấp thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng động sản cho cơ quan có thẩm quyền, người có thẩm quyền, trong đó, có cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên (điểm a khoản 2 Điều 53). Do đó, khi yêu cầu cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng động sản, cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên gửi văn bản yêu cầu đến Cục Đăng ký để được giải quyết theo thẩm quyền. Trường hợp yêu cầu về việc thông báo kê biên tài sản thi hành án là động sản hoặc văn bản về việc yêu cầu tạm dừng, dừng việc đăng ký đối với động sản mà bên bảo đảm là người phải thi hành án thì cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên gửi văn bản yêu cầu đến một trong ba Trung tâm đăng ký để được giải quyết theo thẩm quyền (khoản 5 Điều 10, khoản 3 Điều 11, điểm i khoản 1 Điều 15).
2. Theo quy định tại Nghị định số 99/2022/NĐ-CP thì, thông tin về tên, họ và tên, giấy tờ xác định tư cách pháp lý của cá nhân, mã số thuế của tổ chức và số khung đối với tài sản bảo đảm là phương tiện giao thông cơ giới đường bộ là một trong các thông tin bắt buộc phải kê khai trên Phiếu yêu cầu đăng ký (Mẫu số 01d tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định) khi yêu cầu đăng ký hoặc thực hiện đăng ký và đây cũng là tiêu chí để tra cứu thông tin trong Cơ sở dữ liệu. Do đó, trong văn bản đề nghị cung cấp thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng động sản hoặc văn bản về việc thông báo kê biên tài sản thi hành án là động sản hoặc văn bản về việc yêu cầu tạm dừng, dừng việc đăng ký đối với động sản mà bên bảo đảm là người phải thi hành án, cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên cần cung cấp thông tin về:
(1) Thông tin về họ và tên đối với cá nhân, tên đối với tổ chức (kê khai theo thông tin thể hiện trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế, áp dụng cả trong trường hợp kê khai đối với chi nhánh của pháp nhân); số Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân đối với công dân Việt Nam; Số Chứng minh quân đội đối với người đang công tác trong quân đội và không có Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân; Số Hộ chiếu đối với công dân nước ngoài; Số Thẻ thường trú đối với người không quốc tịch; Mã số thuế đối với tổ chức thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam;
(2) Số khung trong trường hợp tài sản phải thi hành án là phương tiện giao thông cơ giới đường bộ;
(3) Thông tin của cán bộ đầu mối phụ trách vụ việc (họ tên người liên hệ, số điện thoại, địa chỉ e-mail) để Cục Đăng ký hoặc Trung tâm đăng ký liên hệ trao đổi trong trường hợp cần thiết.
3. Trường hợp cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên có nhu cầu tự tra cứu thông tin trong Cơ sở dữ liệu về biện pháp bảo đảm bằng động sản thì trước thời điểm phần mềm đăng ký trực tuyến được bổ sung, hoàn thiện chức năng cấp mã số sử dụng cơ sở dữ liệu theo Nghị định số 99/2022/NĐ-CP (ngày 01/01/2024), cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên có thể thực hiện chức năng tra cứu thông tin miễn phí trên hệ thống đăng ký trực tuyến tại địa chỉ: https://dktructuyen.moj.gov.vn. Sau ngày 01/01/2024, cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên có nhu cầu tự tra cứu thông tin trong Cơ sở dữ liệu về biện pháp bảo đảm bằng động sản thì có văn bản đề nghị Cục Đăng ký cấp mã số sử dụng cơ sở dữ liệu theo quy định tại khoản 4 Điều 53 Nghị định số 99/2022/NĐ-CP.
Ngoài ra, Tổng cục cũng yêu cầu Cục trưởng Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo:
- Thủ trưởng cơ quan THADS thường xuyên theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo Chấp hành viên trên địa bàn gửi văn bản đề nghị cung cấp thông tin, thông báo kê biên tài sản thi hành án hoặc yêu cầu dừng tạm dừng đăng ký biện pháp bảo đảm; đảm bảo thể hiện đầy đủ thông tin, nội dung theo yêu cầu của cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm (họ tên, số chứng minh nhân dân/căn cước công dân, mã số thuế đối với tổ chức, số khung đối với phương tiện giao thông, thông tin đầu mối liên hệ của cơ quan THADS);
- Cơ quan THADS, Chấp hành viên thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Trung tâm đăng ký giao dịch bảo đảm tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng và Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm trong quá trình tổ chức thi hành án. Quá trình thực hiện nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo về Tổng cục THADS để có biện pháp tháo gỡ.
 
Đậu Thị Hiền – Vụ Nghiệp vụ 1