Chỉ đạo, đôn đốc, chấn chỉnh thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

19/04/2023
Ngày 14/4/2023, Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) đã ban hành Công văn số 1136/TCTHADS-NV1 về việc chỉ đạo, đôn đốc, chấn chỉnh thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.


Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự (THADS) 6 tháng đầu năm 2023 cho thấy, Hệ thống THADS đã bám sát Chương trình trọng tâm, Kế hoạch công tác của Ngành, của đơn vị mình, triển khai đồng bộ các mặt công tác. Việc thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ bước đầu đạt kết quả tích cực, trong đó kết quả thi hành xong về việc, về tiền đạt tỷ lệ cao hơn so với cùng kỳ[1]; kết quả thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế có chuyển biến[2]; một số vụ việc giá trị lớn, phức tạp, kéo dài nhiều năm đã được giải quyết dứt điểm. Tuy nhiên, công tác THADS trong 6 tháng đầu năm 2023 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Số việc và tiền chuyển kỳ sau còn nhiều, tăng so với cùng kỳ, nhất là về tiền[3]; Kết quả của một số địa phương còn thấp[4]; Kết quả thi hành vụ việc tín dụng ngân hàng giảm so với cùng kỳ[5]; Vẫn còn sai sót, vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ rủi ro đối với một số nhóm việc, quy trình thi hành án (như: thẩm định giá, bán đấu giá tài sản; quản lý thu, nộp tiền thi hành án); Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành tại một số cơ quan còn chưa sâu sát, quyết liệt, có nơi để xảy ra tình trạng buông lỏng quản lý, vi phạm thời gian dài, nhưng Lãnh đạo Chi cục, Cục không kịp thời phát hiện để chấn chỉnh, khắc phục, dẫn đến khiếu nại, tố cáo phức tạp hoặc phát sinh trách nhiệm bồi thường, có trường hợp phải xem xét trách nhiệm hình sự. Quy trình kiểm tra đã được Tổng cục THADS quy định cụ thể, rõ ràng nhưng có nơi thực hiện chưa nghiêm, chưa tốt (nhất là tự kiểm tra), v.v.
Những tháng cuối năm 2023 dự báo lượng việc và tiền phải thi hành án sẽ có xu hướng tăng; tình hình kinh tế đất nước gặp nhiều khó khăn; thị trường bất động sản trầm lắng… ảnh hưởng không nhỏ đến công tác THADS. Để phát huy kết quả đạt được, khắc phục hạn chế, tiếp tục nâng cao chất lượng, kết quả công tác THADS 6 tháng cuối năm 2023, Tổng cục THADS yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục, Thủ trưởng cơ quan THADS mở đợt cao điểm về THADS (với tinh thần khơi dậy truyền thống, tăng cường kỷ cương, đoàn kết một lòng, vượt qua thách thức, hoàn thành chỉ tiêu). Nội dung trọng tâm:
1. Toàn Hệ thống THADS bám sát định hướng của Nghị quyết số 23-NQ/BCSĐ ngày 29/3/2022 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp về lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm THADS, theo dõi THAHC giai đoạn 2022-2026; Chương trình trọng tâm công tác THADS năm 2023 của Bộ Tư pháp để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao.
2. Đối với Cục trưởng Cục THADS cấp tỉnh:
2.1. Rà soát toàn bộ nhiệm vụ năm 2023, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm, phân tích làm rõ nguyên nhân của tồn tại, hạn chế, từ đó có giải pháp phù hợp cho từng nhiệm vụ. Kiên quyết loại bỏ tư tưởng chạy theo thành tích, bỏ qua quy trình, thực hiện trái quy định của pháp luật, bảo đảm tổ chức cưỡng chế THADS khi đã thực hiện chặt chẽ, đầy đủ quy trình, quy định của pháp luật.
2.2. Tập trung chỉ đạo:
a) Đối với án đang thi hành: Tập trung kiểm tra 100% hồ sơ đang tổ chức thi hành của từng Chấp hành viên. Việc kiểm tra phải có phiếu kiểm tra (kết quả kiểm tra có ký xác nhận của người kiểm tra, phê duyệt của Lãnh đạo Cục), hướng khắc phục sai phạm (nếu có), dự kiến kế hoạch thực hiện thời gian tới. Trường hợp hồ sơ chậm thực hiện thì phải khắc phục ngay. Nếu cố tình vi phạm thì kiểm điểm xử lý nghiêm (trường hợp đến mức kỷ luật thì phải xử lý kỷ luật, nếu không đáp ứng yêu cầu thì miễn nhiệm Chấp hành viên).
Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tổng Cục trưởng về kiểm soát chặt chẽ, thường xuyên đối với án có điều kiện trên 01 năm chưa thi hành xong; định kỳ tổng hợp gửi báo cáo về Tổng cục THADS theo quy chế báo cáo. Thống kê chính xác vụ việc loại này, làm rõ nguyên nhân, có giải pháp nhằm kéo giảm, thu hẹp dần lượng việc chuyển kỳ sau, nghiêm cấm tình trạng “quên việc, bỏ hồ sơ”. Phân công Lãnh đạo Cục trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc và chịu trách nhiệm về tiến độ, kết quả tổ chức thi hành án của các Chi cục phụ trách. Thời gian hoàn thành trước 30/4/2023.
Hướng dẫn, chỉ đạo Chi cục trưởng tổ chức thực hiện các nội dung nêu trên tại các Chi cục (hoàn thành trước 30/4/2023). Cục trưởng thành lập các đoàn công tác để đi đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn hỗ trợ các Chi cục thực hiện. Tổng hợp kết quả đợt cao điểm về nội dung này trước 30/5/2023, gửi về Tổng cục trước 15/6/2023.
Trên cơ sở báo cáo của các Cục, Tổng cục sẽ nghiên cứu, thẩm tra và tổ chức kiểm tra trực tiếp đơn vị kết quả đạt thấp, chưa đáp ứng yêu cầu, lượng việc chuyển kỳ sau còn nhiều và có biện pháp xử lý nghiêm khắc đối với những trường hợp bỏ hồ sơ, không tác nghiệp hoặc chậm thi hành án do nguyên nhân chủ quan của Chấp hành viên. Xem xét trách nhiệm đối với Cục trưởng nếu buông lỏng quản lý dẫn đến sai phạm, tồn tại, yếu kém.
b) Đối với án chưa có điều kiện thi hành: Kiểm tra rà soát chính xác án chưa có điều kiện tại Cục. Rà soát kỹ các điều kiện để xác định án chưa có điều kiện, bảo đảm phân loại chính xác 100%. Các trường hợp phân loại chưa chính xác thì rà soát, điều chỉnh, thực hiện theo đúng quy định. Trường hợp cố tình làm không đúng thì xử lý nghiêm. Thực hiện xong trước 30/4/2023.
Đối với các vụ việc thuộc diện chủ động, thi hành các khoản thu cho ngân sách Nhà nước, chỉ đạo Chấp hành viên định kỳ xác minh điều kiện thi hành án theo quy định. Tuyệt đối không được để tình trạng án chưa có điều kiện thì không tác nghiệp. Trường hợp phát hiện đương sự có tài sản phải tổ chức thi hành ngay. Đối với các vụ việc đủ điều kiện xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án, cần phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân lập hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân xét miễn, giảm theo quy định.
Chỉ đạo Chi cục trưởng tổ chức tự kiểm tra tại Chi cục như tại Cục (hoàn thành trước 30/4/2023).
c) Đối với các vụ việc đưa vào sổ theo dõi riêng: Tiến hành kiểm tra chính xác tổng số việc, số tiền đưa vào diện theo dõi riêng tại đơn vị, bảo đảm việc đưa vào sổ theo dõi riêng được thực hiện đúng 100% theo quy định. Cập nhật diễn biến thường xuyên đối với loại án này. Tiến hành công khai và chỉ đạo Chấp hành viên thực hiện tác nghiệp theo quy định; các trường hợp biến động, thay đổi thì cần điều chỉnh ngay. Định kỳ hàng tháng, Cục trưởng chỉ đạo thống kê, cập nhật kỹ đối với loại án này, khi đưa vào sổ theo dõi riêng cần phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp để thường xuyên kiểm sát, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định.
Chỉ đạo Chi cục trưởng tổ chức tự kiểm tra tại Chi cục như thực hiện tại Cục (hoàn thành trước 30/4/2023).
d) Đối với án đã thi hành xong: Thực hiện kiểm tra rà soát, đưa vào lưu trữ, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định. Nghiêm cấm tình trạng án chưa thực hiện xong đã đưa vào lưu trữ.
2.3. Đối với một số nhiệm vụ chuyên môn cụ thể:
a) Đối với những vụ việc thụ lý mới, vụ việc hoàn trả tạm ứng án phí, hoàn trả giấy tờ cho đương sự, xử lý vật chứng, tài sản, phải ra Quyết định thi hành án đúng thời hạn, phân công Chấp hành viên nghiên cứu hồ sơ, có kế hoạch giải quyết án ngay từ đầu, không để kéo dài.
Đối với những vụ việc thi hành án liên quan đến các tổ chức tín dụng, ngân hàng, cần xác định ưu tiên tập trung chỉ đạo đối với những địa bàn có lượng án nhiều, những vụ việc có giá trị lớn, vụ việc trên 20 tỷ đồng và 3 năm chưa thi hành xong cần có kế hoạch cụ thể, tổ chức thi hành dứt điểm để nâng cao kết quả thi hành của loại việc này trong 6 tháng cuối năm, góp phần tích cực vào việc hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ được giao.  
Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác thu hồi tiền, tài sản trong các vụ án kinh tế, tham nhũng, nhất là các vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương,  Ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo, xác định đây là nhiệm vụ mang tính chính trị, ưu tiên hàng đầu của toàn hệ thống.
Phối hợp chặt chẽ với các Trại giam, Trại tạm giam trong việc tiếp nhận các khoản tiền, tài sản của phạm nhân do Trại giam, Trại tạm giam chuyển, không để tồn đọng theo đúng chỉ đạo của Tổng cục THADS.
b) Đối với công tác thẩm định giá, bán đấu giá tài sản thi hành án, yêu cầu thực hiện nghiêm túc, đúng quy định pháp luật, nghiêm cấm “thông đồng, câu kết” với tổ chức thẩm định giá để định giá tài sản quá cao hoặc quá thấp không phù hợp với giá thị trường. Yêu cầu:
+ Thủ trưởng cơ quan THADS phải bảo đảm kiểm soát đối với 100% vụ việc liên quan đến đấu giá tài sản; thực hiện rà soát chặt chẽ quy trình thủ tục THADS, hồ sơ pháp lý của tài sản đưa ra bán đấu giá (nhất là hồ sơ pháp lý liên quan đến người thứ 3; tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; tài sản của hộ gia đình; tài sản chung của vợ chồng; tài sản doanh nghiệp; cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu; tài sản hình thành trong tương lai; đất nông nghiệp; các tài sản theo quy định người mua phải kèm theo điều kiện; tài sản gắn liền với đất thuê có thời hạn,v.v), dự liệu trước khả năng phải bàn giao được tài sản, không tùy tiện bán cho xong, cho được mà không lường trước hậu quả. Hồ sơ chưa đúng, chưa đủ quy trình, thủ tục thì chưa tiến hành đấu giá. Cục trưởng, Chi Cục trưởng phải kiểm soát chặt chẽ nội dung này. Nếu để xảy ra các sai phạm thì Chấp hành viên và Thủ trưởng cơ quan THADS cùng chịu trách nhiệm.
+ Thực hiện nghiêm quy định về đăng tải công khai thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, chấm điểm, thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, Quy trình lựa chọn tổ chức thẩm định giá, đấu giá tài sản để thi hành án (ban hành theo Quyết định số 1079/QĐ-THADS ngày 25/12/2020 của Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS). Nghiêm cấm việc chưa hết thời gian thông báo công khai lựa chọn tổ chức đấu giá trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị và Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản đã thực hiện việc chấm điểm và thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản. Nội dung thông báo bán đấu giá tài sản cần nêu rõ ràng, cụ thể về diện tích, vị trí thửa đất… để đảm bảo việc đăng tải công khai, minh bạch thông tin về tài sản đưa ra bán đấu giá. Cục trưởng phân công 01 công chức kiêm nhiệm hằng ngày truy cập và theo dõi mục Thông báo công khai việc đấu giá tài sản, Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn mình được đăng tải trên Cổng/trang thông tin điện tử THADS và Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản để kịp thời phát hiện những bất thường, sai phạm trong công tác này.
c) Đối với các vụ việc đã bán đấu giá thành cần lập kế hoạch chi tiết đối với từng vụ việc, để sớm bàn giao dứt điểm cho người mua trúng đấu giá. Trường hợp hồ sơ có vướng mắc, cần phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan, báo cáo Ban chỉ đạo THADS cùng cấp để giải quyết dứt điểm. Quyết tâm giảm dần số lượng các vụ việc đã bán đấu giá thành nhưng chậm giao tài sản cho người mua trúng đấu giá.
d) Đối với việc thu, chi tiền thi hành án, yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật và chỉ đạo của Tổng cục THADS tại Công văn số 4057/TCTHADS-NV1 ngày 02/12/2022; tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra đối với công tác quản lý tài chính; thường xuyên, đột xuất kiểm tra quỹ tiền mặt, kiểm tra việc gửi tiết kiệm, gửi kho bạc, đảm bảo việc gửi tiền đúng quy định, không để xâm tiêu tiền thi hành án.
2.4. Tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng sâu sát, kịp thời và hiệu quả. Củng cố và tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và lề lối làm việc đáp ứng yêu cầu của mô hình quản lý tập trung thống nhất theo hệ thống ngành dọc. Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ tại đơn vị.
2.5. Quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm Kế hoạch phòng, chống tham nhũng tiêu cực, sai phạm của Bộ Tư pháp năm 2023; Kế hoạch phòng, chống tham nhũng tiêu cực, sai phạm trong hệ thống THADS năm 2023 ban hành kèm theo Quyết định số 167/QĐ-TCTHADS ngày 28/02/2023 của Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS, Thông báo số 23/TB-TCTHADS ngày 19/01/2023 về kết luận của Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS về việc tiếp tục chủ động phòng ngừa, xử lý nghiêm sai phạm, tiêu cực, tham nhũng trong hệ thống THADS. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về sai phạm, tiêu cực, tham nhũng xảy ra trong phạm vi lĩnh vực, đơn vị, địa bàn được giao quản lý (trừ các trường hợp theo quy định của pháp luật).
2.6. Tiếp tục triển khai tổ chức thực hiện nghiêm Quy chế kiểm tra trong thi hành án dân sự ban hành kèm theo Quyết định số 196/QĐ-TCTHADS ngày 03/3/2021 của Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS, Kế hoạch kiểm tra công tác THADS năm 2023 của Tổng cục THADS, của từng đơn vị, trong đó chú trọng và tăng cường công tác tự kiểm tra, phúc tra trong nội bộ hệ thống một cách thực chất, hiệu quả, tránh hình thức, nhằm hạn chế vi phạm, thiếu sót xảy ra, đồng thời, kiên quyết xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm do cố ý, có mục đích vụ lợi, biểu hiện tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn. Trường hợp kiểm tra, tự kiểm tra không nghiêm túc, mang tính hình thức, để bỏ lọt vi phạm, sai phạm, Tổng cục sẽ xem xét trách nhiệm đối với Thủ trưởng đơn vị và trưởng đoàn kiểm tra.
Thời gian hoàn thành tự kiểm tra, tổng hợp báo cáo về Tổng cục THADS chậm nhất là ngày 15/5/2023.
2.7. Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện chủ động phòng ngừa trên cơ sở khuyến nghị của Viện kiểm sát nhân dân tối cao (về những hành vi, những lĩnh vực dễ xảy ra vi phạm), Thanh tra Bộ, của các đoàn thanh tra, kiểm tra, kiểm toán. Chấn chỉnh, khắc phục ngay các sai phạm, thiếu sót (nếu có) trong: cưỡng chế kê biên, giao bảo quản tài sản THADS; các quy định về giải thích bản án; việc tạm giao quản lý tài sản cưỡng chế kê biên trong quyết định cưỡng chế, kê biên; vi phạm các quy định về thông báo trong thi hành án; việc phân chia tài sản hộ gia đình, tài sản chung; vi phạm quy định về giao quyết định chưa có điều kiện thi hành cho UBND cấp xã nơi người phải THADS cư trú để niêm yết; không thông báo cho cơ quan đăng ký quyền sử dụng đất sau kê biên; thu tiền về thi hành án không gửi đúng nơi quy định mà gửi ngân hàng hoặc sử dụng trái phép, các nội dung khác đã được Tổng cục THADS quán triệt bằng văn bản, các chuyên đề tại Hội nghị tập huấn, Hội nghị sơ kết, tổng kết.
2.8. Thực hiện đầy đủ các giải pháp để hạn chế đến mức thấp nhất việc phải bồi thường nhà nước trong THADS (từ chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ đến kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo). Đối với những vụ việc có vi phạm có thể dẫn đến nguy cơ phải bồi thường nhà nước, Thủ trưởng cơ quan THADS chỉ đạo thực hiện các giải pháp khắc phục vi phạm, hậu quả kịp thời để giảm thiểu thiệt hại; xử lý nghiêm các vi phạm và thực hiện đầy đủ việc hoàn trả cho ngân sách nhà nước theo quy định.
2.9. Trên cơ sở nội dung này, Cục trưởng chỉ đạo xây dựng kế hoạch, phân công, phân nhiệm rõ ràng tổ chức thực hiện bài bản (kế hoạch được gửi về Tổng cục THADS và Ban chỉ đạo THADS cùng cấp).
3. Đối với Chi cục trưởng Chi cục THADS cấp huyện:
Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Thủ trưởng cơ quan THADS nêu tại điểm 1 và 2 của Công văn này (trừ nhiệm vụ thuộc thẩm quyền riêng của Cục trưởng).
4. Đối với Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục:
4.1. Trong phạm vi chức năng nhiệm vụ được giao, giữ mối liên hệ thường xuyên với các cơ quan THADS địa phương, chủ động nắm bắt tình hình về những khó khăn, vướng mắc, kịp thời phát hiện những địa bàn có kết quả thi hành án chưa đáp ứng yêu cầu hoặc quá trình tổ chức thi hành án có vi phạm, thiếu sót, tiềm ẩn nguy cơ rủi ro phát sinh trách nhiệm bồi thường để tham mưu cho Lãnh đạo Tổng cục giải pháp tháo gỡ khó khăn; đôn đốc, kiểm tra, chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục vi phạm, thiếu sót.
4.2. Các đơn vị được phân công tham mưu Lãnh đạo Tổng cục đôn đốc, hướng dẫn, hỗ trợ việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Kế hoạch kiểm tra, đôn đốc thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ THADS, theo dõi THAHC năm 2023 (ban hành kèm theo Quyết định số 226/QĐ-TCTHADS ngày 22/3/2023) tập trung tại một số địa phương có lượng việc, tiền phải thi hành án lớn; kết quả chỉ tiêu về việc, về tiền đạt thấp; tiến độ, chất lượng, hiệu quả công tác hạn chế; địa phương có nhiều vụ việc tồn đọng, giá trị thi hành lớn; việc tổ chức thi hành án có khó khăn, vướng mắc, phức tạp liên quan đến an ninh, trật tự, công tác phối hợp tại địa phương; để xảy ra nhiều thiếu sót, vi phạm; hạn chế trong hoạt động chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, công vụ; có biểu hiện cục bộ, mất đoàn kết… Thành phần nòng cốt là các đơn vị thuộc Tổng cục THADS (trường hợp cần thiết có thể huy động nguồn từ các cơ quan THADS địa phương và các đơn vị liên quan thuộc Bộ). Thực hiện ngay trong tháng 4 và tháng 5/2023.
Việc kiểm tra, đôn đốc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ đối với cơ quan THADS địa phương do Lãnh đạo Tổng cục phụ trách địa bàn trực tiếp thực hiện[6] (theo Quyết định phân công công tác của Tổng Cục trưởng và các Phó Tổng cục trưởng).
4.3. Chủ động duy trì và có các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong và ngoài Tổng cục, Bộ để kịp thời tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong các lĩnh vực công tác của Tổng cục, của hệ thống THADS, nhất là trong xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật và trong hướng dẫn chỉ đạo nghiệp vụ đối với các cơ quan THADS địa phương.
5. Thủ trưởng các đơn vị chuyên môn thuộc Tổng cục THADS, Cục trưởng Cục THADS khen thưởng hoặc đề xuất khen thưởng kịp thời đối với cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm, đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm.
6. Đề nghị các đồng chí Lãnh đạo Tổng cục tiếp tục quan tâm, nắm chắc, nắm sát tình hình, kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ của những địa bàn được phân công phụ trách, trong đó, chú trọng đến những địa bàn còn nhiều tồn tại, kết quả đạt thấp để có chỉ đạo kịp thời hoặc làm việc trực tiếp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất, hỗ trợ tối đa cho các cơ quan THADS trong việc hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.
Tổng cục THADS yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục, Cục trưởng Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chi cục trưởng Chi cục THADS cấp huyện nghiêm túc triển khai, thực hiện..
Công văn này triển khai đến Chi cục THADS cấp huyện./.
 

[1] Đạt 54% về việc và 26,29% về tiền, tăng 4,81% về việc, 4,45% về tiền so với cùng kỳ.
[2] Đạt 36% về việc, 33,37% về tiền, tăng 1,39% về việc và 12,18% về tiền.
[3] Tăng 1,3% về việc và 13,1% về tiền.
[4] Về việc: Bình Phước, Đà Nẵng, Tây Ninh...; Về tiền: Hải Dương, Phú Thọ, Quảng Nam...
[5] Giảm 2,35% về việc; giảm 2,61 % về tiền, trong khi các việc loại này chiếm đến 41,45% về tiền so với tổng số tiền phải thi hành của toàn quốc.
[6] Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 1 tham mưu cho đồng chí Nguyễn Văn Sơn – Phó Tổng cục trưởng; Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 2 tham mưu cho đồng chí Trần Thị Phương Hoa – Phó Tổng cục trưởng; Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 3 tham mưu cho đồng chí Nguyễn Văn Lực – Phó Tổng cục trưởng; Vụ trưởng Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo tham mưu cho đồng chí Nguyễn Thắng Lợi – Phó Tổng cục trưởng.