Khắc phục hạn chế, sai sót trong THADS, theo dõi THAHC và tập trung thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2023

01/08/2023
Ngày 31/7/2023, Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) đã có Công văn số 2757/TCTHADS – NV3 gửi Cục trưởng các Cục THADS tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục THADS về việc chấn chỉnh khắc phục hạn chế, sai sót trong THADS, theo dõi THAHC và tập trung thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2023.


Thực hiện Quyết định số 1395/QĐ-TCTHADS ngày 14/12/2022 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) về việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, theo dõi thi hành án hành chính (THAHC) cho các cơ quan THADS địa phương năm 2023, sau khi tổng hợp, phân tích kết quả 9 tháng năm 2023, Tổng cục THADS nhận thấy kết quả thi hành án về việc và về tiền đã đạt được những kết quả quan trọng, cả về số tuyệt đối và tỷ lệ. Trong đó, thi hành xong 382.058 việc, tăng 33.568 việc (tăng 9,63%) so với cùng kỳ năm 2022, đạt tỉ lệ 66,53% (tăng 2,18%) so với cùng kỳ năm 2022; về tiền thi hành xong 70.278 tỷ 705 triệu 371 nghìn đồng, tăng 18.111 tỷ 946 triệu 392 nghìn đồng (tăng 34,72%) so với cùng kỳ năm 2022, đạt tỉ lệ 32,45% (tăng 2,98%) so với cùng kỳ năm 2022. Tổng cục THADS ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, cố gẳng của toàn thể công chức, người lao động trong Hệ thống THADS.
Tuy nhiên, qua phân tích, đánh giá dữ liệu thống kê, kết quả làm việc trực tiếp, trực tuyến đôn đốc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 226/QĐ-TCTHADS ngày 22/3/2023 của Tổng cục THADS, Tổng cục THADS nhận thấy kết quả thi hành xong về tiền giữa các địa phương chưa đồng đều, kết quả đạt được chủ yếu tập trung ở thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng, là các khoản thu trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.
Bên cạnh đó, qua kiểm tra, thanh tra, kiểm sát cho thấy vẫn còn hạn chế, thiếu sót gây ảnh hưởng đến kết quả và chất lượng THADS, THAHC như: (i) Chấp hành viên chưa tích cực đôn đốc tổ chức thi hành án; (ii) Thủ trưởng cơ quan THADS, nhất là ở cấp Chi cục, nhiều đồng chí Chi cục trưởng không nắm chắc tình hình tổ chức thi hành án của đơn vị, nên không có giải pháp chỉ đạo phù hợp; (iii) Vẫn để xảy ra các sai sót về chuyên môn, nghiệp vụ THADS: chậm xác minh điều kiện thi hành án; ra quyết định về việc chưa có điều kiện chưa chính xác; chưa kịp thời chuyển sổ theo dõi riêng với những vụ việc có đủ điều kiện; chậm rà soát, lập hồ sơ đề nghị xét miễn giảm đối với những vụ việc đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 61 Luật THADS; chưa kiên quyết áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với những vụ việc người phải thi hành án có tài sản để thi hành án; (iv) Một số trường hợp có chưa thực hiện đúng các quy định về thu, chi tiền thi hành án và quản lý tài chính trong THADS: nộp ngân sách chưa kịp thời; gửi tiền tại kho bạc, ngân hàng không đúng; việc thanh toán phí, chi phí, thu hồi tạm ứng tiền chưa kịp thời; (vi) Một số trường hợp vi phạm trong lựa chọn tổ chức thẩm định giá, đấu giá tài sản, chưa thực hiện hết trách nhiệm của cơ quan THADS, của Chấp hành viên trong giám sát thẩm định giá, bán đấu giá tài sản; (vii) Chưa thực hiện đúng, đầy đủ trách nhiệm của cơ quan THADS trong theo dõi THAHC, nhất là việc kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với cá nhân, tổ chức không chấp hành án hành chính; chậm làm việc với người phải thi hành án; (vii) Công tác tổ chức cán bộ vẫn còn thiếu sót, đặc biệt là trong việc thực hiện xử lý kỷ luật, bố trí, phân công Chấp hành viên và chậm kiện toàn các chức danh lãnh đạo, đặc biệt là lãnh đạo cấp phòng….
Do đó, để tiếp tục duy trì kết quả đã đạt được, hướng tới hoàn thành, hoàn thành vượt định mức chỉ tiêu giao năm 2023, đảm bảo thực chất, chất lượng, khắc phục hạn chế, thiếu sót, Tổng cục THADS yêu cầu Cục trưởng Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung thực hiện, chỉ đạo thực hiện một số công việc sau:
1. Tập trung rà soát, kiểm đếm, đánh giá kết quả thực hiện theo các chương trình, kế hoạch công tác của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS và của địa phương năm 2023, từ đó có giải pháp hiệu quả thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.
2. Ở mỗi cấp, các đồng chí Lãnh đạo, cán bộ chủ chốt và mỗi Chấp hành viên phải tiếp tục quán triệt sâu sắc các văn bản chỉ đạo của Bộ Tư pháp, của Tổng cục THADS, đặc biệt, triển khai đồng bộ các giải pháp theo Quyết định số 1395/QĐ-TCTHADS ngày 14/12/2022 của Tổng cục trưởng Tổng cục THADS về việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, theo dõi THAHC cho các cơ quan THADS địa phương năm 2023; Công văn số 509/TCTHADS-NV3 ngày 24/02/2023 của Tổng cục THADS về đôn đốc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, theo dõi THAHC năm 2023; Công văn số 1136/TCTHADS-NV1 ngày 14/4/2023 của Tổng cục THADS về chỉ đạo, đôn đốc, chấn chỉnh thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023. Đồng thời, căn cứ điều kiện thực tiễn địa phương xây dựng các giải pháp phù hợp để chỉ đạo thực hiện nhằm nâng cao kết quả THADS về việc, về tiền; nâng cao kết quả công tác THAHC và theo dõi THAHC; phối hợp chặt chẽ với cơ quan chuyên môn giúp Uỷ ban nhân dân (UBND) về THAHC và các cơ quan có liên quan kịp thời cập nhật thông tin về tình hình chấp hành pháp luật về tố tụng hành chính của UBND, Chủ tịch UBND (tham gia phiên toà, phiên đối thoại, cung cấp tài liệu chứng cứ trong quá trình tố tụng tại tòa án) và THAHC theo quy định của Luật Tố tụng hành chính.
Thực hiện đúng, đầy đủ trách nhiệm của cơ quan THADS trong theo dõi THAHC, nhất là việc kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với cá nhân, tổ chức không chấp hành án hành chính. Kiến nghị kịp thời với Tổng cục THADS để báo cáo Lãnh đạo Bộ Tư pháp kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xử lý trách nhiệm đối với UBND, Chủ tịch UBND cấp tỉnh không chấp hành án hành chính.
Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 18-KH/BCSĐ ngày 06/8/2021 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp về việc thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, đặc biệt là các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, tập trung hoàn thành các chỉ tiêu THADS được giao.
3. Cục trưởng Cục THADS thường xuyên kiểm soát chặt chẽ tiến độ thi hành án của Chấp hành viên thuộc Cục và các Chi cục THADS; kịp thời phát hiện các vi phạm để kịp thời chỉ đạo khắc phục, đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm đối với các vi phạm do cố ý, có mục đích vụ lợi và thiếu tích cực trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn dẫn tới chậm trễ trong tổ chức thi hành án.
Quá trình tổ chức thi hành án, tập trung cao độ cho việc tổ chức thi hành các khoản thu trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, nhất là các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi, chỉ đạo; việc thi hành án có liên quan đến tổ chức tín dụng; án có điều kiện thi hành, đã ra quyết định trên 01 năm chưa thi hành xong; kiểm soát chặt chẽ đối với việc chưa có điều kiện thi hành chuyển sổ theo dõi riêng theo đúng chỉ đạo của Tổng cục và việc quản lý, xử lý tiền THADS tồn đọng tại cơ quan THADS.
Chậm nhất vào ngày 05 hàng tháng các Cục THADS phải tổng hợp, báo cáo Tổng cục THADS về việc xử lý tiền tồn đọng và kết quả thi hành các vụ việc có điều kiện đã ra quyết định thi hành án trên 01 năm chưa thi hành xong theo đúng chỉ đạo tại Công văn số 1136/TCTHADS-NV1 ngày 14/4/2023 của Tổng cục THADS về chỉ đạo, đôn đốc, chấn chỉnh thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023.
Xây dựng kế hoạch tổ chức thi hành dứt điểm số việc trọng điểm đã được Tổng cục THADS phê duyệt theo đúng quy định tại Quyết định 907/QĐ-TCTHADS ngày 29/8/2016 của Tổng cục THADS quy định về tiêu chí xác định việc THADS trọng điểm.
Quá trình chỉ đạo thi hành các vụ việc có điều kiện, yêu cầu các đồng chí Cục trưởng chỉ đạo quyết liệt, kiên quyết áp dụng các biện pháp cưỡng chế cần thiết để thi hành dứt điểm bản án, quyết định. Đối với những vụ việc có điều kiện, nếu phát hiện các vụ việc trên 01 năm, Chấp hành viên không tiến hành tác nghiệp, không có lý do chính đáng cần phải có biện pháp xử lý trách nhiệm nghiêm khắc. Tổng cục sẽ tiến hành kiểm tra, nếu các đồng chí Thủ trưởng không xử lý nhiêm của Chấp hành viên, Tổng cục sẽ có biện pháp xử lý phù hợp.
4. Đối với các địa phương có kết quả thi hành án thấp hơn kết quả bình quân chung của toàn quốc, đạt tỷ lệ dưới 66,53% về việc, 32,45% về tiền (có danh sách kèm theo), đồng chí Cục trưởng, các đồng chí Phó Cục trưởng Cục THADS, Chi Cục trưởng, Phó Chi cục trưởng Chi cục THADS phải thường xuyên kiểm soát tiến độ, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Chấp hành viên tổ chức thi hành án và chịu trách nhiệm về việc không hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ của đơn vị mình. Tổng cục THADS sẽ kiên quyết xử lý nghiêm và có biện pháp xử lý đối với Thủ trưởng những địa phương, đơn vị 02 năm liền không hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.
5. Chỉ đạo ngay việc tự kiểm tra, kiểm tra nội bộ, kiểm tra của cấp trên đối với cấp dưới để kiểm soát chặt chẽ việc xác minh, phân loại việc có điều kiện, chưa có điều kiện; kịp thời cập nhật thông tin người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành lên Trang/Cổng thông tin điện tử THADS; chỉ đạo sát sao việc cập nhật thông tin lên phần mềm Quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án và báo cáo thống kê THADS. Các đồng chí Cục trưởng, Chi cục trưởng phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của các dữ liệu được đăng tải trên Trang/Cổng thông tin và trên phần mềm./.