Quyết định số 1229/QĐ-TCTHADS ngày 28/12/2023 về việc giao một số chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính cho các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương năm 2024 và Quyết định điều chỉnh số: 10/QĐ-TCTHADS ngày 02/01/2024

08/01/2024


Ngày 28/12/2023, Tổng cục THADS ban hành Quyết định số 1229/QĐ-TCTHADS về việc giao một số chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính cho các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương năm 2024 và Quyết định điều chỉnh số 10/QĐ-TCTHADS ngày 02/01/2024 để điều chỉnh một số nhiệm vụ được giao trong Quyết định số 1229/QĐ-TCTHADS, cụ thể như sau:
I. Giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho các Cục THADS địa phương năm 2024
Điều 1.
Giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương năm 2024 như sau:
1. Phấn đấu nâng cao chất lượng, hiệu quả việc tổ chức thi hành án dân sự (THADS), trong đó:
a. Ra quyết định thi hành án (THA) đúng quy định của pháp luật 100% đối với bản án, quyết định về dân sự đã có hiệu lực pháp luật.
b. Đảm bảo tỷ lệ thi hành án xong trên 83,25% về việc và trên 46,45% về tiền trên tổng số có điều kiện thi hành (được ban hành tại Phụ lục 1, 2 kèm theo Quyết định này).
c. Thi hành có hiệu quả các khoản thu hồi tiền, tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, đặc biệt là các vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.
d. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Quyết định số 17/QĐ-TTg ngày 13/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự đối với các bản án, quyết định kinh doanh, thương mại giai đoạn 2023-2028.
2. Tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ liên quan đến THA hành chính thuộc trách nhiệm của Hệ thống THADS và Bộ Tư pháp. Theo dõi 100% Bản án hành chính phải theo dõi theo quy định của pháp luật. Tăng cường chấp hành kiến nghị xử lý đối với các trường hợp chậm THA hoặc chấp hành không đầy đủ nội dung bản án, quyết định của Toà án về vụ án hành chính.
3. Bảo đảm xác minh, phân loại chính xác, đúng pháp luật việc THADS có điều kiện thi hành và chưa có điều kiện thi hành. Đăng tải kịp thời, đầy đủ, đúng quy định thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành lên Cổng thông tin điện tử THADS.
4. Trả lời bảo đảm chất lượng, đúng trình tự, thủ tục và thời hạn 100% số văn bản xin ý kiến chỉ đạo của Chấp hành viên, cơ quan THADS cấp dưới.
5. Thực hiện tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đúng quy định của pháp luật; giải quyết dứt điểm 100% số đơn thư khiếu nại, tố cáo từ năm 2023 chuyển sang; giải quyết xong các vụ việc thuộc thẩm quyền mới phát sinh trong năm 2024 đạt tỉ lệ ít nhất 95%. Hạn chế phát sinh vụ việc liên quan đến trách nhiệm bồi thường nhà nước, bảo đảm tài chính trong hoạt động THADS; giải quyết các vụ việc đã phát sinh trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, bảo đảm tài chính đúng quy định của pháp luật.
Điều 2. Giải pháp thực hiện:
Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục, Cục trưởng Cục THADS, Chi cục trưởng Chi cục THADS cụ thể hóa, tổ chức thực hiện nghiêm, hiệu quả Chương trình trọng tâm Ban hành kèm theo Quyết định số 3011/QĐ-BTP ngày 25/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; căn cứ tình hình thực tiễn, cụ thể hóa giải pháp (được ban hành tại Phụ lục 3 kèm theo Quyết định này), tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.
Điều 3. Tổ chức thực hiện:
1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng cục THADS, Cục trưởng Cục THADS tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
2. Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 3 chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng cục có trách nhiệm giúp Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, theo dõi THA hành chính năm 2024 và đánh giá mức độ hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ của Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
3. Cục trưởng Cục THADS hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và đánh giá mức độ hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ của Chi cục THADS trực thuộc và Chấp hành viên thuộc Cục THADS.
4. Chi cục trưởng Chi cục THADS hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và đánh giá mức độ hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ của Chấp hành viên do Chi cục quản lý.
5. Kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao là một trong những căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, là cơ sở để đánh giá công chức, chi thu nhập tăng thêm theo quy định hiện hành và xét đề nghị xếp hạng, bình xét thi đua khen thưởng năm 2024 đối với các cơ quan THADS, Chấp hành viên.
II. Phụ lục Giao chỉ tiêu cụ thể cho các Cục THADS địa phương (Đính kèm theo)
III. Giải pháp cụ thể để thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024
3.1. 
Giải pháp chung
3.1.1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự (THADS), Chi cục trưởng Chi cục THADS cụ thể hóa nhiệm vụ, giải pháp, tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình công tác trọng tâm của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực THADS, theo dõi thi hành án hành chính (THAHC) năm 2024, được ban hành theo Quyết định số 3011/QĐ-BTP ngày 25/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và các nhiệm vụ được cấp ủy, chính quyền địa phương giao phù hợp tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của địa phương.
3.1.2. Quán triệt, chủ động thực hiện hoặc phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện các giải pháp cụ thể để phòng ngừa các vi phạm pháp luật được chỉ ra trong quá trình giám sát, kiểm tra, thanh tra, đặc biệt là kiến nghị phòng ngừa của Viện Kiểm sát nhân dân các cấp.
3.2. Giải pháp cụ thể
Ngoài việc thực hiện đồng bộ các giải pháp chung, Thủ trưởng các đơn vị chuyên môn thuộc Tổng cục, Thủ trưởng các cơ quan THADS địa phương trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, căn cứ tình hình thực tiễn của đơn vị, địa phương xây dựng và tập trung triển khai có hiệu quả một số giải pháp đối với chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể như sau:
3.2.1. Giải pháp thực hiện chỉ tiêu 1:
a) Thủ trưởng đơn vị chuyên môn thuộc Tổng cục THADS:
- Tham mưu ban hành và tổ chức triển khai có hiệu quả Quy trình tổ chức THA trong nội bộ cơ quan THADS, xác định rõ trách nhiệm của cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ liên quan đến ra Quyết định THA.
- Hướng dẫn kịp thời các đề nghị của Cục THADS khi có yêu cầu liên quan đến giải quyết các vướng mắc về ra quyết định THA.
- Kiểm tra, theo dõi, giám sát và tham mưu xử lý nghiêm những trường hợp để xảy ra sai phạm trong việc ban hành quyết định THA.
- Không đề xuất người có thẩm quyền khen thưởng đối với trường hợp ra quyết định THA sai do lỗi chủ quan.
- Nghiên cứu, đề xuất thể chế hoá các định hướng, thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến THADS, THAHC trong Nghị quyết số 27-NQ/TW, Chỉ thị số 04-CT/TW, Quyết định số 17/QĐ-TTg ngày 13/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác THADS đối với các bản án, quyết định kinh doanh, thương mại giai đoạn 2023-2028”.
- Tham mưu xây dựng dự án Luật THADS (sửa đổi); Báo cáo rà soát, đánh giá và dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 62/2015/NĐ-CP.
- Tiếp tục tham mưu nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện quy định về trình tự, thủ tục thi hành án, thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về kinh tế, tham nhũng, chức vụ theo yêu cầu của Chỉ thị số 04-CT/TW, Kế hoạch số 18-KH/BCSĐ ngày 06/8/2021 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp về thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW.
- Tiếp tục tham mưu nghiên cứu, hoàn thiện và đề xuất hoàn thiện các quy định của các dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản, Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi).
- Tham mưu Tổng cục giúp Bộ Tư pháp phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Hội Luật gia Việt Nam tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá, đề xuất tháo gỡ các vướng mắc, bất cập có liên quan trong các quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Phá sản, Luật Trọng tài thương mại và các văn bản hướng dẫn thi hành, các quy định về quản lý, xử lý vật chứng, tài sản, giám định tư pháp, định giá tài sản... để giải quyết các vướng mắc, bất cập trong thực tiễn.
- Tiếp tục rà soát, kịp thời hướng dẫn, chỉ đạo các vụ việc THA liên quan đến thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế để tổ chức thi hành hiệu quả, không ngừng nâng cao kết quả thu hồi tài sản trong giai đoạn THA, đồng thời phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng, sai phạm trong THADS liên quan đến loại vụ việc này.
- Định kỳ hàng quý làm việc trực tiếp với các đơn vị có các vụ việc thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng do Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo để kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.
- Tăng cường kiểm soát chặt chẽ công tác xác minh điều kiện THA, xử lý tài sản kê biên, phong tỏa, công tác thẩm định giá, bán đấu giá tài sản THA theo đúng quy định của pháp luật, phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng, sai phạm trong THADS.
- Giám sát chặt chẽ các vụ việc cưỡng chế, kê biên, bán đấu giá tài sản kê biên để THA; thường xuyên thông báo, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc đối với các vụ việc đã bán đấu giá thành nhưng chưa bàn giao tài sản; theo dõi, kịp thời phát hiện, đôn đốc xử lý sai phạm trong quá trình thông báo bán đấu giá tài sản THA trên Cổng thông tin điện tử bán đấu giá của Bộ; Cổng/Trang thông tin điện tử của Tổng cục, Cục THADS.
- Phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng nhà nước để thanh tra, kiểm tra, xử lý đối với các tổ chức tín dụng không phối hợp chặt chẽ với cơ quan THADS trong xử lý tài sản bảo đảm để thi hành các khoản thu cho tổ chức tín dụng.
- Thường xuyên kiểm tra, xây dựng các giải pháp tham mưu để Lãnh đạo Tổng cục chỉ đạo thi hành dứt điểm các vụ việc THA liên quan đến tổ chức tín dụng, đặc biệt những vụ việc có giá trị lớn, đã ra quyết định THA từ 01 năm trở lên, có điều kiện nhưng chưa thi hành xong.
- Thông báo kết quả THA hàng quý tới cấp ủy, chính quyền và Ban chỉ đạo THADS tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
b) Cục trưởng Cục THADS:
- Phân công công chức tiếp nhận bản án, công chức tham mưu ra quyết định THA có trình độ về pháp luật, có kinh nghiệm, có khả năng nắm bắt, cập nhật những quy định mới của pháp luật có liên quan đến việc ban hành quyết định THA.
- Thực hiện đúng, đầy đủ, kiểm soát chặt chẽ, không để xảy ra sai phạm trong việc ra quyết định THA thuộc thẩm quyền.
- Chỉ đạo công chức liên quan thực hiện nghiêm các quy trình được áp dụng trong Hệ thống THADS, kiểm tra chặt chẽ nội dung bản án, quyết định để tham mưu ra quyết định THA đúng quy định của pháp luật đối với 100% bản án, quyết định về dân sự đã có hiệu lực pháp luật.
- Trừ điểm thi đua, xem xét, đánh giá công chức, xử lý nghiêm đối với trường hợp tham mưu ra quyết định THA sai quy định do lỗi chủ quan;
- Hướng dẫn kịp thời các đề nghị của Chi cục khi có yêu cầu liên quan đến giải quyết các vướng mắc khi ra quyết định THA.
- Kiểm tra, theo dõi, giám sát và tham mưu xử lý nghiêm những trường hợp để xảy ra sai phạm trong việc ban hành quyết định THA đối với các Chi cục trực thuộc.
- Không khen thưởng đối với trường hợp ra quyết định THA sai do lỗi chủ quan.
- Lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát chặt chẽ các vụ việc cưỡng chế, kê biên, bán đấu giá tài sản kê biên để THA (trong đó 100% các vụ việc bán đấu giá tài sản THA phải có ý kiến phê duyệt của lãnh đạo cơ quan THADS); thực hiện đúng quy trình lựa chọn tổ chức thẩm định giá, bán đấu giá.
- Chủ động đề xuất tháo gỡ vướng mắc, khó khăn hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật THADS, các văn bản hướng dẫn thi hành và các văn bản pháp luật có liên quan như Luật Đấu giá tài sản, Luật Trọng tài thương mại, Luật Đất đai, Luật Các tổ chức tín dụng, Bộ luật Tố tụng dân sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Trọng tài thương mại và các văn bản hướng dẫn thi hành, các quy định về quản lý, xử lý vật chứng, tài sản, giám định tư pháp, định giá tài sản...
- Chủ động tham mưu và tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác THADS. Thường xuyên tham mưu cho Ban Chỉ đạo THA kiện toàn về tổ chức, thể chế hoạt động; xây dựng và thực hiện Chương trình, Kế hoạch công tác; chỉ đạo giải quyết những vụ việc lớn, khó khăn, phức tạp, kéo dài, nhất là những việc phải cưỡng chế THA; chỉ đạo các cơ quan có liên quan trên địa bàn huyện tăng cường phối hợp thực hiện nhiệm vụ THADS; trực tiếp chỉ đạo thi hành dứt điểm những vụ việc khó khăn, gây bức xúc lớn trong nhân dân.
- Tiếp tục rà soát, kịp thời hướng dẫn, chỉ đạo đôn đốc, kiểm soát chặt chẽ các vụ việc THA liên quan đến thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế để tổ chức thi hành hiệu quả, không ngừng nâng cao kết quả thu hồi tài sản trong giai đoạn THA, đồng thời phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng, sai phạm trong THADS liên quan đến loại vụ việc này.
- Định kỳ hàng quý làm việc trực tiếp với các đơn vị có các vụ việc thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng do Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo để kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.
- Tăng cường kiểm soát chặt chẽ công tác xác minh điều kiện THA, xử lý tài sản kê biên, phong tỏa, công tác thẩm định giá, bán đấu giá tài sản THA tại Cục và các Chi cục, bảo đảm thực hiện đúng quy định của pháp luật, phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng, sai phạm trong THADS.
- Xác định khoản phải thi hành, khoản không phải thi hành; xác định giá theo đúng quy định, đảm bảo thống kê chính xác đối với số lượng việc, tiền phải THA trong loại việc này.
- Theo dõi, nắm bắt, kịp thời phát hiện những tồn tại, sai phạm, khó khăn, vướng mắc của các Chi cục THADS ngay từ đầu để tham mưu, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, uốn nắn, xử lý theo quy định.
- Rà soát, tập trung chỉ đạo tổ chức thi hành dứt điểm vụ việc THA liên quan đến thu hồi nợ cho các tổ chức tín dụng; thường xuyên và theo định kỳ báo cáo Tổng cục kết quả tổ chức thi hành các vụ việc có giá trị từ 20 tỷ đồng trở lên, có điều kiện thi hành, quá 3 năm chưa thi hành xong do Cục tổ chức thi hành; Chỉ đạo thi hành dứt điểm việc có điều kiện THA, đã ra quyết định THA quá 01 năm chưa thi hành xong, định kỳ hàng tháng báo cáo kết quả việc thi hành với Tổng cục.
- Phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng nhà nước để thanh tra, kiểm tra, xử lý đối với các tổ chức tín dụng không phối hợp chặt chẽ với cơ quan THADS trong xử lý tài sản bảo đảm để thi hành các khoản thu cho tổ chức tín dụng.
- Thường xuyên kiểm tra, xây dựng các giải pháp tham mưu để Lãnh đạo Tổng cục chỉ đạo thi hành dứt điểm các vụ việc THA liên quan đến tổ chức tín dụng, đặc biệt những vụ việc có giá trị lớn, đã ra quyết định THA từ 01 năm trở lên, có điều kiện nhưng chưa thi hành xong.
- Tập trung chỉ đạo xử lý vật chứng, tài sản, tiền tồn tại Cục, Chi cục, nhất là những vụ việc đã có bản án, quyết định; đối với những vụ việc chưa có bản án, quyết định hoặc đã có bản án, quyết định nhưng tài sản bị thất lạc, hư hỏng hoặc thiếu tài liệu… cần phải phối hợp với chặt chẽ với các cơ quan có liên quan để làm rõ và thống nhất hướng xử lý.
- Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cố tình trì hoãn, chậm tổ chức THA mà không có lý do chính đáng.
- Hàng tháng gửi Thông báo kết quả THA của các Chi cục đến cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo THADS quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
c) Chi Cục trưởng Chi cục THADS:
- Phân công công chức tiếp nhận bản án, công chức tham mưu ra quyết định THA có trình độ về pháp luật, có kinh nghiệm, có khả năng cập nhật những quy định mới của pháp luật có liên quan đến việc ban hành quyết định THA.
- Thực hiện đúng, đầy đủ, kiểm soát chặt chẽ, không để xảy ra sai phạm trong việc ra quyết định THA thuộc thẩm quyền.
- Chỉ đạo công chức liên quan thực hiện nghiêm các quy trình được áp dụng trong Hệ thống THADS, kiểm tra chặt chẽ nội dung bản án, quyết định để tham mưu ra quyết định THA đúng quy định của pháp luật đối với 100% bản án, quyết định về dân sự đã có hiệu lực pháp luật.
- Trừ điểm thi đua; xem xét, đánh giá công chức, xử lý nghiêm và không đề nghị người có thẩm quyền khen thưởng đối với trường hợp tham mưu ra quyết định THA sai do lỗi chủ quan.
- Giám sát chặt chẽ các vụ việc cưỡng chế, kê biên, bán đấu giá tài sản kê biên để THA (trong đó 100% các vụ việc bán đấu giá tài sản THA phải có ý kiến phê duyệt của lãnh đạo cơ quan THADS); thực hiện đúng quy trình lựa chọn tổ chức thẩm định giá, bán đấu giá. Lãnh đạo, chỉ đạo Chấp hành viên giám sát chặt chẽ quá trình thẩm định giá, bán đấu giá tài sản THA, kịp thời phát hiện và ngăn chặn sai phạm của các tổ chức trong quá trình thẩm định giá, bán đấu giá tài sản THA; gắn trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan THADS trên địa bàn, Chấp hành viên trực tiếp tổ chức thi hành vụ việc với trách nhiệm của tổ chức bán đấu giá nếu để xảy ra sai phạm đến mức phải hủy kết quả bán đấu giá tài sản.
- Phổ biến, quán triệt sâu rộng đến toàn thể Chấp hành viên, công chức làm công tác THADS về những vi phạm, thiếu sót đã được chỉ ra tại các kết luận kiểm tra, kiến nghị, kháng nghị đối với công tác THADS thuộc địa bàn, cũng như những sai phạm thường gặp ở địa bàn khác đã được tổng hợp để các Chấp hành viên, công chức nắm được, tránh lặp lại vi phạm tương tự. Sai phạm đã được chỉ ra nhưng không khắc phục, còn lặp lại hoặc vi phạm nặng hơn thì sẽ bị xem xét trách nhiệm một cách nghiêm túc.
- Tiếp tục rà soát, tăng cường hướng dẫn, chỉ đạo Chấp hành viên tổ chức thi hành có hiệu quả các vụ việc THA liên quan đến thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế để tổ chức thi hành hiệu quả, không ngừng nâng cao kết quả thu hồi tài sản trong giai đoạn THA, đồng thời phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng, sai phạm trong THADS liên quan đến loại vụ việc này; xác định khoản phải thi hành, khoản không phải thi hành; xác định giá theo đúng quy định, đảm bảo thống kê chính xác đối với số lượng việc, tiền phải THA trong loại việc này.
- Rà soát, tập trung chỉ đạo tổ chức thi hành dứt điểm vụ việc THA tại Chi cục liên quan đến thu hồi nợ cho các tổ chức tín dụng; thường xuyên và theo định kỳ báo cáo Cục kết quả tổ chức thi hành các vụ việc có giá trị từ 20 tỷ đồng trở lên, có điều kiện thi hành, quá 3 năm chưa thi hành xong do Chi cục tổ chức thi hành.
Định kỳ kiểm tra hồ sơ tổ chức THA của Chấp hành viên; đối với các vụ việc có điều kiện trên 01 năm nhưng chưa tổ chức thi hành xong phải thường xuyên kiểm tra, báo cáo kết quả với Cục, để định kỳ hàng tháng tổng hợp báo cáo Tổng cục. Trường hợp không rõ lý do thì tham mưu xử lý nghiêm theo quy định.
- Báo cáo Cục để tăng cường tham mưu Tổng cục giúp Bộ Tư pháp phối hợp với các bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong THADS.
- Theo dõi, nắm bắt, kịp thời phát hiện những tồn tại, sai phạm, khó khăn, vướng mắc của Chấp hành viên ngay từ đầu để tham mưu, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, uốn nắn, xử lý theo quy định.
- Phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng nhà nước để thanh tra, kiểm tra, xử lý đối với các tổ chức tín dụng không phối hợp chặt chẽ với cơ quan THADS trong xử lý tài sản bảo đảm để thi hành các khoản thu cho tổ chức tín dụng.
- Thường xuyên kiểm tra, xây dựng các giải pháp tham mưu để Cục giúp Lãnh đạo Tổng cục chỉ đạo thi hành dứt điểm các vụ việc THA liên quan đến tổ chức tín dụng, đặc biệt những vụ việc có giá trị lớn, đã ra quyết định THA từ 01 năm trở lên, có điều kiện nhưng chưa thi hành xong.
- Chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm của đội ngũ công chức lãnh đạo, công chức THA; giáo dục ý thức trách nhiệm với người dân và doanh nghiệp, đồng thời, phải xử lý nghiêm khắc những trường hợp nhũng nhiễu, gây phiền hà cho dân, vi phạm về đạo đức, lối sống và chuyên môn, nghiệp vụ.
- Chấn chỉnh, yêu cầu Chấp hành viên thường xuyên nghiên cứu văn bản pháp luật, kịp thời cập nhật các văn bản pháp luật mới, các hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ, của ngành và của địa phương; thận trọng trong việc áp dụng các biện pháp nghiệp vụ như: xác minh điều kiện THA; áp dụng các biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế THA và đề xuất ban hành các quyết định liên quan đến công tác THADS. Chủ động báo cáo những khó khăn, vướng mắc về mặt pháp luật trong quá trình tác nghiệp để cấp trên tổng hợp, đóng góp ý kiến hoàn thiện hành lang pháp lý về công tác THADS.
- Chủ động tham mưu và tận dụng một cách tích cực sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác THADS. Thường xuyên tham mưu cho Ban chỉ đạo THA kiện toàn về tổ chức, thể chế hoạt động; xây dựng và thực hiện Chương trình, Kế hoạch công tác; chỉ đạo giải quyết những vụ việc lớn, khó khăn, phức tạp, kéo dài, nhất là những việc phải cưỡng chế THA; chỉ đạo các cơ quan có liên quan trên địa bàn huyện tăng cường phối hợp thực hiện nhiệm vụ THADS; trực tiếp chỉ đạo thi hành dứt điểm những vụ việc khó khăn, gây bức xúc lớn trong Nhân dân.
3.2.2. Giải pháp thực hiện chỉ tiêu 2:
a) Thủ trưởng đơn vị chuyên môn thuộc Tổng cục THADS:
- Tham mưu để Tổng cục THADS giúp Bộ Tư pháp thực hiện, chỉ đạo thực hiện đầy đủ các quy định của Luật Tố tụng hành chính, Nghị định 71/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 15/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính.
- Tham mưu giúp Tổng cục THADS tổ chức thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, kịp thời Kế hoạch THAHC năm 2024.
- Nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện pháp luật về THAHC để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thể chế THAHC phát sinh trong quá trình theo dõi THAHC; phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao để tháo gỡ những vướng mắc trong pháp luật THAHC hiện hành.
- Chỉ đạo hệ thống THADS thực hiện đúng, thực hiện đủ trách nhiệm theo dõi THAHC theo quy định.
- Bảo đảm cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ cho nhiệm vụ đăng tải công khai thông tin người phải THA không chấp hành bản án hành chính.
- Kiểm tra tình hình thực hiện theo dõi THAHC ở một số cơ quan THADS; kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong nghiệp vụ theo dõi THAHC.
- Tham mưu để Tổng cục THADS giúp Bộ Tư pháp kiểm tra công tác chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính; tổ chức làm việc trực tiếp với UBND một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để thống nhất giải pháp tạo sự chuyển biến trong kết quả THAHC. Phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành và địa phương báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo đối với những vụ việc THAHC khó khăn, phức tạp.
b) Cục trưởng Cục THADS:
- Chỉ đạo Chấp hành viên được phân công trách nhiệm theo dõi THAHC và các Chi cục THADS trực thuộc thực hiện đúng, đầy đủ trách nhiệm theo dõi THAHC theo quy định.
- Chỉ đạo thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Tổng cục THADS về THAHC.
- Kiểm tra tình hình thực hiện theo dõi THAHC của Chấp hành viên và Chi cục THADS trực thuộc.
- Phối hợp chặt chẽ với Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp nhằm nâng cao hiệu quả công tác theo dõi THAHC trên địa bàn; kịp thời báo cáo cấp ủy, Chủ tịch UBND cùng cấp đôn đốc, chỉ đạo, kiểm tra và xử lý trách nhiệm người phải THA không chấp hành án hành chính và báo cáo Tổng cục THADS đối với các vụ việc THAHC chậm thi hành thuộc trách nhiệm của UBND, Chủ tịch UBND theo quy định.
c) Chi cục trưởng Chi cục THADS:
- Chỉ đạo Chấp hành viên được phân công trách nhiệm theo dõi THAHC thực hiện đúng, thực hiện đủ trách nhiệm theo dõi THAHC theo quy định.
- Phối hợp chặt chẽ với Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp và các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao chất lượng theo dõi THAHC trên địa bàn. Kiến nghị UBND, Chủ tịch UBND cùng cấp đôn đốc, chỉ đạo, kiểm tra và xử lý trách nhiệm người phải THA không chấp hành án hành chính theo quy định.
3.2.3. Giải pháp thực hiện chỉ tiêu 3:
a) Thủ trưởng đơn vị chuyên môn thuộc Tổng cục THADS:
- Các đơn vị chuyên môn thuộc Tổng cục tham mưu ban hành, triển khai thực hiện Quy trình tổ chức THA trong nội bộ cơ quan THADS, trong đó, quy định rõ tiêu chí, biểu mẫu, quy trình, thủ tục xác minh, xác minh lại điều kiện THA, ra quyết định về việc chưa có điều kiện THA, phân loại hồ sơ THA; thủ tục phê duyệt trước khi chuyển sổ theo dõi riêng đối với việc chưa có điều kiện THA có đủ điều kiện theo quy định.
- Tăng cường thẩm tra, kiểm tra việc xác minh, phân loại việc THADS đối với các đơn vị có sự biến động bất thường về số liệu theo chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng cục.
- Chủ động thẩm tra, kiểm tra, tham mưu xử lý nghiêm đối với trường hợp phân loại THA sai, đưa vụ việc THA có điều kiện vào chưa có điều kiện, đưa vụ việc chưa có điều kiện vào diện theo dõi riêng không đúng quy định.
- Thường xuyên theo dõi, đánh giá, phát hiện các trường hợp vi phạm quy định về đăng tải thông tin liên quan đến lựa chọn tổ chức thẩm định giá, bán đấu giá tài sản lên Cổng/Trang thông tin điện tử THADS, Cổng thông tin điện tử bán đấu giá tài sản; đăng tải không đầy đủ thông tin về THAHC theo quy định.
- Tham mưu xử lý nghiêm những trường hợp không cập nhật, cập nhật không đầy đủ, kịp thời hoặc không đăng tải, đăng tải không đầy đủ, không đúng quy định thông tin người phải THA chưa có điều kiện trên Cổng/Trang thông tin điện tử THADS.
- Thường xuyên thông báo đến Cục trưởng Cục THADS để đôn đốc, kiểm tra làm rõ đối với các trường hợp chậm xác minh, xác minh lại thông qua việc theo dõi dữ liệu quá trình tổ chức THA trên hệ thống thông tin điện tử và các phần mềm đang được vận hành trong Hệ thống THADS.
b) Cục trưởng Cục THADS:
- Trực tiếp ban hành quyết định về việc chưa có điều kiện THA. Phê duyệt và chịu trách nhiệm đối với vụ việc chưa có điều kiện THA được chuyển sổ theo dõi riêng của Cục THADS, định kỳ kiểm tra đối với loại việc này.
- Chỉ đạo tự kiểm tra, kiểm tra công tác xác minh, xác minh lại; việc phân loại việc THADS đối với các đơn vị có biến động bất thường về số liệu liên quan đến xác minh, phân loại THADS theo chỉ đạo của Tổng cục hoặc kiến nghị của các đơn vị chuyên môn thuộc Tổng cục.
- Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm đối với trường hợp chậm xác minh, xác minh lại; phân loại THA không đúng quy định, đưa vụ việc THA có điều kiện vào diện chưa có điều kiện, vụ việc chưa có điều kiện vào diện theo dõi riêng khi chưa đủ điều kiện theo quy định; không tiếp tục tổ chức THA đối với những vụ việc đã chuyển sổ theo dõi riêng, nhưng đã phát hiện được người phải THA có tài sản.
- Thường xuyên theo dõi, đánh giá, phát hiện các trường hợp vi phạm quy định về đăng tải thông tin liên quan đến lựa chọn tổ chức thẩm định giá, bán đấu giá tài sản lên Cổng/Trang thông tin điện tử THADS, Cổng thông tin điện tử bán đấu giá tài sản; đăng tải đầy đủ thông tin về THAHC theo quy định.
- Chỉ đạo rà soát, kiểm tra định kỳ đối với danh sách người phải THA chưa có điều kiện THA và việc chuyển sổ theo dõi riêng đối với việc chưa có điều kiện thi hành.
c) Chi cục trưởng Chi cục THADS:
- Trực tiếp ban hành quyết định về việc chưa có điều kiện THA. Phê duyệt và chịu trách nhiệm đối với vụ việc chưa có điều kiện THA được chuyển sổ theo dõi riêng của Chi cục THADS, định kỳ kiểm tra đối với loại việc này.
- Tổ chức tự kiểm tra việc xác minh, xác minh lại, phân loại việc THADS đối với Chấp hành viên có biến động bất thường về số liệu liên quan đến xác minh, xác minh lại và phân loại THADS theo chỉ đạo của Cục THADS.
- Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm đối với trường hợp phân loại THA sai; đưa vụ việc THA có điều kiện vào chưa có điều kiện, đưa vụ việc chưa có điều kiện vào diện theo dõi riêng không đúng quy định.
- Thường xuyên theo dõi, đánh giá, phát hiện các trường hợp vi phạm quy định về đăng tải thông tin lựa chọn tổ chức thẩm định giá, bán đấu giá tài sản trên Cổng/Trang thông tin điện tử THADS, Cổng thông tin điện tử bán đấu giá tài sản; đăng tải đầy đủ thông tin về THAHC theo quy định.
- Kiểm tra, xác minh, xử lý kịp thời các trường hợp chậm xác minh THA và không tổ chức THA tại Chi cục.
- Chỉ đạo rà soát, kiểm tra định kỳ đối với danh sách người phải THA chưa có điều kiện THA và việc chuyển sổ theo dõi riêng đối với việc chưa có điều kiện thi hành.
3.2.4. Giải pháp thực hiện chỉ tiêu 4:
a) Thủ trưởng đơn vị chuyên môn thuộc Tổng cục THADS:
- Tăng cường tham mưu phối hợp giữa Bộ Tư pháp với các bộ, ngành và cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong THADS.
- Theo dõi, nắm bắt, kịp thời phát hiện những tồn tại, sai phạm, khó khăn, vướng mắc của các Cục THADS ngay từ đầu để tham mưu, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, uốn nắn, xử lý theo quy định.
- Tăng cường tổ chức hội nghị tập huấn các chuyên đề nghiệp vụ chuyên sâu; bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao trình độ cho cho cán bộ, công chức THADS.
- Tổng kết, đánh giá việc thực hiện các quy định của pháp luật, những vướng mắc, bất cập trong thực tiễn và có hướng dẫn kịp thời.
- Kiểm soát, chấn chỉnh, xử lý nghiêm đối với các trường hợp lợi dụng xin ý kiến chỉ đạo nghiệp vụ để trì hoãn, kéo dài việc THADS.
- Thường xuyên rà soát, kiểm đếm công việc, kịp thời giải quyết đề nghị hướng dẫn nghiệp vụ của các cơ quan THADS địa phương đúng thời hạn. Nâng cao chất lượng hướng dẫn nghiệp vụ; văn bản trả lời cụ thể, rõ ràng đối với khó khăn, vướng mắc, tránh trả lời chung chung dẫn đến khó thực hiện.
- Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động nghiên cứu, đề xuất các biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của cơ quan THADS địa phương; áp dụng hình thức làm việc trực tuyến khi cần thiết để giải quyết kịp thời các đề nghị, vướng mắc. Trong một số trường hợp, đặc biệt là đối với các vụ việc tại địa bàn trọng điểm, các đơn vị cần chủ động báo cáo Lãnh đạo Tổng cục xem xét áp dụng Quy trình hướng dẫn nghiệp vụ một cách linh hoạt để giải quyết các đề nghị, vướng mắc của cơ quan THADS địa phương, đảm bảo kịp thời, hiệu quả.
- Kịp thời nắm bắt, thường xuyên cập nhật kiến thức, văn bản, quy định pháp luật mới được ban hành, có hiệu lực liên quan đến công tác THADS; đồng thời, chủ động rà soát, tổng hợp các nội dung vướng mắc, bất cập mang tính chất chung, phổ biến hoặc nội dung còn có cách hiểu khác nhau... để tham mưu Lãnh đạo Tổng cục ban hành văn bản hướng dẫn chung trong toàn quốc, tháo gỡ khó khăn cho các cơ quan THADS địa phương.
- Tăng cường công tác phối hợp giữa các đơn vị trong Tổng cục, cũng như các đơn vị có liên quan ngoài Tổng cục để đẩy nhanh tiến độ, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc của các cơ quan THADS địa phương.
b) Cục trưởng Cục THADS:
- Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động trong tổ chức THA và trong hướng dẫn nghiệp vụ. Kịp thời báo cáo khó khăn, vướng mắc không để xảy ra sai phạm, hậu quả không khắc phục được. Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan ở địa phương, báo cáo Ban Chỉ đạo THADS xem xét, tháo gỡ vướng mắc. Thực hiện nghiêm túc, kịp thời và đầy đủ nội dung hướng dẫn của Tổng cục, cơ quan cấp trên.
- Quán triệt, yêu cầu đội ngũ Chấp hành viên, công chức làm công tác THADS thường xuyên tự nghiên cứu, trau dồi, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ; phát huy tính tích cực, chủ động trong thực hiện nhiệm vụ, tránh để xảy ra những sai sót, vi phạm. Quan tâm công tác đào tạo, tự đào tạo, bồi dưỡng; thường xuyên quán triệt những nội dung cần lưu ý, nhất là những vi phạm, thiếu sót trong quá trình tổ chức THA đã được Tổng cục, cơ quan có thẩm quyền kết luận, chỉ rõ để kịp thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm chung.
- Tranh thủ tối đa sự quan tâm, chỉ đạo, lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương; duy trì và phát huy tốt hơn nữa quan hệ phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn để huy động sự ủng hộ, hỗ trợ đối với công tác THADS, góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức THA; phát huy hiệu quả, vai trò của Ban Chỉ đạo THADS, kịp thời tháo gỡ vụ việc khó khăn, phức tạp.
- Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc, đúng Quy trình hướng dẫn nghiệp vụ; rút kinh nghiệm, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác xin hướng dẫn nghiệp vụ.
c) Chi cục trưởng Chi cục THADS:
- Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động trong tổ chức THA và trong hướng dẫn nghiệp vụ. Kịp thời báo cáo khó khăn, vướng mắc để được hướng dẫn, không để xảy ra sai phạm, hậu quả không khắc phục được. Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan ở địa phương, báo cáo Ban Chỉ đạo THADS xem xét, tháo gỡ vướng mắc; thực hiện nghiêm túc, kịp thời và đầy đủ nội dung hướng dẫn của Cục THADS.
- Quán triệt, yêu cầu đội ngũ Chấp hành viên, công chức làm công tác THADS thường xuyên tự nghiên cứu, trau dồi, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ; phát huy tính tích cực, chủ động trong thực hiện nhiệm vụ, tránh để xảy ra những sai sót, vi phạm. Quan tâm công tác đào tạo, tự đào tạo, bồi dưỡng; thường xuyên quán triệt những nội dung cần lưu ý, nhất là những vi phạm, thiếu sót trong quá trình tổ chức THA đã được Tổng cục, Cục và cơ quan có thẩm quyền kết luận, chỉ rõ để kịp thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm chung.
- Tranh thủ tối đa sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương; duy trì và phát huy tốt hơn nữa quan hệ phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn để huy động sự ủng hộ, hỗ trợ đối với công tác THADS, góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức THA; phát huy hiệu quả, vai trò của Ban Chỉ đạo THADS, kịp thời báo cáo xin ý kiến đối với những vụ việc khó khăn, phức tạp.
- Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc, đúng Quy trình hướng dẫn nghiệp vụ; rút kinh nghiệm, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác xin hướng dẫn nghiệp vụ.
3.2.5. Giải pháp thực hiện chỉ tiêu 5:
a) Thủ trưởng đơn vị chuyên môn thuộc Tổng cục THADS:
- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm soát các cơ quan THADS các cấp thực hiện giải quyết khiếu nại, tố cáo dứt điểm ngay từ lần khiếu nại đầu tiên, đúng thời hạn và đúng quy định pháp luật.
- Tiếp tục duy trì thông tin đường dây nóng, các kênh tiếp nhận kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của người dân, doanh nghiệp; kịp thời xử lý các kiến nghị của người dân trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp, Cổng/Trang thông tin điện tử THADS và Cổng dịch vụ công Quốc gia. Thực hiện tốt việc tiếp công dân, xử lý đường dây nóng, thường xuyên rà soát việc xử lý đơn để thông qua đó làm kênh nắm bắt được thông tin về tiêu cực, tham nhũng, kịp thời phát hiện xử lý, uốn nắn.
- Tổng hợp, báo cáo kết quả tham mưu giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài; tham mưu biện pháp chỉ đạo, xây dựng kế hoạch tập trung giải quyết từng vụ việc; đề xuất biện pháp giải quyết dứt điểm một số vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài cần sự phối hợp của các cơ quan, ban ngành ở Trung ương, địa phương hoặc vụ việc thuộc diện Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp theo dõi, chỉ đạo giải quyết.
- Tổng hợp những tồn tại, hạn chế, khe hở, sai phạm, thiếu sót, được phát hiện thông qua giải quyết khiếu nại, tố cáo để rút kinh nghiệm, chấn chỉnh, xử lý.
- Tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục và Thanh tra Bộ, các cơ quan điều tra, truy tố, xét xử để kịp thời nắm bắt, phát hiện, ngăn chặn, xử lý ngay từ đầu đối với các hành vi tiêu cực, tham nhũng, sai phạm trong THADS.
- Tập trung rà soát chỉ đạo các cơ quan THADS giải quyết dứt điểm các vụ việc bồi thường nhà nước, bảo đảm tài chính phát sinh trong hoạt động THADS.
- Phối hợp chặt chẽ với Tòa án nhân dân tối cao, Ban chỉ đạo THADS một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Cục Bồi thường nhà nước để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong giải quyết các vụ việc bồi thường nhà nước.
- Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ giải quyết bồi thường nhà nước cho đội ngũ công chức làm công tác tham mưu giải quyết bồi thường; kịp thời hướng dẫn nghiệp vụ theo đề nghị của cơ quan THADS.
b) Cục trưởng Cục THADS:
- Lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đúng, đầy đủ quy định về tiếp công dân, tăng cường đối thoại trực tiếp, hướng dẫn, giải thích cho công dân thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình; lãnh đạo, chỉ đạo Cục, các Chi cục quán triệt, thực hiện nghiêm chế độ Thủ trưởng đơn vị trực tiếp tiếp công dân định kỳ cũng như thực hiện tốt công tác tiếp công dân trên địa bàn.
- Chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đúng quy định pháp luật, thực hiện các biện pháp giải quyết dứt điểm khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, hạn chế phát sinh thêm các vụ việc phức tạp, vụ việc phát sinh trách nhiệm bồi thường nhà nước và khiếu nại, tố cáo vượt cấp.
- Chỉ đạo xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật đối với hành vi vi phạm pháp luật trong THADS, THAHC.
- Tăng cường phối hợp với các cơ quan có liên quan để hỗ trợ các cơ quan THADS trực thuộc giải quyết các vụ việc khiếu nại, phức tạp kéo dài đã được Tổng cục THADS đưa vào danh sách theo dõi, chỉ đạo.
- Thường xuyên rà soát, tổng hợp các vi phạm phát hiện qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo để rút kinh nghiệm chung; đồng thời, tổ chức tập huấn cho các đơn vị trên địa bàn.
- Tăng cường công tác bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm tra đối với Chi cục THADS trên địa bàn.
- Chủ động rà soát tiến độ từng vụ việc và thực hiện giải quyết theo đúng quy định của pháp luật các vụ việc bồi thường nhà nước, bảo đảm tài chính trong THADS phát sinh trên địa bàn. Kịp thời báo cáo, xin ý kiến hướng dẫn nghiệp vụ hoặc chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp vụ việc có khó khăn, vướng mắc.
- Phối hợp chặt chẽ với Tòa án nhân dân để đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ việc bồi thường nhà nước trong hoạt động THADS đang do cơ quan Tòa án giải quyết.
c) Chi cục trưởng Chi cục THADS:
- Tổ chức thực hiện đúng, đầy đủ các quy định về tiếp công dân, tăng cường đối thoại trực tiếp, hướng dẫn, giải thích cho công dân thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình; lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện nghiêm chế độ Thủ trưởng đơn vị trực tiếp tiếp công dân định kỳ cũng như thực hiện tốt công tác tiếp công dân trên địa bàn.
- Chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đúng quy định pháp luật, thực hiện các biện pháp giải quyết dứt điểm khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, hạn chế phát sinh thêm các vụ việc phức tạp, vụ việc phát sinh trách nhiệm bồi thường nhà nước và khiếu nại, tố cáo vượt cấp.
- Chỉ đạo xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật đối với hành vi vi phạm pháp luật trong THADS, THAHC.
- Tăng cường phối hợp với các cơ quan có liên quan để hỗ trợ các cơ quan THADS giải quyết các vụ việc khiếu nại, phức tạp kéo dài đã được Tổng cục THADS đưa vào danh sách theo dõi, chỉ đạo.
- Thường xuyên rà soát, tổng hợp các vi phạm phát hiện qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo để rút kinh nghiệm chung.
- Chủ động rà soát tiến độ từng vụ việc và thực hiện giải quyết theo đúng quy định của pháp luật các vụ việc bồi thường nhà nước, bảo đảm tài chính trong THADS phát sinh trên địa bàn. Kịp thời báo cáo, xin ý kiến hướng dẫn nghiệp vụ hoặc chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp vụ việc có khó khăn, vướng mắc.
- Phối hợp chặt chẽ với Tòa án nhân dân để đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ việc bồi thường nhà nước trong hoạt động THADS đang do cơ quan Tòa án giải quyết.    
(GIao chỉ tiêu cụ thể kèm theo bài viết này)