Công đoàn Bộ Tư pháp hướng dẫn tổ chức Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 năm 2021

01/03/2021

Thực hiện Kế hoạch công tác nữ công năm 2021 của Công đoàn Bộ Tư pháp, để triển khai các hoạt động chào mừng kỷ niệm 111 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910-08/3/2021), 1981 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng và Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3) năm 2021 một cách thiết thực và phù hợp với tình hình thực tiễn trong bối cảnh cả nước đang phòng chống dịch bệnh Covid-19, Ban Thường vụ Công đoàn Bộ Tư pháp đã có Công văn số 33/CĐBTP-BNC ngày 26/02/2021 hướng dẫn các Công đoàn trực thuộc Bộ Tư pháp tổ chức Ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3 và Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 năm 2021.

Theo đó, do tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, Công đoàn Bộ không tổ chức các hoạt động tập trung đông người tại Bộ, đề nghị công đoàn các đơn vị trực thuộc báo cáo cấp ủy cùng cấp và xin ý kiến lãnh đạo đơn vị để tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3 và Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 bằng các hình thức linh hoạt, trong đó tập trung vào một số nội dung trọng tâm là:

- Công tác tuyên truyền giáo dục: (i) Tuyên truyền ý nghĩa lịch sử  ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3, khởi nghĩa Hai Bà Trưng và Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3; (ii) Tuyên truyền về quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước đối với vấn đề bình đẳng giới, sự tiến bộ của phụ nữ và công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước; chính sách, pháp luật về an sinh xã hội, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; (iii) Vận động nữ cán bộ, công chức, viên chức tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc”; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát hiện những cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW để đề xuất các cấp khen thưởng; (iv) Vận động nữ cán bộ, công chức, viên chức tích cực hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài”; (v) Tiếp tục tuyên truyền vận động tới tất cả đoàn viên, công chức, viên chức kiên trì các biện pháp phòng chống dịch bệnh, tiếp tục truyền thông điệp 5K của Bộ Y tế tới tất cả mọi người để cùng thực hiện các biện pháp phòng chống đại dịch Covid-19.

- Các hình thức tổ chức hoạt động: Tổ chức các hoạt động kỷ niệm theo hình thức phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị…