Phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện văn bản của Trung ương và Đảng ủy cấp trên

26/02/2021
Thực hiện Công văn số 18-CV/ĐU ngày 22/02/2021 của Đảng ủy Bộ Tư pháp về việc triển khai các văn bản của Ban Tuyên giáo Trung ương:

  • Hướng dẫn số 169-HD/BTGTW ngày 22/01/2021 hướng dẫn tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026;
  • Hướng dẫn số 170-HD/BTGTW ngày 26/01/2021 hướng dẫn việc quán triệt và tổ chức thực hiện Quy chế 238 của Ban Bí thư;
  • Hướng dẫn số 171-HD/BTGTW ngày 29/01/2021 truyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021;
  • Hướng dẫn số 173-HD/BTGTW ngày 01/02/2021 về công tác văn hóa - văn nghệ năm 2021;
  • Hướng dẫn số 174-HD/BTGTW ngày 01/02/2021 tuyên truyền 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021);
  • Công văn số 19-CV/BTG ngày 09/02/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc gửi đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Thanh Nghị;
Các văn bản của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương:
  • Công văn số 47-CV/BTG ngày 29/01/2021 về việc triển khai hướng dẫn tuyên truyền;
  • Công văn số 54-CV/BTGĐUK ngày 19/02/2021 về việc hướng dẫn tuyên truyền;
  • Công văn số 55-CV/BTGĐUK ngày 19/02/2021 về việc hướng dẫn công tác văn hóa, văn nghệ năm 2021.
Ngày 26/02/2021, Đảng ủy Tổng cục Thi hành án dân sự đã có Công văn số 14-CV/ĐU đề nghị các Chi bộ trực thuộc phối hợp chặt chẽ với Thủ trưởng đơn vị, các Tổ chức chính trị - xã hội thuộc đơn vị tổ chức việc học tập, quán triệt, phổ biến và triển khai thực hiện các văn bản nêu trên đến cán bộ, đảng viên thuộc phạm vi quản lý bảo đảm thiết thực, hiệu quả và phù hợp với tình hình đơn vị.
Chi tiết các văn bản liên quan tại file đính kèm./.