Chi bộ Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin tổ chức buổi sinh hoạt tháng 09/2020

08/09/2020

Thực hiện Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Công văn số 116-CV/ĐU ngày 28/8/2020 của Đảng ủy Tổng cục Thi hành án dân sự về việc phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện văn bản của Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan TW, ngày 04/9/2020 Chi bộ Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin tổ chức buổi sinh hoạt định kỳ để phổ biến, quán triệt, triển khai các văn bản nêu trên.

Tham gia buổi sinh hoạt có đồng chí Hoàng Thế Anh, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin, các đồng chí đảng viên, công chức, viên chức của Trung tâm. Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Bí thư Chi bộ đã quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 28/7/2020 của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp và Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII nhiệm kỳ 2022 - 2027; thực hiện chỉ đạo của Ban tuyên giáo Trung ương tại các văn bản:
- Hướng dẫn số 141-HD/BTGTW ngày 24/7/2020 hướng dẫn việc quán triệt và tổ chức thực hiện Thông báo kết luận số 173-TB/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng;
-  Hướng dẫn số 142-HD/BTGTW ngày 24/7/2020 về việc quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 44-CT/TW của Ban Bí thư về “đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị”;
- Hướng dẫn số 143-HD/BTGTW ngày 29/7/2020 hướng dẫn tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai”;
- Hướng dẫn số 144-HD/BTGTW ngày 05/8/2020 về việc báo chí tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2020) và Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945-02/9/2020);
-  Hướng dẫn số 145-HD/BTGTW ngày 07/8/2020 tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X năm 2020;
Đồng thời triển khai hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tại Công văn số 821-CV/BTG ngày 03/8/2020 về việc triển khai Hướng dẫn số 141-HD/BTGTW và Hướng dẫn số 143-HD/BTGTW; Công văn số 817-CV/BTG ngày 29/7/2020 đề nghị hưởng ứng, tham gia Giải búa liềm vàng lần thứ V - năm 2020; Công văn số 76-CV/ĐU ngày 21/4/2020 của Đảng ủy Bộ Tư pháp về việc quán triệt, phổ biến và tổ chức triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương.
Chi bộ cũng thông báo động viên, khuyến khích đảng viên, công chức viết tin, bài hoặc có tác phẩm tham gia Giải Búa liềm vàng lần thứ V năm 2020. Cũng tại buổi sinh hoạt, các đảng viên trong Chi bộ đã trao đổi, thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8/2020 và các nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2020, trong đó nêu các khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao trong thời gian tới.

Kết thúc buổi sinh hoạt, đồng chí Hoàng Thế Anh tổng hợp một số nội dung liên quan, trao đổi, giải đáp một số kiến nghị của đảng viên, công chức, đồng thời đề nghị toàn thể các đồng chí đảng viên, quần chúng trong đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, cố gắng nỗ lực phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được Đảng ủy, Lãnh đạo Tổng cục giao./.