Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

26/02/2021

Thực hiện Công văn số 19-CV/ĐU ngày 23/02/2021 của Đảng ủy Bộ Tư pháp về việc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 05/5/2016 của Bộ Chính trị về "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng và đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Hướng dẫn số 172-HD/BTGTW ngày 01/02/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương; Kế hoạch số 09-KH/ĐUK ngày 03/02/2021 của Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Tổng cục Thi hành án dân sự đã có Công văn số 15-CV/ĐU ngày 26/02/2021 đề nghị các Chi bộ phối hợp chặt chẽ với Thủ trưởng đơn vị, các Tổ chức chính trị - xã hội thuộc đơn vị tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05 bằng hình thức thích hợp và lựa chọn tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 05 năm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để đề nghị biểu dương khen thưởng.

(Gửi kèm theo Công văn số 19-CV/ĐU ngày 23/02/2021 của Đảng ủy Bộ Tư pháp; Hướng dẫn số 172-HD/BTGTW ngày 01/02/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương; Kế hoạch số 09-KH/ĐUK ngày 03/02/2021 của Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương)./.