Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng cục Thi hành án dân sự tổ chức Hội nghị chuyên đề triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 4 năm 2024

11/04/2024Chiều các ngày 02/4 và ngày 08/4, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng cục THADS tổ chức Hội nghị chuyên đề mở rộng với sự tham gia của tập thể Lãnh đạo Tổng cục để lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường nguồn nhân lực, kinh phí, cơ sở vật chất cho các cơ quan Thi hành án dân sự (THADS) đã và đang chuẩn bị giải quyết một số vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế lớn, phức tạp; sửa đổi, bổ sung Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật THADS.
Đồng chí Nguyễn Quang Thái, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp, Bí thư Đảng ủy, Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS chủ trì Hội nghị.
Đồng chủ trì Hội nghị có đồng chí Trần Thị Phương Hoa, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng; các đồng chí Phó Tổng cục trưởng: Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Thắng Lợi, Nguyễn Văn Lực. Cùng tham dự có các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục.
Tại Hội nghị chiều ngày 02/4/2024, các đồng chí dự Hội nghị đã trao đổi, thảo luận và cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng trong công tác thu hồi tài sản, chuẩn bị kỹ càng cho việc tổ chức thi hành các vụ đại án lớn sau khi có hiệu lực pháp luật.
Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Quang Thái, Bí thư Đảng ủy, Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS đánh giá thời gian qua, kết quả thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế do các cơ quan THADS trực tiếp tổ chức thực hiện ngày càng có chuyển biến tích cực, đạt được những kết quả quan trọng, được Ban Chỉ đạo Trung ương mà đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng ban Ban Chỉ đạo ghi nhận.
Từ sau khi Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế được ban  hành, công tác thu hồi tài sản không còn là nhiệm vụ “đơn thương độc mã” của Hệ thống THADS mà là nhiệm vụ chung của cả Hệ thống chính trị, mọi tầng lớp nhân dân, trong đó, nòng cốt là cơ quan THADS, đặt dưới sự chỉ đạo, lãnh đạo thống nhất của Đảng và phải được quan tâm, chú trọng thực hiện ngay từ những giai đoạn đầu của quá trình tố tụng.
Do tầm quan trọng của công tác thu hồi tài sản tham nhũng trong công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, yêu cầu của Đảng và xã hội đối với công tác này ngày càng cao. Hiện nay phát sinh một số vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế lớn, phức tạp[1] với số đương sự và vật chứng, tài sản phải xử lý lên đến hàng ngàn, vài chục ngàn; số tiền phải thu hồi cho Nhà nước hàng nghìn tỷ đồng; có nhiều vụ việc có yếu tố nước ngoài. Dự báo trong thời gian tới sẽ phát sinh thêm nhiều vụ việc thuộc loại này. Vì vậy, cần sự tập trung lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy, tập thể Lãnh đạo Tổng cục và chi ủy đối với công tác thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế lớn, phức tạp.
Tại Hội nghị chiều ngày 08/4/2024, các đồng chí tham dự Hội nghị phát biểu về sự cần thiết, tính cấp bách của việc ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015, từ đó thống nhất về phạm vi, các nội dung trước mắt cần thảo luận đưa vào dự thảo Nghị định.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các đồng chí tham dự Hội Nghị, đồng chí Nguyễn Quang Thái, Bí thư Đảng ủy, Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS kết luận Đảng ủy thống nhất với chủ trương, định hướng, các khó khăn, vướng mắc và tính cấp bách của việc ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 62/2015/NĐ-CP, Nghị định số 33/2020/NĐ-CP; giao Vụ Nghiệp vụ 1 phối hợp với các đơn vị thuộc Tổng cục nghiên cứu tiếp thu và hoàn thiện đồng bộ các tài liệu theo đúng quy định Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, trình lấy ý kiến các đơn vị thuộc Bộ và các cơ quan THADS địa phương trước khi báo cáo Lãnh đạo Bộ.
Cùng chiều ngày 08/4/2024, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng cục THADS tổ chức Hội nghị chuyên đề tháng 4 với sự tham dự của các đồng chí Bí thư, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục.
Các đồng chí dự Hội nghị đã trao đổi, thảo luận và cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng như đánh giá kết quả công tác tháng 3 năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 4 năm 2024 của Đảng ủy Tổng cục; lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác THADS, đôn đốc THAHC; công tác thu hồi tài sản cho Nhà nước trong các vụ án tham nhũng, kinh tế; giải quyết một số vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế lớn, phức tạp; công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong THADS giai đoạn 2023-2026; công tác ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số của Hệ thống THADS; sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan THADS; công tác xây dựng văn bản, đề án; công tác chỉ đạo nghiệp vụ; giải quyết các vụ việc phức tạp, kéo dài; công tác kiểm tra và chống tham nhũng, tiêu cực trong THADS; công tác đầu tư công; công tác truyền thông; . …
Trong tháng 3/2024, bên cạnh những nhiệm vụ đã hoàn thành, bổ sung thêm thông tin kết quả làm việc của Lãnh đạo Tổng cục với các địa phương nhằm đôn đốc việc triển khai thực hiện Công văn số 693-CV/BCSĐ ngày 11/1/2024 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp và việc thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ được giao.
Hội nghị đã nghe Bí thư, Thủ trưởng các đơn vị: Vụ Kế Hoạch - Tài chính, Vụ Nghiệp vụ 3, Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo báo cáo tiến độ xây dựng 03 nghị quyết chuyên đề năm 2024 để lãnh đạo chỉ đạo công tác quản lý tài sản công[2]; công tác chuyển đổi số[3]; công tác chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài và các vụ án trọng điểm[4].  
Kết luận Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Nguyễn Quang Thái ghi nhận và đánh giá cao các kết quả Đảng ủy Tổng cục đã đạt được trong công tác tháng 3 năm 2024, cơ bản nhất trí với các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 4 năm 2024; đề nghị đồng chí Tổng Cục trưởng, các đồng chí Lãnh đạo Tổng cục được phân công phụ trách các đơn vị, các lĩnh vực, các địa bàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các mặt công tác bám sát chương trình, kế hoạch của Bộ, Ngành, chính quyền địa phương đề ra.
Giao cấp ủy các chi bộ trực thuộc phối hợp Thủ trưởng đơn vị rà soát, bám sát các nhiệm vụ theo Chương trình công tác trọng tâm và Chương trình hành động, kế hoạch công tác để chủ động triển khai thực hiện công việc trong đó lưu ý tập trung thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 23-NQ/BCSĐ ngày 29/3/2022 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp về lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm THADS, theo dõi THAHC giai đoạn 2022-2026; Chương trình công tác trọng tâm trong lĩnh vực THADS, THAHC năm 2024 của Bộ Tư pháp; Quyết định số 10/QĐ-TCTHADS ngày 02/01/2024 của Tổng cục THADS về việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho các cơ quan THADS địa phương năm 2024; Công văn số 693-CV/BCSĐ ngày 11/1/2024 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp; Chương trình hành động số 580/CTr-TCTHADS ngày 15/02/2024 của Tổng cục THADS thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, THAHC trong 06 tháng cuối năm 2024./.

Nguyễn Thị Thu Hằng, Văn Phòng Đảng ủy

[1] vụ Vạn Thịnh Phát có khoảng 3000 đương sự, Cục THADS Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Công an (C03) nhận bàn giao số lượng hàng nghìn vật chứng lớn nhất từ trước đến nay; vụ Alibaba có gần 3970 người được thi hành án đã làm đơn yêu cầu thi hành án có số lượng tài sản Tòa án tuyên kê biên lớn: 658 thửa đất (gồm 620 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) ở các tỉnh, thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh; Bà Rịa – Vũng Tàu; Đồng Nai; Bình Thuận.
[2] Đảng ủy giao Chi bộ Vụ Kế hoạch – Tài chính chủ trì thực hiện
[3] Đảng ủy giao Chi bộ Vụ Nghiệp vụ 3 chủ trì thực hiện
[4] Đảng ủy giao Chi bộ Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo chủ trì; chi bộ các Vụ Nghiệp vụ 1, 2, 3 phối hợp thực hiện