Công tác thi hành án dân sự 06 tháng đầu năm 2022

18/04/2022
Sáu tháng đầu năm 2022, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn còn đang diễn biến phức tạp, nhiều công chức, người lao động dương tính với SARS-COV-2 nên các cơ quan THADS gặp nhiều khó khăn về nhân sự trong thực hiện nhiệm vụ được giao, trong khi lượng tiền phải thi hành vẫn tăng so với cùng kỳ năm 2021. Tuy nhiên, toàn Hệ thống THADS đã khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu, đề ra nhiều giải pháp linh hoạt để cơ bản duy trì kết quả tổ chức thi hành án so với cùng kỳ, trong đó kết quả thi hành án về tiền tăng (tăng 5,55%); các mặt công tác của Hệ thống THADS vẫn cơ bản được triển khai kịp thời, đảm bảo tiến độ theo Kế hoạch. Một số nhiệm vụ quan trọng đã hoàn thành đạt chất lượng cao. Tổ chức bộ máy các cơ quan THADS không ngừng được củng cố, kiện toàn, kỷ luật, kỷ cương trong toàn Hệ thống ngày càng được tăng cường.


Về Kết quả thi hành án:
- Về việc, tổng số án phải thi hành là 587.739 việc. Số án có điều kiện thi hành 410.615 việc. Số án đã thi hành xong là 202.015 việc, đạt tỉ lệ 49,20%. Về tiền: Tổng số tiền phải thi hành là 292.475 tỷ 365 triệu 061 nghìn đồng. Số có điều kiện thi hành là 159.795 tỷ 801 triệu 768 nghìn đồng. Thi hành xong là  35.183 tỷ 572 triệu 922 nghìn đồng, đạt tỉ lệ 22,02%.
- Đối với thi hành án tín dụng ngân hàng: Tổng số việc phải thi hành là 35.119 việc, tương ứng với 126.981 tỷ 793 triệu 813 nghìn đồng. Đã thi hành xong là 2.487 việc, tương ứng với 11.108 tỷ 860 triệu 660 nghìn đồng.
- Đối với các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, đã tổ chức thi hành xong 45 vụ việc, gần 34.974 tỷ 102 triệu đồng. Về miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án, đã đề nghị xét miễn, giảm tổng số 1.584 việc với số tiền là 21 tỷ 629 triệu 868 nghìn đồng, đã được xét miễn, giảm 1.258 việc, tương ứng với số tiền 05 tỷ 057 triệu 879 nghìn đồng.
- Đối với theo dõi thi hành án hành chính, trong 6 tháng đầu năm 2022, Tòa án nhân dân các cấp đã chuyển giao cho các cơ quan THADS 1.194 bản án hành chính. Các cơ quan THADS đã thực hiện thủ tục theo dõi đối với 262/262 bản án đã có quyết định buộc thi hành án của Tòa án (đã ra 262 văn bản thông báo tự nguyện thi hành án, đăng tải công khai 250/262 quyết định buộc thi hành án, tổ chức làm việc với người phải thi hành án 219 vụ việc, có 56 văn bản kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với vụ việc do vi phạm nghĩa vụ thi hành án). Các cơ quan hành chính đã thi hành xong 94/622 việc, đang tiếp tục thi hành 528 việc.
Về thể chế:
- Bộ Tư pháp đã tham mưu cho Chính phủ xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 09 Luật trong đó có Luật THADS để trình Quốc hội xem xét, thông qua vào ngày 11/01/2022. Trong kỳ, Bộ Tư pháp cũng đã ban hành 02 Thông tư, 02 Quyết định và chủ trì, phối hợp ban hành 01 Thông tư liên tịch để tiếp tục hoàn thiện hệ thống quy định về THADS, tạo hành lang pháp lý cho hoạt động THADS. Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp đã ban hành Nghị quyết để tiếp tục tăng cường hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác THADS giai đoạn 2022 - 2026..
- Tổng cục THADS trình ban hành các văn bản như: Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác THADS đối với các bản án kinh doanh, thương mại, Đề án “Biên lai điện tử trong công tác thu phí, lệ phí THADS”, Quy trình tổ chức trong nội bộ ngành THADS; Quy trình hướng dẫn nghiệp vụ trong nội bộ ngành THADS…
Đối với việc tiếp công dân:  được tiếp tục chỉ đạo thực hiện theo quy định của pháp luật. Trong 06 tháng đầu năm 2022, Tổng cục THADS đã tiếp 104 lượt công dân; tiếp nhận 20 lượt thông tin phản ánh của công dân liên quan đến THADS qua đường dây nóng. Toàn Hệ thống đã tiếp nhận tổng số 4.182 đơn. Trong đó có 1.194 đơn thuộc thẩm quyền. Đã giải quyết xong 1.009/1.194 đơn thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 84,5%.  
Đối với công tác cải cách hành chính: Tổng cục THADS xây dựng và ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 của toàn Hệ thống THADS; tiếp tục phối hợp để chỉnh lý, hoàn thiện phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong công tác THADS góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực THADS, theo dõi THAHC. Tiếp tục thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích. Tăng cường sử dụng thống nhất, đồng bộ chữ ký số, văn bản điện tử trao đổi văn bản trong Hệ thống.
Về ứng dụng công nghệ thông tin: tiếp tục duy trì, vận hành và hỗ trợ người dùng các phần mềm đã được triển khai; tăng cường cập nhật tin bài lên Cổng thông tin điện tử Tổng cục THADS và các trang thông tin điện tử. Chủ động thực hiện các thủ tục theo quy định để triển khai Dự án “Đầu tư Hệ thống giao ban trực tuyến cho các cơ quan THADS”.
Đạt được kết quả như trên là do Bộ Tư pháp đã tích cực chỉ đạo toàn Hệ thống THADS triển khai quyết liệt toàn diện, đồng bộ, sâu sát, kịp thời các mặt công tác. Trong thời gian tới, lãnh đạo các đơn vị ở Trung ương và địa phương cần quán triệt, triển khai đến toàn thể công chức, người lao động của đơn vị các văn bản, nội dung chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự. Tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, nêu cao vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo các đơn vị, đặc biệt là vai trò của Lãnh đạo của Tổng cục, trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, chủ động hơn trong giải quyết công việc, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành và chuyên môn nghiệp vụ, tăng cường làm việc trực tuyến với các cơ quan THADS địa phương, tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm theo kế hoạch công tác đã được phê duyệt, nhằm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.
Lê Văn Trí – Văn phòng TCTHADS