Cưỡng chế thi hành đối với trái quyền và quyền tài sản khác tại Nhật Bản

27/06/2018
Tại Nhật Bản, theo quy định tại Luật thi hành dân sự, cưỡng chế thi hành đối với trái quyền nhằm mục đích thanh toán tiền hoặc bàn giao tàu thuyền hoặc động sản (trừ trái quyền có giấy tờ có giá được phát hành nhằm thi hành động sản), sẽ bắt đầu được thực hiện bằng lệnh kê biên của Tòa Thi hành án.


Thi hành trái quyền sẽ do Tòa án địa phương nơi có thẩm quyền xử lý của Tòa án thông thường của người vay thực hiện, trong trường hợp không có Tòa án thông thường đó thì sẽ do Tòa án địa phương nơi có trái quyền cần kê biên thực hiện. Trái quyền cần kê biên là loại nằm ở nơi có Tòa án thông thường của người vay của trái quyền đó (dưới đây gọi là “người vay thứ ba”). Tuy nhiên, trái quyền nhằm mục đích bàn giao tàu thuyền hoặc động sản và trái quyền được bảo đảm bằng quyền bảo đảm tài sản là trái quyền nằm ở nơi có tài sản đó.Trong trường hợp lệnh kê biên lại tiếp tục được đưa ra đối với trái quyền (chỉ những trái quyền được kê biên theo lệnh kê biên) khi Tòa Thi hành án đã ra lệnh kê biên là Tòa án khác thì Tòa Thi hành án có thể chuyển vụ việc cho Tòa Thi hành án khác. Tòa Thi hành án cấm người vay tước đoạt trái quyền hoặc thực hiện xử lý khác, đồng thời phải cấm người vay thứ ba thanh toán cho người vay trong lệnh kê biên. Lệnh kê biên có thể được đưa ra mà không cần thẩm vấn người vay và người vay thứ ba. Lệnh kê biên phải được gửi cho người vay và người vay thứ ba. Kê biên có hiệu lực khi lệnh kê biên được gửi cho người vay thứ ba. Có thể kháng cáo thi hành đối với quyết định về việc ra lệnh kê biên.
Tòa Thi hành án có thể ra lệnh kê biên đối với toàn bộ trái quyền cần phải kê biên. Khi số tiền của trái quyền đã kê biên vượt quá số tiền chi phí thi hành và trái quyền của người cho vay kê biên, thì Tòa Thi hành án không được kê biên trái quyền khác nữa. Khi có đề nghị của người cho vay kê biên, thì khi gửi lệnh kê biên, Thư ký Tòa án phải yêu cầu người vay thứ ba trình bày về việc có hay không có trái quyền liên quan đến việc kê biên đó và về những nội dung khác theo quy định trong quy chế Tòa án tối cao trong vòng hai tuần kể từ ngày gửi lệnh kê biên. Khi người vay thứ ba cố tình hoặc do sơ suất không trình bày ý kiến hoặc trình bày sai sự thật khi được yêu cầu thì phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại phát sinh do việc không trình bày ý kiến hoặc trình bày sai sự thật đó. Khi có chứng thư về trái quyền liên quan đến việc kê biên, người vay phải bàn giao chứng thư đó cho người cho vay kê biên. Người cho vay kê biên có thể nhận bàn giao chứng thư bằng cách cưỡng chế thi hành bàn giao động sản căn cứ theo lệnh kê biên.Trong trường hợp một phần trái quyền bị kê biên hoặc bị thi hành tạm kê biên, khi có lệnh kê biên vượt quá phần còn lại đó thì việc thi hành của các kê biên hoặc tạm kê biên sẽ có hiệu lực đối với toàn bộ trái quyền đó. Trong trường hợp toàn bộ trái quyền bị kê biên hoặc bị thi hành tạm kê biên, thì việc kê biên đó cũng có hiệu lực tương tự như trên khi có lệnh kê biên đối với một phần trái quyền đó.
Về kiêm nhiệm đăng ký kê biên trái quyền được bảo đảm bằng quyền lưu giữ: Khi lệnh kê biên đối với trái quyền được bảo đảm bằng quyền lưu giữ, quyền thế chấp hoặc quyền cầm cố đã được đăng ký hoặc đăng lục (dưới đây gọi là “đăng ký”) thì Thư ký Tòa án phải kiêm nhiệm đăng ký việc đã thực hiện kê biên đối với trái quyền đó. Kê biên đối với trái quyền liên quan đến tiền lương và các khoản lợi liên tục khác có hiệu lực đối với các khoản lợi được nhận sau kê biên với số tiền tối đa gồm chi phí thi hành và trái quyền của người cho vay kê biên. Trong trường hợp người cho vay có trái quyền tiền định kỳ có quy định thời hạn xác định đối với các nghĩa vụ nêu dưới đây, khi một phần nghĩa vụ đó không được thực hiện, người cho vay có thể bắt đầu thi hành trái quyền ngay cả đối với những trái quyền tiền định kỳ chưa đến thời hạn: (1)  Thoả thuận giữa vợ chồng về nghĩa vụ nuôi dưỡng; (2) Nghĩa vụ gánh chịu chi phí phát sinh từ việc kết hôn; (3) Nghĩa vụ liên quan đến việc giám hộ con cái; (4) Nghĩa vụ nuôi dưỡng. Khi thi hành trái quyền được bắt đầu thực hiện, chỉ có thể kê biên trái quyền liên quan đến tiền lương hoặc khoản lợi liên tục khác đã đến kỳ thanh toán sau khi kỳ hạn xác định của các trái quyền tiền định kỳ đến hạn. Không thể kê biên phần tương ứng với 3/4 khoản lợi được nhận vào kỳ thanh toán đối với những trái quyền sau: (1) Trái quyền liên quan đến khoản lợi liên tục mà người vay nhận được từ những người không phải cơ quan nhà nước và tổ chức công ích địa phương để duy trì cuộc sống; (2) Trái quyền liên quan đến tiền lương, tiền công, lương bổng, tiền lương hưu và các khoản tiền khác có tính chất tương tự; (3) Không được kê biên phần tương đương với 3/4 khoản lợi đối với trái quyền liên quan đến trợ cấp thôi việc và các khoản tiền có tính chất tương tự.
Tòa Thi hành án có thể ra lệnh kê biên đối với phần trái quyền không được kê biên hoặc hủy một phần hoặc toàn bộ lệnh kê biên sau khi đã xem xét tình hình sinh hoạt và các điều kiện khác của người cho vay và người vay theo đề nghị. Khi tình hình thay đổi, Tòa Thi hành án có thể kê biên trái quyền đã bị hủy lệnh kê biên hoặc hủy một phần hoặc toàn bộ lệnh kê biên theo đề nghị. Khi có đề nghị về việc kê biên, Tòa Thi hành án có thể yêu cầu bảo đảm hoặc không yêu cầu bảo đảm và ra lệnh cấm thanh toán hoặc chi trả khác đối với người vay thứ ba trước khi quyết định liên quan đến nội dung của các đề nghị đó có hiệu lực. Có thể kháng cáo thi hành đối với quyết định bác bỏ đề nghị hủy lệnh kê biên.
Người cho vay có bản chính danh nghĩa trái vụ có hiệu lực thi hành và người cho vay chứng minh được việc có quyền lưu giữ bằng văn bản có thể yêu cầu phân bổ. Khi có yêu cầu phân bổ, văn bản ghi rõ nội dung đó phài được gửi cho người vay thứ ba. Có thể kháng cáo thi hành đối với quyết định bác bỏ yêu cầu phân bổ. Người cho vay đã kê biên trái quyền tiền bạc có thể thu hồi trái quyền đó khi đã quá một tuần kể từ ngày lệnh kê biên được gửi cho người vay. Tuy nhiên, không được nhận thanh toán vượt quá số tiền chi phí thi hành và trái quyền của người cho vay kê biên. Khi người cho vay kê biên nhận thanh toán từ người vay thứ ba, chi phí thi hành và trái quyền đó được coi là đã thanh toán trong vòng số tiền được thanh toán. Người cho vay kê biên khi được thanh toán phải đăng ký ngay nội dung đó với Tòa Thi hành án. Người vay thứ ba có thể ký thác tại Cơ quan ký thác nơi thi hành trái vụ một khoản tiền tương đương với toàn bộ số tiền của trái quyền là tiền bạc bị kê biên (chỉ đối với trái quyền tiền bạc bị kê biên theo lệnh kê biên). Người vay thứ ba, trước khi nhận được đơn kiện, có thể ký thác tại Cơ quan ký thác nơi thi hành trái vụ số tiền tương đương với toàn bộ số tiền trái quyền khi nhận được lệnh tạm kê biên hoặc xử lý kê biên, lệnh kê biên được đưa ra vượt quá phần chưa kê biên trong số trái quyền tiền bạc, số tiền tương đương với phần đã kê biên khi nhận được văn bản ghi rõ nội dung là đã có yêu cầu phân bổ. Người vay thứ ba khi thực hiện ký thác phải đăng ký nội dung đó với Tòa Thi hành án. Khi người cho vay kê biên khởi kiện đòi các khoản lợi liên quan đến trái quyền đã kê biên đối với người vay thứ ba (dưới đây gọi là “tố tụng thu hồi”), Tòa án thụ lý đơn kiện có quyền ra quyết định yêu cầu người đã kê biên trái quyền đó tham gia làm nguyên đơn với tư cách là người đồng khởi kiện trước khi người cho vay khác gửi đơn kiện theo yêu cầu của người vay thứ ba. Quyết định này có thể được đưa ra mà không cần qua thủ tục bào chữa bằng miệng. Phán quyết tố tụng thu hồi có hiệu lực đối với cả người cho vay kê biên không tham gia nhưng lẽ ra phải tham gia. Trong tố tụng thu hồi đối với người vay thứ ba có nghĩa vụ ký thác, khi chấp thuận yêu cầu làm nguyên đơn, Tòa án thụ lý đơn kiện phải nêu rõ trong phán quyết nội dung thanh toán số tiền yêu cầu thanh toán đó bằng phương pháp ký thác.Trong cưỡng chế thi hành hoặc bán đấu giá, khi nguyên đơn trong phán quyết nội dung thanh toán số tiền yêu cầu thanh toán nhận được phân bổ thì phải ký thác số tiền tương đương với số tiền phân bổ đó. Người cho vay kê biên có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người vay những thiệt hại phát sinh do không thực hiện trái quyền đã kê biên.Tòa án thi hành có thể ra lệnh gán nợ cho người cho vay kê biên trái quyền tiền bạc đã kê biên bằng mệnh giá thay cho việc thanh toán (dưới đây gọi là “lệnh gán nợ”) theo đề nghị của người cho vay kê biên. Lệnh gán nợ phải được gửi cho người vay và người vay thứ ba. Khi người cho vay khác yêu cầu kê biên, tạm kê biên hoặc phân bổ đối với trái quyền tiền bạc liên quan đến lệnh gán nợ trước khi gửi cho người vay thứ ba thì lệnh gán nợ đó sẽ không có hiệu lực.Có thể kháng cáo thi hành đối với quyết định thi hành lệnh gán nợ nêu trên. Lệnh gán nợ sẽ không có hiệu lực nếu không được xác lập.Trong trường hợp lệnh kê biên và lệnh gán nợ được xác lập, chi phí thi hành và trái quyền của người cho vay kê biên được coi là đã thanh toán bằng mệnh giá khi lệnh gán nợ được gửi cho người vay thứ ba khi có trái quyền tiền bạc liên quan đến lệnh gán nợ.
Khi trái quyền đã kê biên là có điều kiện hoặc có thời hạn hoặc khi việc đền bù tương đương hoặc thu hồi khoản lợi đó gặp khó khăn vì lý do khác, Tòa Thi hành án có thể ra lệnh chuyển nhượng trái quyền đó cho người cho vay kê biên với giá trị do Tòa Thi hành án quy định để thay cho việc thanh toán trái quyền đó (dưới đây gọi là “lệnh chuyển nhượng”), ra lệnh yêu cầu chấp hành viên bán trái quyền đó theo phương pháp Tòa Thi hành án quy định thay cho việc thu hồi trái quyền đó (dưới đây gọi là “lệnh bán”) hoặc bổ nhiệm người quản lý và ra lệnh yêu cầu người quản lý đó thực hiện quản lý (dưới đây gọi là “lệnh quản lý” hoặc ra lệnh quy đổi thành tiền theo phương pháp phù hợp khác theo đề nghị của người cho vay kê biên).Khi ra quyết định này, Tòa Thi hành án phải thẩm vấn người vay. Tuy nhiên, quy định này không áp dụng khi người vay ở nước ngoài hoặc khi không biết địa chỉ của người vay. Có thể kháng cáo thi hành đối với quyết định về lệnh chuyển nhượng. Quyết định này sẽ không có hiệu lực nếu không được xác định. Khi bán trái quyền đã kê biên, chấp hành viên phải thông báo việc chuyển nhượng đó bằng chứng thư có ngày xác định gửi đến người vay thứ ba thay cho người vay.
Người cho vay đã kê biên quyền đòi giao tàu thuyền có thể yêu cầu người vay thứ ba giao tàu thuyền đó cho người bảo quản do Tòa án địa phương nơi có thẩm quyền quản lý tàu thuyền đó bổ nhiệm khi quá một tuần kể từ ngày lệnh kê biên được gửi cho người vay. Cưỡng chế thi hành tàu thuyền mà người bảo quản được giao được thực hiện bằng phương pháp thi hành tàu thuyền. Trong trường hợp người bảo quản được giao tàu thuyền, khi có quyết định bắt đầu thực hiện cưỡng chế bán đấu giá đối với tàu thuyền thì người bảo quản đó sẽ được coi là người bảo quản đã được bổ nhiệm. Người cho vay đã kê biên quyền đòi giao động sản có thể yêu cầu người vay thứ ba giao động sản cho chấp hành viên đã tiếp nhận đề nghị của người cho vay kê biên khi quá một tuần kể từ ngày lệnh kê biên được gửi cho người vay. Khi được giao động sản, chấp hành viên phải bán động sản theo thủ tục bán quy định đối với trường hợp thi hành động sản và nộp tiền bán được đó cho Tòa Thi hành án. Khi lệnh gán nợ hoặc lệnh chuyển nhượng đối với trái quyền được xác định hoặc khi việc bán theo lệnh bán đã kết thúc thì Thư ký Tòa án phải thực hiện việc đăng ký di chuyển quyền thế chấp, quyền cầm cố hoặc quyền lưu giữ vì người nhận mua hoặc người cho vay kê biên đã có được trái quyền đó, đồng thời phải thực hiện việc xóa đăng ký trong trường hợp có đề nghị. Trong trường hợp thực hiện nhiệm vụ nêu trên, phải đính kèm theo thư ủy nhiệm là bản sao văn bản do chấp hành viên soạn thảo liên quan đến việc bán căn cứ theo lệnh bán hoặc bản chính lệnh gán nợ hoặc lệnh chuyển nhượng. Thuế môn bài và các chi phí khác cần thiết cho việc thực hiện nhiệm vụ sẽ do người nhận mua hoặc người cho vay kê biên chịu trách nhiệm thanh toán. Trong trường hợp việc đăng ký đã được thực hiện, khi văn bản chứng minh việc đã thanh toán hoặc ký thác liên quan đến trái quyền kê biên được đưa ra, thì Thư ký Tòa án phải kiêm nhiệm việc xóa đăng ký đó theo đề nghị. Khi đề nghị thi hành trái quyền được rút lại hoặc khi quyết định hủy lệnh kê biên được xác lập thì Thư ký Tòa án cũng phải thực hiện tương tự. Người cho vay được phân bổ là người cho vay đã yêu cầu phân bổ hoặc thi hành tạm kê biên, kê biên trước khi có các trường hợp sau: (1) Khi người vay thứ ba thực hiện ký thác; (2) Khi đơn kiện tố tụng thu hồi được gửi cho người vay thứ ba; (3) Khi chấp hành viên nhận tiền bán được căn cứ theo lệnh bán; (4) Khi chấp hành viên được giao động sản trong trường hợp kê biên quyền đòi giao động sản.
Cưỡng chế thi hành đối với bất động sản, tàu thuyền, động sản và trái quyền hoặc quyền tài sản khác (dưới đây gọi là “quyền tài sản khác”) thực hiện theo các quy định riêng và các quy định liên quan đến thi hành trái quyền. Thẩm quyền thi hành cưỡng chế đối với quyền tài sản khác cần đăng ký di chuyển quyền lợi sẽ thuộc về nơi đăng ký quyền tài sản đó. Việc kê biên đối với quyền tài sản khác mà không có người vay thứ ba hoặc người nào khác tương tự sẽ có hiệu lực khi lệnh kê biên được gửi cho người vay. Trong trường hợp đăng ký kê biên đối với quyền tài sản khác cần đăng ký di chuyển quyền lợi được thực hiện trước khi gửi lệnh kê biên thì việc kê biên có hiệu lực khi thực hiện đăng ký kê biên. Tuy nhiên, nếu không đăng ký về việc hạn chế xử lý quyền tài sản đó thì việc kê biên đối với quyền tài sản khác đó chưa có hiệu lực sẽ có hiệu lực khi thực hiện đăng ký kê biên ngay cả trong trường hợp đã đăng ký kê biên sau khi gửi lệnh kê biên.
Về thi hành trái quyền vụ kiện đòi số tiền nhỏ: Cưỡng chế thi hành đối với trái quyền tiền bạc theo danh nghĩa trái vụ liên quan đến vụ kiện đòi số tiền nhỏ dưới đây sẽ do Tòa án thực hiện: (1) Phán quyết xác định trong vụ kiện đòi số tiền nhỏ; (2) Phán quyết của vụ kiện đòi số tiền nhỏ có kèm theo tuyên bố tạm thi hành; (3) Xử lý của Thư ký Tòa án quy định số tiền phải chịu liên quan đến chi phí hòa giải và án phí trong vụ kiện đòi số tiền nhỏ; (4) Biên bản hòa giải hoặc chấp thuận trong vụ kiện đòi số tiền nhỏ. Thi hành cưỡng chế mà Thư ký Tòa Thi hành án (trong Phần này gọi là “thi hành trái quyền vụ kiện đòi số tiền nhỏ”) sẽ được bắt đầu thực hiện bằng việc xử lý kê biên của Thư ký Tòa án. Trong thủ tục thi hành trái quyền vụ kiện đòi số tiền nhỏ, Tòa Thi hành án có thẩm quyền sẽ là Tòa án chiếu lệ của Thư ký Tòa án đối với việc xử lý thi hành do Thư ký Tòa án thực hiện.Trong thủ tục thi hành trái quyền vụ kiện đòi số tiền nhỏ, việc xử lý thi hành do Thư ký Tòa án thực hiện sẽ có hiệu lực bằng cách thông báo theo phương pháp phù hợp trừ trường hợp có quy định khác. Có thể kháng nghị thi hành lên Tòa Thi hành án đối với xử lý thi hành do Thư ký Tòa án thực hiện nêu trên. Thư ký Tòa án phải cấm thu hồi trái quyền tiền bạc hoặc các xử lý khác đối với người vay và cấm người vay thứ ba trả nợ cho người vay trong xử lý kê biên. Kháng nghị thi hành đối với quyết định xử lý của Thư ký Tòa án về việc đề nghị xử lý kê biên phải được thực hiện trong vòng một tuần kể từ ngày nhận được thông báo đó. Có thể kháng cáo thi hành đối với quyết định về kháng nghị thi hành nêu trên. Kháng nghị thi hành đối với quyết định xử lý của Thư ký Tòa án phải được thực hiện trong vòng một tuần kể từ ngày nhận được thông báo đó. Có thể kháng cáo thi hành đối với quyết định bác bỏ kháng nghị thi hành. Xử lý của Thư ký Tòa án có nội dung hủy thủ tục thi hành trái quyền vụ kiện đòi số tiền nhỏ sẽ không có hiệu lực nếu không được xác lập. Kháng nghị của người thứ ba yêu cầu không cho phép thi hành trái quyền vụ kiện đòi số tiền nhỏ sẽ thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án địa phương nơi có Tòa Thi hành án. Tòa án thi hành có thể ra lệnh hủy một phần hoặc toàn bộ xử lý kê biên hoặc thực hiện xử lý kê biên đối với phân trái quyền tiền bạc bị cấm kê biên trên cơ sở cân nhắc kỹ tình hình sinh hoạt của người cho vay và người vay theo đề nghị. Khi tình hình thay đổi, Tòa Thi hành án có thể ra lệnh thực hiện kê biên đối với trái quyền tiền bạc đã bị hủy xử lý kê biên hoặc có thể hủy một phần hoặc toàn bộ xử lý kê biên đã thực hiện theo đề nghị.Người cho vay có bản chính danh nghĩa trái vụ có hiệu lực thi hành và người cho vay chứng minh được việc có quyền lưu giữ bằng văn bản có thể yêu cầu Thư ký Tòa án phân bổ. Kháng nghị thi hành đối với xử lý của Thư ký Tòa án nhằm bác bỏ yêu cầu phân bổ phải được thực hiện trong vòng một tuần kể từ ngày nhận được thông báo. Có thể kháng cáo thi hành đối với quyết định bác bỏ kháng nghị thi hành.Khi muốn yêu cầu ra một trong các lệnh như lệnh gán nợ, lệnh chuyển nhượng, lệnh bán, lệnh quản lý hoặc lệnh quy đổi thành tiền theo phương thức phù hợp khác đối với trái quyền tiền bạc liên quan đến kê biên, người cho vay kê biên phải đề nghị trên cơ sở giải trình với Tòa Thi hành án về việc yêu cầu ra loại lệnh nào trong số các lệnh đó và yêu cầu chuyển vụ việc sang thủ tục thi hành trái quyền.Khi có đề nghị trên cơ sở đã giải trình rõ loại lệnh mong muốn, Tòa Thi hành án phải cho phép chuyển tiếp hồ sơ vụ việc sang thủ tục thi hành trái quyền tại Tòa án địa phương nơi có Tòa Thi hành án. Khi có kháng nghị thi hành hoặc có kháng cáo thi hành đối với xử lý thi hành đã được thực hiện trước khi quyết định có hiệu lực, thì quyết định đó sẽ không có hiệu lực cho đến khi quyết định về kháng nghị thi hành hoặc kháng cáo thi hành đó được xác lập.
Trong trường hợp ký thác được thực hiện, khi người cho vay có từ hai người trở lên và không thể thanh toán được toàn bộ chi phí thi hành và trái quyền của từng người cho vay bằng số tiền ký thác đó nhưng vẫn phải phân bổ, thì Tòa Thi hành án phải chuyển hồ sơ vụ việc sang thủ tục thi hành trái quyền tại Tòa án địa phương nơi có Tòa Thi hành án đó. Trong trường hợp này, khi có lệnh kê biên hoặc xử lý kê biên tiếp tục được đưa ra đối với trái quyền tiền bạc liên quan đến kê biên, thì ngoài thủ tục thi hành trái quyền tại Tòa án địa phương, Tòa Thi hành án cũng có thể chuyển hồ sơ vụ việc sang thủ tục thi hành trái quyền tại Tòa án địa phương nơi có Tòa Thi hành án đã ra lệnh kê biên đó hoặc Tòa án chiếu lệ của Thư ký Tòa án đã thực hiện xử lý kê biên đó. Trong trường hợp ký thác được thực hiện, khi chỉ có một người cho vay hoặc khi có từ hai người cho vay trở lên nhưng vẫn có thể thanh toán toàn bộ chi phí thi hành và trái quyền của từng người cho vay bằng số tiền ký thác đó, thì Thư ký Tòa án phải lập bảng tính toán phân bổ tiền ký thác và giao cho người cho vay số tiền trả nợ, đồng thời giao cho người vay số tiền dư còn lại.Trong trường hợp này, khi có lệnh kê biên tiếp tục được đưa ra đối với trái quyền tiền bạc liên quan đến kê biên, Tòa Thi hành án có thể chuyển hồ sơ vụ việc sang thủ tục thi hành trái quyền tại Tòa Thi hành án đã ra lệnh kê biên đó hoặc Tòa án địa phương nơi có Tòa Thi hành án đó.Tòa án thi hành có thể cho phép chuyển hồ sơ vụ việc sang thủ tục thi hành trái quyền ở Tòa án địa phương nơi có Tòa Thi hành án đó khi xét thấy phù hợp sau khi đã xem xét nội dung trái quyền tiền bạc cần kê biên và các điều kiện khác.
Về cưỡng chế thi hành đối với quyền yêu cầu không nhằm mục đích thanh toán tiền: Cưỡng chế thi hành bàn giao hoặc bàn giao nguyên trạng bất động sản (bất động sản hoặc tàu thuyền làm nhà ở) sẽ do chấp hành viên thực hiện bằng cách yêu cầu người vay thôi chiếm hữu bất động sản và cho phép người cho vay chiếm hữu bất động sản đó. Khi cần phải chỉ đích danh người chiếm hữu bất động sản để thực hiện cưỡng chế thi hành, chấp hành viên có thể chất vấn hoặc đề nghị xuất trình văn bản đối với người ở trong khu vực bất động sản đó tại khu vục bất động sản hoặc địa điểm gần đó. Chỉ có thể thực hiện cưỡng chế thi hành khi người cho vay hoặc người đại diện người cho vay có mặt tại địa điểm thi hành.Khi thực hiện cưỡng chế thi hành, chấp hành viên phải vào khu vực bất động sản mà người vay đang chiếm hữu và nếu cần thiết thì có thể thực hiện các biện pháp cần thiết để mở cửa đã khóa. Trong quá trình cưỡng chế thi hành quy định, chấp hành viên phải loại bỏ những động sản không phải là tài sản mục đích thi hành và giao cho người vay, người đại diện người vay hoặc thành viên gia đình sống cùng hoặc người làm thuê hoặc người giúp việc khác của người vay. Trong trường hợp này, khi không thể giao động sản cho những người đó, chấp hành viên có thể bán những động sản đó căn cứ theo quy định tại quy chế Tòa án tối cao. Khi có những động sản không thể giao hoặc bán được, chấp hành viên phải bảo quản những động sản đó. Trong trường hợp có đề nghị cưỡng chế thi hành bàn giao hoặc yêu cầu bàn giao nguyên trạng bất động sản, khi có đủ điều kiện để thực hiện cưỡng chế thi hành đó, chấp hành viên có thể quy định thời hạn bàn giao và yêu cầu bàn giao bất động sản (yêu cầu bàn giao hoặc bàn giao nguyên trạng bất động sản). Tuy nhiên, quy định này không áp dụng khi người vay không chiếm hữu bất động sản. Thời hạn bàn giao (là thời hạn có thể thực hiện cưỡng chế thi hành căn cứ theo yêu cầu bàn giao nguyên trạng) là ngày sau một tháng kể từ ngày có yêu cầu bàn giao nguyên trạng. Tuy nhiên, chấp hành viên có thể xin phép Tòa Thi hành án và quy định thời hạn bàn giao là ngày sau thời hạn đó. Khi yêu cầu bàn giao nguyên trạng, chấp hành viên phải công bố nội dung yêu cầu đó, thời hạn bàn giao và nội dung cấm người vay chuyển giao quyền chiếm hữu bất động sản, bằng cách dán thông báo hoặc giấy tờ khác tại nơi có bất động sản tương ứng. Chấp hành viên có thể gia hạn thời hạn bàn giao sau khi được phép của Tòa Thi hành án trước khi het thời hạn bàn giao. Trong trường hợp này, chấp hành viên phải công bố việc có thay đổi thời hạn bàn giao và thời hạn bàn giao mới bằng cách dán thông báo hoặc giấy tờ khác tại nơi có bất động sản tương ứng. Khi có yêu cầu bàn giao, người vay phải chuyển giao quyền chiếm hữu bất động sản. Tuy nhiên, không áp dụng quy định này trong trường hợp bàn giao hoặc yêu cầu bàn giao nguyên trạng bất động sản đối với người cho vay. Khi có sự chuyển giao quyền chiếm hữu bất động sản sau khi có yêu cầu bàn giao nguyên trạng và trước khi hết thời hạn bàn giao, toà án thi hành có thể thực hiện cưỡng chế thi hành đối với người chiếm hữu  Khi có sự chuyển giao quyền chiếm hữu bất động sản sau khi có yêu cầu bàn giao nguyên trạng, người chiếm hữu có thể kháng nghị yêu cầu không cho phép cưỡng chế thi hành đối với người cho vay với lý do không biết việc có yêu cầu bàn giao nguyên trạng và không phải là người kế thừa chiếm hữu của người vay. Người chiếm hữu đã chiếm hữu bất động sản sau khi có yêu cầu bàn giao nguyên trạng được coi là người đã biết việc có yêu cầu bàn giao nguyên trạng và chiếm hữu bất động sản.Khi cưỡng chế thi hành được thực hiện đối với người chiếm hữu và trong quá trình kháng nghị thi hành, người chiếm hữu đó có thể lấy lý do là đang chiếm hữu tài sản mục đích thi hành bằng quyền có thể đối kháng được với người cho vay hoặc với lý do là không biết việc có yêu cầu bàn giao nguyên trạng và không phải là người kế thừa của người vay trong việc chiếm hữu tài sản đó.Chi phí cần thiết cho việc yêu cầu bàn giao nguyên trạng là chi phí thi hành.
Trong trường hợp người thứ ba chiếm hữu tài sản là đối tượng của cưỡng chế thi hành, khi có nghĩa vụ phải bàn giao tài sản đó cho người vay thì việc cưỡng chế thi hành bàn giao tài sản đó sẽ do Tòa Thi hành án thực hiện bằng cách ra lệnh kê biên quyền yêu cầu bàn giao đối với người thứ ba của người vay và cho phép người cho vay thực hiện quyền yêu cầu đó. Khi phán quyết hoặc quyết định ra lệnh người vay phải thể hiện ý chí được xác lập hoặc danh nghĩa trái vụ liên quan đến việc hòa giải, chấp thuận, điều đình, trọng tài xét xử lao động được xác lập, người vay được coi là đã thể hiện ý chí khi quyết định hoặc danh nghĩa trái vụ đó được xác lập. Trong trường hợp thể hiện ý chí của người vay liên quan đến việc hoán đổi vật ngang giá thì văn bản thi hành chỉ được cấp khi người cho vay xuất trình văn bản chứng minh việc có vật ngang giá hoặc đền bù tương đương.Trong trường hợp thể hiện ý chí của người vay liên quan đến việc không có sự thật mà người vay phải chứng minh, khi có đề nghị cấp văn bản thi hành, Thư ký Tòa án phải đưa ra thời hạn nhất định và yêu cầu người vay xuất trình văn bản chứng minh sự thật đó trong thời hạn nhất định và chỉ có thể cấp văn bản thi hành khi người vay đã xuất trình được văn bản đó.
                                                                                                Nguyễn Xuân Tùng