Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Trần Thị Phương Hoa dự Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Thi hành án dân sự (THADS), Thi hành án hành chính (THAHC) năm 2024 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Yên

15/12/2023


Phó Tổng cục trưởng Trần Thị Phương Hoa phát biểu tại Hội nghị
Sáng ngày 12/12/2023, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS Trần Thị Phương Hoa đã tham dự Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác THADS, THAHC năm 2024 của Cục THADS tỉnh Phú Yên.
Báo cáo của Cục THADS tỉnh Phú Yên tại Hội nghị cho thấy, trong năm 2023, nhất là những tháng cuối năm công tác, nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, UBND tỉnh, kết quả công tác THADS của tỉnh Phú Yên đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, đơn vị không hoàn thành cả hai chỉ tiêu chính (về việc, về tiền) Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS giao (còn thiếu 3,2% về việc, 17,38% về tiền), số việc, tiền chuyển kỳ sau vẫn còn nhiều, vẫn còn tình trạng công chức vi phạm pháp luật, sai phạm về chuyên môn, nghiệp vụ, bị xử lý kỷ luật …
Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự Hội nghị đã thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá những tồn tại, hạn chế trong năm 2023 và đưa ra một số giải pháp nhằm khắc phục triệt, phấn đầu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2024 và những năm tiếp theo.
Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng phụ trách Cục THADS tỉnh Phú Yên phát biểu tại Hội nghị
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Trần Thị Phương Hoa ghi nhận, đánh giá cao tinh thần nỗ lực, vượt mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ của toàn thể công chức và người lao động các cơ quan THADS tỉnh Phú Yên trong năm công tác vừa qua. Để tiếp tục tạo sự chuyển biến cơ bản, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác THADS, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2024 và những năm tiếp theo, Phó Tổng cục trưởng cũng lưu ý một số vấn đề, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan THADS tỉnh Phú Yên tập trung triển khai thực hiện một số nội dung:
1. Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục và Lãnh đạo các Chi cục THADS trực thuộc, đặc biệt là những địa bàn trọng điểm, đơn vị còn nhiều khó khăn, hạn chế, yếu kém, trong đó lưu ý:
(i) Rà soát, đánh giá kỹ nguồn nhân sự để có phương án kiện toàn vị trí Phó Cục trưởng, Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục, Lãnh đạo Chi cục THADS trên địa bàn. Chủ động rà soát, thu hút đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý có năng lực, kinh nghiệm từ các cơ quan của tỉnh để bổ sung, kiện toàn các vị trí lãnh đạo chủ chốt tại các cơ quan THADS thuộc tỉnh Phú Yên. Kiên quyết thay thế ngay những trường hợp không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, năng lực hạn chế, yếu kém.
(ii) Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, Quy chế làm việc và các quy định có liên quan; Thủ trưởng cơ quan THADS phát huy tinh thần trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, thường xuyên chấn chỉnh, kỷ luật, kỷ cương công vụ, xây dựng nội bộ tập thể đơn vị đoàn kết, thống nhất, Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm nếu để đơn vị xảy ra tình trạng mất đoàn kết nội bộ.
(iii) Quán triệt, thực hiện quyết liệt, thường xuyên, toàn diện, đồng bộ các giải pháp nâng cao kỷ luật, kỷ cương, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và xử lý nghiêm các sai phạm vi phạm trong hoạt động THADS. Thường xuyên quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm Quy định số 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.
2. Tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, bám sát chương trình, kế hoạch công tác để thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu được giao. Tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời nắm bắt tình hình, tiến độ, kết quả công tác của từng đơn vị trực thuộc hàng tháng, hàng quý, nhất là các địa bàn trọng điểm để đôn đốc, chỉ đạo, hỗ trợ các cơ quan THADS trên địa bàn thực hiện tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2024, trong đó:
(i) Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành án, nhất là loại án chủ động như án phí, xử lý tang tài vật,… rà soát lại toàn bộ các khoản tiền tạm thu trước khi xét xử, tạm ứng án phí để khẩn trương hoàn trả đối với các vụ việc đã có Bản án, Quyết định của Tòa án; phối hợp chặt chẽ với các Trại giam trong thu và xử lý tiền của phạm nhân; rà soát các trường hợp đủ điều kiện miễn giảm, lập hồ sơ miễn giảm.
(ii) Tập trung theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo tổ chức thi hành dứt điểm các vụ việc trọng điểm có giá trị lớn, phức tạp kéo dài; các vụ án tín dụng, ngân hàng; Phân tích, đánh giá nguyên nhân chủ quan, khách quan để tập trung chỉ đạo, đôn đốc Chấp hành viên giải quyết dứt điểm vụ việc; xem xét trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan trong việc để án tồn đọng lâu năm không thi hành.
(iii) Đối với các vụ việc mới thụ lý, cần tập trung xác minh, phân loại án đảm bảo chính xác, các vụ việc có điều kiện thi hành án phải khẩn trương tổ chức thi hành theo đúng trình tự, thủ tục, các vụ việc thuộc diện ủy thác thi hành án, ủy thác xử lý tài sản cần rà soát hồ sơ, thực hiện ủy thác theo đúng quy định tại Luật THADS và các quy định có liên quan.
(iv) Tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm đối với các lĩnh vực, địa bàn quan trọng, phức tạp, dễ phát sinh sai phạm, tiêu cực, tham nhũng (công tác bán đấu giá tài sản, thu, chi tiền thi hành án....). Rà soát lại kết quả thi hành án của các Chi cục THADS trực thuộc, kiểm tra đột xuất các đơn vị có số liệu kết quả THADS tăng đột biến những tháng cuối năm; những đơn vị có kết quả xác minh, phân loại án bất thường và việc quản lý quỹ tiền mặt, thu, chi tiền thi hành án.
3. Thủ trưởng các cơ quan THADS phải thực hiện tiếp công dân định kỳ theo đúng quy định của Luật Tiếp công dân; khắc phục ngay những thiếu sót, vi phạm được phát hiện trong quá trình tiếp công dân. Giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các đơn thư khiếu nại, tố cáo, nhất là các đơn vị phát sinh từ nội bộ; trường hợp đơn thư phản ánh có cơ sở, có tài liệu chứng minh kèm theo thì phải kiểm tra, xử lý nghiêm; trường hợp đơn thư phản ánh không đúng sự thật hoặc đã được giải quyết thì phải có biện pháp chấn chỉnh, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
4. Phối hợp thường xuyên, chặt chẽ, hiệu quả các các cơ quan, ban ngành có liên quan, nhất là với Viện kiểm sát nhân dân trong tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về pháp luật, thống nhất phương án giải quyết những vụ việc phức tạp.
5. Tranh thủ, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương trong tổ chức thi hành án, đặc biệt là trong công tác tổ chức cán bộ và công tác phối hợp, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn.
Dịp này, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác THADS tỉnh Phú Yên đã nhận kỷ niệm chương, bằng khen, giấy khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS.
Ninh Văn Sinh - VP Tổng cục THADS


Các tin khác