Tham khảo kinh nghiệm quản lý thi hành án

15/12/2008
Thực hiện Chương trình số 06-CTr/CCTP ngày 19/9/2007 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp TƯ, Bộ Tư pháp phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan tiến hành nghiên cứu, xây dựng đề án “Về việc chuẩn bị các điều kiện cần thiết đề giao Bộ Tư pháp thống nhất quản lý nhà nước về công tác THA”.


Để có cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng Đề án, ngày 2-3/12, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp phối hợp với Cơ quan phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức Hội thảo khoa học “Quản lý thi hành án – Các mô hình và kinh nghiệm quốc tế”. Hội thảo nhằm tìm hiểu các mô hình quản lý THA trên thế giới, đặc biệt là các quốc gia đã chuyển sang mô hình quản lý thống nhất công tác THA, nhận diện những điều kiện cần thiết (về pháp luật, tổ chức, cơ sở vật chất kỹ thuật…) để thực hiện quản lý thống nhất THA ở Việt Nam sau khi Luật THADS có hiệu lực từ 1/7/2009./.

HG