Công văn yêu cầu báo cáo tình hình quyết toán các dự án hoàn thành và xử lý tồn đọng trong tất toán tài khoản thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản

10/10/2008

Thực hiện Công văn số 921/TTg-KTTH ngày 20 tháng 6 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc báo cáo công tác quyết toán dự án hoàn thành năm 2007 và các biện pháp xử lý vi phạm; Công văn số 7730/BTC-ĐT ngày 02 tháng 7 năm 2008 của Bộ Tài chính về việc báo cáo tình hình quyết toán dự án hoàn thành, Bộ Tư pháp yêu cầu:1. Chủ đầu tư khẩn trương Báo cáo tình hình quyết toán các dự án hoàn thành, các dự án bị đình hoãn thi công và việc xử lý tồn đọng trong tất toán tài khoản cấp phát và thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản đối với các dự án hoàn thành hoặc bị đình hoãn thi công từ năm 2006 trở về trước, do mình làm Chủ đầu tư xây dựng (theo Biểu mẫu số 01/THQT gửi kèm), trong đó nêu rõ lý do, khó khăn, vướng mắc trong công tác quyết toán và cam kết về thời hạn cuối cùng gửi Hồ sơ quyết toán về Bộ (Vụ Kế hoạch - Tài chính).  

2.  Kèm theo Công văn này là Danh sách các công trình hoàn thành (theo kế hoạch) từ năm 2000 đến năm 2006. Yêu cầu các Chủ đầu tư kiểm tra, rà soát trong phạm vi địa phương mình quản lý và liên hệ trực tiếp với cán bộ chuyên quản xây dựng nếu thấy có vấn đề gì vướng mắc cần giải thích hoặc làm rõ trước khi gửi Báo cáo về Bộ.

3. Thời hạn gửi Báo cáo về Bộ (Vụ Kế hoạch - Tài chính) trước ngày 31 tháng 10 năm 2008. Chủ đầu tư nào không gửi báo cáo xem như không có nhu cầu đầu tư xây dựng trong năm 2009 và hoàn toàn chịu trách nhiệm khi Bộ xử lý  theo quy định của pháp luật.

Sau khi điền đầy đủ thông tin theo mẫu, yêu cầu các Chủ đầu tư gửi về Bộ Tư pháp theo địa chỉ: phunk@moj.gov.vn


  • Tài liệu tham khảo ...
Công văn số: 694 /BTP-KHTC
Mẫu báo cáo kèm theo Công văn số 694 /BTP-KHTC