Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra và nghiệp vụ quản lý công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự năm 2012 tại tỉnh Hậu Giang

07/11/2012
Sáng 01/11/2012, Tổng cục Thi hành án dân sự đã tổ chức Lễ khai mạc Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra và nghiệp vụ quản lý công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về Thi hành án dân sự tại thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.


Thực hiện Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức ngành Tư pháp năm 2012 của Bộ Tư pháp được ban hành kèm theo Quyết định số 524/QĐ-BTP ngày 03/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Quyết định số 541/QĐ- TCTHADS ngày 27/7/2012 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự về việc phê duyệt nội dung chương trình và Kế hoạch lớp bồi dưỡng dưỡng nghiệp vụ kiểm tra và nghiệp vụ quản lý công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự, từ ngày 01-03/11/2012, Tổng cục Thi hành án dân sự đã tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra và nghiệp vụ quản lý công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự năm 2012, đồng thời kết hợp “Tọa đàm thống nhất tiêu chí xác định các vụ việc khiếu nại, tố cáo bức xúc, phức tạp, tồn đọng kéo dài về thi hành án dân sự”.   

Đối tượng tham gia Lớp bồi dưỡng và tọa đàm là Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh phụ trách công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, Lãnh đạo Phòng kiểm tra giải quyết khiếu nại, tố cáo, Thẩm tra viên, Thẩm tra viên chính, Chi cục trưởng nơi có lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo lớn đến từ 19 tỉnh thuộc khu vực Nam bộ.

 

Nội dung của Lớp bồi dưỡng và tọa đàm nhằm trang bị cho các đối tượng tham gia các kỹ năng nghề nghiệp nhằm thực hiện tốt chức trách được giao. Ngoài chuyên đề về các vấn đề chung như “Ý nghĩa, mục đích, vai trò, nguyên tắc của hoạt động kiểm tra thi hành hành án dân sự”, chương trình đi vào các vấn đề chuyên sâu như “Kỹ năng xây dựng kế hoạch kiểm tra; Kỹ năng chuẩn bị cho hoạt động kiểm tra; kỹ năng tiến hành hoạt động kiểm tra” và “ một số kinh nghiệm áp dụng pháp luật phục vụ cho hoạt động kiểm tra; một số vấn đề cần lưu ý trong việc nghiên cứu hồ sơ, sổ sách và các tài liệu liên quan đến hoạt động kiểm tra; một số vướng mắc, tồn tại trong thực tiễn giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự và hướng giải quyết”, các chuyên đề nội dung cơ bản và những điểm mới của Luật khiếu nại, Luật tố cáo; những nội dung cơ bản của Quy chế phối hợp giữa Thanh tra Bộ và Tổng cục Thi hành án dân sự trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sụ và dự thảo Quyết định số 114/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp. Ngoài ra, tọa đàm cũng đã thảo luận đi đến thống nhất các tiêu chí xác định các vụ việc khiếu nại, tố cáo bức xúc, phức tạp, tồn đọng, kéo dài về Thi hành án dân sự.

Để nâng cao chất lượng lớp học, trước khi tổ chức lớp, Tổng cục Thi hành án dân sự đã thành lập Ban tổ chức chuẩn bị tài liệu; trong quá trình tổ chức lớp đã cử cán bộ trực theo dõi, quản lý lớp; giảng viên là Lãnh đạo Vụ chuyên môn , Thẩm tra viên có nhiều kỹ năng, kinh nghiệm của Tổng cục Thi hành án dân sự.

                                                          Nguyễn Thị Châm

Tổng cục Thi hành án dân sự