Lào Cai: Ban hành Kế hoạch thực hiện tổng rà soát đội ngũ cán bộ, công chức thi hành án dân sự trong toàn tỉnh

07/07/2011
Thực hiện Quyết định số 862/QĐ- BTP ngày 31/5/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án tổng rà soát đội ngũ cán bộ công chức, viên chức ngành Tư pháp và Kế hoạch số 3416/QĐ-BTP ngày 15/6/2011 của Bộ Tư pháp triển khai thực hiện Quyết định số 862/QĐ-BTP, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai với các nội dung  như sau:


1. Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện Đề án;

2. Thực hiện rà soát đội ngũ cán bộ cơ quan thi hành án dân sự:

* Đánh giá đối với từng cán bộ:

- Đánh giá về chất lượng cán bộ (trình độ kỹ năng) so với yêu cầu tiêu chuẩn chức danh và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ;

- Đánh giá về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ;

- Đánh giá chung về hiệu quả công tác của cán bộ trong 3 năm ( 2008 – 2010) theo các mức sau:

+ Đáp ứng tốt yêu cầu công việc;

+ Đáp ứng yêu cầu công việc;

+ Chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu công việc, cần được tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng;

+Chưa đáp ứng được yêu cầu công việc- cần được điều chuyển cho phù hợp;

* Đánh giá tổng thể đội ngũ cán bộ:

- Đánh giá về số lượng cơ cấu đội ngũ cán bộ so với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra (số lượng công chức đủ, thừa, thiếu; cơ cấu hợp lý, không hợp lý...)

- Đánh giá về mức độ đáp ứng của đội ngũ cán bộ với các yêu cầu tiêu chuẩn chức danh và yêu cầu nhiệm vụ đặt ra

+ Tỷ lệ % số cán bộ đáp ứng tốt các yêu cầu;

+ Tỷ lệ % số cán bộ đáp ứng yêu cầu;

+ Tỷ lệ % số cán bộ chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu công việc- cần được tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng;

+ Tỷ lệ % số cán bộ chưa đáp ứng được yêu cầu công việc - cấn được điều chuyển cho phù hợp;

+ Mặt mạnh và yếu của đội ngũ cán bộ và nguyên nhân của những mặt manh, mặt yếu đó;

- Đánh giá về công tác quản lý cán bộ; giải pháp đề xuất, kiến nghị tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ thi hành án dân sự.

Việc triển khai thực hiện Đề án tổng rà soát đội ngũ cán bộ là nhiệm vụ quan trọng để chuẩn bị cho việc kiện toàn cơ cấu tổ chức của ngành Tư pháp, kế hoạch này được thực hiện trong tháng 7 năm 2011 để kịp thời gian báo cáo về Tổng cục Thi hành án dân sự trước 15/8/2011. 

Tạ Thị Lan Anh