Cục THADS tỉnh Quảng Ngãi: Ban hành và triển khai Kế hoạch kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ năm 2011 tại các Chi cục Thi hành án dân sự

08/07/2011
Thực hiện Kế hoạch số 2293/KH-THADS ngày 30/6/2011 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ năm 2011; ngày 07/7/2011, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi ban hành và triển khai Kế hoạch kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ năm 2011 đối với Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.


Theo Kế hoạch này, trong tháng 8 năm 2011, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi sẽ thành lập Đoàn kiểm tra để tiến hành kiểm tra tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ba Tơ, Bình Sơn và Sơn Hà, đối với các nội dung như: Kiểm tra về tình hình quán triệt và chỉ đạo tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ tại đơn vị; kiểm tra kết quả đã đạt được trong thực hiện Quy chế dân chủ tại đơn vị; những thuận lợi, yếu kém, tồn tại, vướng mắc và nguyên nhân của những tồn tại, yếu kém trong thực hiện Quy chế dân chủ. Đồng thời, trong quá trình kiểm tra, Đoàn Kiểm tra cũng sẽ ghi nhận các bài học kinh nghiệm rút ra từ việc thực hiện Quy chế dân chủ; những đề xuất, kiến nghị đối với việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ để tổng  hợp báo cáo ngành cấp trên.

Riêng đối với các Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố còn lại chưa được Cục Thi hành án dân sự tỉnh kiểm tra; Cục trưởng đã chỉ đạo cho các đơn vị này tự tổ chức kiểm tra tại đơn vị mình, theo các nội dung kiểm tra của Kế hoạch và gửi báo cáo về Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi trước ngày 01/9/2011 để Cục Thi hành án dân sự tỉnh tổng hợp, báo cáo kết quả về Tổng cục Thi hành án dân sự theo quy định.

Theo đồng chí Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh cho biết, thì việc ban hành và triển khai Kế hoạch kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ năm 2011 đối với Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, là nhằm mục đích đánh giá việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố; những kết quả đã đạt được, những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân để từ đó đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở trong thời gian tới./.

Phạm Huy Ân