THADS huyện Bảo Yên – Lào Cai: Kết quả thực hiện chỉ thị 01/2007/CT-BTP ngày 23/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Kế hoạch số 12/KH – STP ngày 11/01/2007 của giám đốc Sở Tư pháp Lào Cai

07/12/2007

Ngay sau Hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm về công tác tư pháp năm 2007 của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai.  Trên cơ sở nội dung Chỉ thị số 01/2007/CT – BTP ngày 23/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2007; Kế hoạch số 12/KH – STP ngày 11/01/2007 của Giám đốc Sở Tư pháp Lào Cai; Kế hoạch công tác năm của THADS tỉnh Lào Cai. THADS huyện Bảo Yên đã báo cáo Ban chỉ đạo thi hành án dân sự huyện và triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị, đồng thời xây dựng kế hoạch năm 2007 và phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong mỗi cán bộ, công chức trong đơn vị. Nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ cơ bản trong công tác thi hành án dân sự; giải quyết dứt điểm những Bản án, quyết định có điều kiện thi hành, giải quyết những đơn thư khiếu nại về thi hành án tại đơn vị; tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả hoạt động thi hành án. Năm 2007 THADS huyện Bảo Yên phải thi hành 306 việc = 1.267.094.000đ. Trong đó số có điều kiện thi hành án là 205 việc = 485.875.000đ; số chưa có điều kiện thi hành là 96 việc = 776.397.000đ; giải quyết xong hoàn toàn 141 việc = 225.068.000đ; số đình chỉ thi hành là 8 việc = 73.568.000đ; số việc thi hành đều là 16 việc; số uỷ thác là 05 việc = 4.822.000đ; số trả đơn là 10 việc = 145.031.000đ đạt tỷ lệ về việc 80% trên số việc có điều kiện thi hành và 61% về tiền trên số tiền có điều kiện thi hành.

Công tác phối hợp liên ngành: Năm 2007 các cơ quan hữu quan trong toàn huyện đã có sự phối hợp trong công tác chỉ đạo tổ chức thi hành án đối với một số vụ việc thi hành án khó khăn, phức tạp. VKSND huyện ngoài việc kiểm sát hoạt động thi hành án, VKSND huyện còn cử người tham gia cùng với chấp hành viên cơ quan thi hành án đôn đốc, thuyết phục những đối tượng phải thi hành án có biểu hiện chây ỳ, chống đối. Nhiều vụ việc khó khăn, phức tạp Ban chỉ đạo thi hành án huyện đã họp bàn biện pháp giải quyết và đã thành lập tổ công tác thi hành án gồm các cơ quan: Thi hành án, Phòng Tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân, Công an và chính quyền cơ sở xã, thị trấn tham gia do chấp hành viên thi hành án làm tổ trưởng. Tổ công tác trực tiếp đến tận gia đình đối tượng phải thi hành án giáo dục, động viên, thuyết phục người phải thi hành án tự nguyện thi hành. Hoạt động của tổ công tác bước đầu có hiệu quả, đã giải quyết được một số vụ việc phức tạp.

Công tác chuyến giao án dưới 500.000đ cho UBND cấp xã trực tiếp đôn đốc thi hành cũng được đơn vị quan tâm hàng đầu. Năm 2007 THADS huyện Bảo Yên đã tiến hành chuyển giao 09 việc = 2.361.400đ đến nay các xã đã thi hành xong 05việc = 1.688.000đ, số việc còn phải thi hành là 04 việc = 673.000đ.

Do làm tốt công tác giáo dục, thuyết phục người phải thi hành án tự nguyện thi hành nên trong năm qua đơn vị chỉ thực hiện cưỡng chế 02 việc thu được 5.610.000đ.

Đơn vị mở đầy đủ sổ theo dõi, tiếp nhận đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân liên quan đến thi hành án. Do làm tốt công tác giáo dục tư tưởng cho cán bộ, đồng thời giải quyết tốt việc thi hành án nên trong năm 2007 đơn vị chỉ có 01 đơn khiếu nại liên quan đến việc thi hành án, việc giải quyết đơn thư đảm bảo đúng thời gian và theo đúng quy định của pháp luật, không có đơn thư khiếu nại vượt cấp.

                Năm 2007 công tác thi hành án dân sự huyện Bảo Yên luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Thi hành án tỉnh Lào Cai, UBND các cấp, sự phối hợp của các cơ quan ban ngành ở địa phương trong việc tổ chức thi hành án. Ban chỉ đạo thi hành án thường xuyên chỉ đạo các ngành tham gia cùng phối hợp trong công tác thi hành án, sự cố gắng nỗ lực của cán bộ, chấp hành viên Thi hành án dân sự huyện Bảo Yên. Kết quả thi hành án năm 2007 đã hoàn thành chỉ xuất sắc chỉ tiêu, kế hoạch được giao, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhà nước, tổ chức xã hội và của công dân, góp phần tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Anh Tuấn