Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi phát động đợt thi đua đặc biệt năm 2008

25/04/2008

Thực hiện Chương trình công tác trọng tâm của Ngành Tư pháp trong lĩnh vực Thi hành án dân sự; kế hoạch số 772/KH-BTP của Bộ Tư pháp phát động đợt thi đua đặc biệt năm 2008 và hưởng ứng phát động phong trào thi đua của ngành năm 2008 tiến tới kỷ niệm các ngày lễ lớn đặc biệt là Kỷ niệm 60 năm Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc ngày 11 tháng 6 năm 1948 và 15 năm ngày thành lập cơ quan Thi hành án dân sự địa phương (ngày 01 tháng 7 năm 1993), đồng thời hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; ngày 18/4/2008 Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 830/KH-THA phát động đợt thi đua đặc biệt năm 2008 cho tất cả Tập thể và cá nhân các cơ quan Thi hành án dân sự trong toàn tỉnh.Theo kế hoạch này, trong 04 tháng (được tính thời gian từ 01/4 đến 31/7/2008) Tập thể và cá nhân các cơ quan Thi hành án dân sự trong toàn tỉnh căn cứ vào Chương trình công tác trọng tâm của ngành Tư pháp năm 2008, đợt phát động thi đua này chỉ tập trung vào phấn đấu thi hành xong hoàn toàn đạt 75% về việc và 55% về giá trị (tiền) trong số việc có điều kiện thi hành; tập trung chỉ đạo và áp dụng các biện pháp giải quyết cơ bản số việc thi hành án tồn đọng, phấn đấu giảm 10% đến 15% số lượng việc thi hành án tồn đọng so với năm 2007, tạo chuyển biến tích cực và nâng cao hiệu quả thi hành án trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo chỉ tiêu cụ thể sau:

* Đối với tập thể:

- Về việc:

+ Những đơn vị có số việc bình quân cho 01 biên chế từ 59 việc trở xuống phải thi hành xong 90% số việc có điều kiện thi hành;

+ Những đơn vị có số việc bình quân cho 01 biên chế từ 60 đến 78 việc phải thi hành xong 80% số việc có điều kiện thi hành;

+ Những đơn vị có số việc bình quân cho 01 biên chế từ 78 việc đến 120 việc phải thi hành xong 75% số việc có điều kiện thi hành;

+ Những đơn vị có số việc bình quân cho 01 biên chế từ 121 việc trở lên  phải thi hành xong 70% số việc có điều kiện thi hành;

- Về giá trị (tiền):

+ Những đơn vị có số giá trị thụ lý bình quân cho 01 biên chế dưới 78 triệu đồng phải thi hành xong 65% số giá trị có điều kiện thi hành;

+ Những đơn vị có số giá trị thụ lý bình quân cho 01 biên chế từ 78 triệu đồng đến 140 triệu đồng phải thi hành xong 55% số giá trị có điều kiện thi hành;

+ Những đơn vị có số giá trị thụ lý bình quân cho 01 biên chế từ 141 triệu đồng đến 150 triệu đồng phải thi hành xong 53% số giá trị có điều kiện thi hành;

+ Những đơn vị có số giá trị thụ lý bình quân cho 01 biên chế từ 151 triệu đồng trở lên phải thi hành xong 50% số giá trị có điều kiện thi hành.

* Đối với cá nhân:

Tỷ lệ để tính thành tích thi đua cho Chấp hành viên, cán bộ, công chức được tính tương ứng với tỷ lệ của đơn vị nơi Chấp hành viên, cán bộ, công chức công tác./.

Huy Ân – Văn Xông