THADS Thái bình: Kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2008

23/04/2008

Năm 2008, THADS tỉnh, các huyện, thành phố đã ổn định về tổ chức, biên chế và các chức danh Lãnh đạo. THADS tỉnh có 3 phòng chuyên môn giúp Trưởng THADS tỉnh chỉ đạo về tổ chức, hành chính, nghiệp vụ thi hành án và kiểm tra giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Các mặt công tác bước đầu đã đi vào hoạt động có hiệu quả theo mô hình mới về tổ chức, nghiệp vụ THADS đáng ghi nhận:- Về công tác tổ chức, hành chính:

Năm 2007 THADS tỉnh, các huyện, Thành phố đã ổn định tổ chức, biên chế và các chức danh lãnh đạo, các phòng chuyên môn của THADS tỉnh đã được thành lập và kiện toàn biên chế. Đến tháng 10/2007, Bộ Tư pháp đã tăng cường biên chế cho THADS toàn tỉnh 10 biên chế. Tổng số biên chế năm 2007 là 101 đồng chí, trong đó: THADS tỉnh 22 đồng chí, THADS các huyện, thành phố 79 đồng chí. Số biên chế mới đã được tuyển dụng xong trong tháng 3/2008 theo đúng quy trình của Pháp luật quy định. Các biên chế đã phân bổ về các THADS huyện và THADS tỉnh từ đầu tháng 4/2008.

Cũng trong 6 tháng qua, THADS tỉnh làm thủ tục và đề nghị, bổ nhiệm đồng chí Phó trưởng THADS huyện Hưng Hà làm Trưởng  THADS huyện Hưng Hà thay cho đồng chí Trưởng THADS được Bộ Tư pháp ra quyết định bổ nhiệm làm Chấp hành viên tỉnh Thái Bình. Hiện đang tiếp tục làm thủ tục đề nghị bổ nhiệm Phó trưởng THADS huyện Hưng Hà.

Công tác tổ chức, cán bộ 6 tháng đầu năm đã được ổn định, tăng cường biên chế, đi vào hoạt động có hiệu quả.

Đối với công tác hành chính: Đây là năm thứ 2 thực hiện chế độ tự chủ về biên chế và ngân sách, THADS tỉnh có các phòng chuyên môn, các THADS huyện, Thành phố đã được tập huấn về chế độ tự chủ, chủ đầu tư xây dựng, các hoạt động hành chính đi vào nề nếp, chi tiêu đúng nguyên tắc, chế độ tài chính. Năm 2008, Phòng tổ chức, hành chính thực hiện việc phân bổ ngân sách cho các đơn vị theo đúng quy định của Bộ Tư pháp, thực hiện chi tiêu, mua sắm trang thiết bị đúng hạn mục.

 THADS tỉnh, các THADS huyện, Thành phố xây dựng hoàn chỉnh quy chế chi tiêu tự chủ thực hiện theo đúng quy chế chi tiêu tự chủ thực hiện theo đúng quy chế đề ra. Quy chế chức trách đang được soạn thảo theo từng đặc điểm của từng đơn vị thông qua cán bộ, công chức hướng tới sự điều hành, chỉ đạo thực hiện chức trách theo đúng quy chế đề ra.

Các trang phục của cán bộ, công chức được Bộ trang cấp đầy đủ, THADS tỉnh đã có những quy định thống nhất mặc trang phục khi làm việc trong toàn tỉnh.

                - Về công tác chuyên môn

                Về việc, 6 tháng qua, THADS tỉnh đã thụ lý: 5590 việc. Trong đó: Số việc có điều kiện thi hành: 2334 việc; Kết quả thi hành án xong hoàn toàn: (xong+đình chỉ+đều)=1310 việc, đạt tỷ lệ: 52%; Tỷ lệ án đưa ra thi hành: 43%; Tỷ lệ có kết quả: 27%.

                Về tiền, tổng số tiền mà THADS tỉnh phải thu: 55.104.571.000đ. Trong đó: Số có điều kiện thu: 15.296.089.000đ; Số tiền đã thu được: 3.310.499.000đ; Số tiền đình chỉ: 4.352.624.000đ; Số tiền miễn giảm: 267.718.000đ.

Tiếp tục thực hiện kế hoạch tổng kết 5 năm án giao cho các xã, phường, thị trấn và triển khai Chỉ thị số 14 của UBND tỉnh đến nay đã có 6/8 huyện đã tổng kết, triển khai. Chỉ còn 2 đơn vị đó là THADS huyện Hưng Hà và Thành phố chưa thực hiện được.

- Về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về THADS: 6 tháng đầu năm 2008, phòng kiểm tra giải quyết khiếu nại, tố cáo đã tiếp nhận đơn khiếu nại về thi hành án, hầu hết là đơn đề nghị về thi hành án chậm thi hành. Phòng đã giải quyết kịp thời, đúng đối tượng theo trình tự, quy trình của Pháp lệnh THADS năm 2004. Các đơn khiếu nại kéo dà đã và đang được giải quyết dứt điểm như:

- Vụ chị Diệm – anh Hà ở xã Đông Lâm, Tiền Hải kiện về quyền sử dụng đất từ năm 1997 cho đến nay chưa được thi hành. TAND tỉnh Thái Bình đã công nhận có sai trong công tác xét xử, chắp bút cho THADS tỉnh ký đề nghị tái thẩm từ tháng 10/2007 nhưng đến ngày 27/3/2008 TAND Tối cao trả lời không có cơ sở để tái thẩm.

- Vụ bà Sánh ở xã Vũ Tây, Kiến Xương vụ; Ông Ngân - ông Nam ở phường Quang Trung, Thành phố; Vụ ông Quý – anh Sinh ở Thụy Quỳnh, Thái Thụy; Vụ chị Hương, chị Hường ở xã Đông Hòa, Thành phố … đang được chỉ đạo thi hành dứt điểm những việc khiếu kiện kéo dài trên là do nguyên nhân Chính quyền địa phương, các đương sự chưa đồng nhất với quyết định phán quyết của Tòa án.

Nhìn chung công tác chuyên môn đạt tỷ lệ còn thấp so với chỉ tiêu thi đua đề ra. Để nâng cao tỷ lệ án tiền và giảm số việc tiền chuyển sang năm sau từ 10 - 15% và phục vụ cho soạn thảo Luật THADS. THADS tỉnh Thái Bình đã xác định nhiệm vụ công tác chuyên môn là trọng tâm, quyết mọi thắng lợi trong việc hoàn thành nhiệm vụ năm 2008. Trưởng THADS tỉnh đã ra quyết định thành lập đoàn kiểm tra, tổng rà soát, giải quyết án tồn đọng trong toàn tỉnh để đột phá giải quyết dứt điểm các loại án theo đúng chương trình công tác của Bộ Tư pháp đề ra ngay từ đầu năm 2008.

Trong 6 tháng còn lại, số lượng công việc còn nhiều, tỷ lệ thi đua rất cao, các THADS huyện, Thành phố và phòng chuyên môn cần có kế hoạch cụ thể tổng rà soát các việc thi hành án để thi hành dứt điểm các án có điều kiện thi hành đưa tỷ lệ án, tiền đạt tỷ lệ cao.

Về Công tác kiểm tra, thanh tra: THADS tỉnh đã ban hành kế hoạch kiểm tra năm 2008 nhằm tổng rà soát, giải quyết án tồn đọng trong toàn tỉnh với mục đích đột phá mạnh vào công tác chuyên môn THADS để nâng cao tỷ lệ án, tiền, giảm số việc chuyển sang năm mới và phân loại, giải quyết dứt điểm các án tồn đọng có điều kiện thi hành.

Tháng 3/2008 Thanh tra Sở Tư pháp có quyết định thanh tra toàn diện công tác  THADS tại huyện Vũ Thư. Kết hợp với Đoàn tổng rà soát án tồn động cùng tiến hành làm.

Quá trình thanh tra, tổng rà soát án tồn đọng tại huyện Vũ Thư cho thấy: Trình độ chuyên môn của các Chấp hành viên, chuyên viên yếu, sự chỉ đạo điều hành, kiểm tra của Trưởng  THADS huyện chưa cụ thể dẫn đến những sai sót không đáng có. Cần phải rút kinh nghiệm để hoàn thiện các thủ tục về  THADS theo Thông tư 06 của Bộ Tư pháp. 6 tháng còn lại các Trưởng THADS huyện, Thành phố, phòng nghiệp vụ tổ chức THADS cần chỉ đạo cho các đồng chí Chấp hành viên làm đúng trình tự, thủ tục THADS, kiểm điểm, rút kinh nghiệm, chấm dứt ngay những sai sót đã được nhận xét, kiến nghị trong kết luận kiểm tra, thanh tra. 

- Về công tác thi đua: Tiếp tục thực hiện theo Thông tư số 07/2006/TT-BTP ngày 27/11/2006. Hội đồng TĐKT THADS tỉnh Thái Bình đã được kiện toàn đi vào hoạt động. Việc đăng ký thi đua giữa các đơn vị, tập thể và cá nhân đã được tổ chức ký giao ước thi đua năm 2008.

6 tháng đầu năm 2008, THADS tỉnh đã triển khai, chỉ đạo hoàn thành một số nội dung của chương trình công tác năm 2008. Còn lại một số nội dung đang triển khai nhưng hiệu quả chưa cao cần phải có sự chỉ đạo chặt chẽ, thường xuyên, liên tục đối với các THADS huyện, Thành phố và các phòng chuyên môn của THADS tỉnh cùng nhau quyết tâm hoàn thành thắng lợi chương trình công tác đề ra phấn đấu giành cờ thi đua của Bộ./.

                                                                                        Nguyễn Ngọc Hiển