THADS Bình Định: Chỉ đạo quyết liệt công tác thi hành án dân sự trong tỉnh, phấn đầu hoàn thành xuất sắc nhiệmvụ đề ra trong năm 2008

02/05/2008

Thực hiện chương trình công tác năm 2008, trong 6 tháng đầu năm, mặc dù còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị lạc hậu, việc thi hành án ngày càng nhiều, biên chế còn thiếu nhưng với lòng quyết tâm của tập thể cán bộ, công chức các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh đã phấn đấu vươn lên, tận tâm với công việc, quyết tâm thực hiện chương trình, kế hoạch đã đề ra, tập trung xử lý án tồn đọng, áp dụng các biện pháp để thi hành đối với những vụ việc có điều kiện thi hành án, giải quyết các vụ việc phức tạp kéo dài, tổ chức thi hành án về việc đạt: 47,88%, về tiền đạt: 22,10% so với số việc và tiền có điều kiện thi hành.Mặc dù vậy, so với chỉ tiêu đã đề ra đầu năm, kết quả thi hành án của 6 tháng đầu năm 2008 trong toàn tỉnh còn thấp, chưa xử lý cơ bản án tồn đọng của các năm trước chuyển sang; trong quản lý, chỉ đạo điều hành của một số Thi hành án dân sự còn lúng túng, bị động, chưa sâu sát với công việc của đơn vị. Để khắc phục tình trạng trên, nhằm thực hiện tốt chương trình công tác năm 2008, tại cuộc họp trực báo công tác 6 tháng năm 2008, Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định chỉ đạo cho Trưởng các phòng chuyên môn và Trưởng Thi hành án dân sự các huyện, thành phố trong tỉnh, trong 6 tháng cuối năm tập trung thực hiện tốt các mặt công tác sau đây:

1.     Về công tác tổ chức, cán bộ:

- Đối với việc tuyển dụng công chức còn thiếu, giao Phòng Tổ chức, hành chính tổng hợp và tài vụ - Thi hành án dân sự tỉnh lập kế hoạch, chuẩn bị các nội dung để tổ chức thi tuyển công chức đúng qui định của pháp luật;

- Trong quá trình quản lý, chỉ đạo, điều hành, lãnh đạo các đơn vị phải thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời động viên, khích lệ tinh thần đối với cán bộ, công chức trong đơn vị mình, tạo điều kiện để cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ chung của cơ quan;

- Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, kịp thời thực hiện các chế độ chính sách cho cán bộ, công chức trong đơn vị, trước mắt lập thủ tục xét nâng lương theo thời hạn (đợt I/2008) gửi về Thi hành án dân sự tỉnh trước ngày 15/5/2008.

2.     Về công tác nghiệp vụ thi hành án:

- Tiếp tục việc rà soát, phân loại án, xác định điều kiện thi hành án, đưa ra biện pháp tổ chức thi hành án theo đúng qui định, tích cực tổ chức thi hành án đạt được chỉ tiêu Thi hành án dân sự tỉnh đã đề ra trong năm (đạt 80% về việc, 60% về tiền); trong đó tập trung xử lý việc tồn đọng đạt từ 10 - 15%;

                - Đối với việc giao án cho UBND cấp xã trực tiếp đôn đốc thi hành án, sau khi chuyển giao các chấp hành viên phải thường xuyên theo dõi, khi xác định không có điều kiện thi hành thì phải lấy lên để xử lý việc thi hành án. Đối với các vụ việc có đủ điều kiện xét miễn giảm thi hành án, các đơn vị phải nhanh chóng lập thủ tục đề nghị xét miễn giảm theo qui định tại Thông tư liên tịch số: 02/2005/TTLT - TANDTC, VKSNDTC - BTP-BCA-BTC, ngày 17/6/2005 của Viện Kiểm sát nhân dân tố cao, Toà án nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Tài chính;

                -  Trong quá trình tổ chức thi hành án, các chấp hành viên ngoài việc áp dụng các qui định của Pháp lệnh và các văn bản hướng dẫn thi hành, cần phải nắm bắt, thực hiện đầy đủ Thông tư số: 06/2007/TT-BTP, ngày 07/5/2007 của Bộ Tư pháp để xử lý việc thi hành án, xử lý tang vật, tài sản và thu, chi thi hành án.

                3. Về công tác kế toán, tài chính:

- Tổ chức quyết toán kinh phí hành chính của Thi hành án dân sự các huyện, thành phố trong tỉnh, các đơn vị chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, chứng từ kế toán để bộ phận kế toán tài vụ Phòng Tổ chức, Hành chính, Tổng hợp và Tài vụ Thi hành án dân sự tỉnh thực hiện việc quyết toán theo đúng quy định.

                - Trưởng Thi hành án dân sự các huyện, thành phố phải tăng cường việc quản lý, kiểm tra công tác tài chính của đơn vị, nhất là việc thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý, sử dụng tài sản công, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiết kiệm chi tiêu, tăng nguồn thu nhập cho cán bộ công chức trong đơn vị.

                4. Về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo:

                - Kịp thời giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân về thi hành án dân sự  nhất là các vụ việc bức xúc, kéo dài; đẩy mạnh thực hiện việc cải cách thủ tục hành chính trong công tác Thi hành án dân sự ở từng đơn vị, bộ phận; xây dựng các quy trình giải quyết công việc hợp lý, khoa học gắn với trách nhiệm của từng cá nhân trong việc đấu tranh chống lãng phí, tham nhũng, tiêu cực ở cơ quan, đơn vị mình;

Việc tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo của đương sự, phải căn cứ vào nội dung, phân loại cụ thể để giải quyết theo đúng trình tự, thủ tục qui định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo, không để khiếu nại vượt cấp, khiếu nại kéo dài.

                5. Củng cố sự đoàn kết, nhất trí trong đơn vị; tăng cường quan hệ phối hợp các cơ quan liên quan; tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương trên các mặt công tác nhất là công tác tổ chức thi hành án.

                6. Quán triệt và thực hiện tốt Kế hoạch số 772/KH-BTP ngày 20/3/2008 của Bộ Tư pháp về phát động đợt thi đua đặc biệt năm 2008. Từng cơ quan Thi hành án trong tỉnh phải thi đua công tác, cuối đợt thi đua có tập thể và cá nhân tiêu biểu, xuất sắc được bình chọn đề nghị khen thưởng để làm cơ sở đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị năm 2008.

Với tinh thần chỉ đạo quyết liệt, có mục tiêu, định hướng cụ thể, chắc chắn trong những tháng còn lại của năm 2008, các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh Bình Định sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tổ chức thi hành án đạt chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra.

Võ Công Hoàng