Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định: Sơ kết công tác thi đua khen thưởng đợt 1 năm 2008

17/07/2008

Thực hiện chương trình công tác trọng tâm của ngành Tư pháp, chương trình thi đua- khen thưởng của khối Sở Tư pháp, Thi hành án dân sự cụm các tỉnh duyên hải miền trung và Tây nguyên, khối cơ quan nội chính tỉnh Bình Định, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, ngày thành lập ngành Tư pháp và 15 năm ngày thành lập cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định, đặc biệt là kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc ngày 11/6/1948, đầu năm 2008, Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định phát động phong trào thi đua trong toàn thể cán bộ, công chức các cơ quan thi hành án dân sự.Phong trào chia thành 02 đợt, bao gồm các nội dung: thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của đơn vị; thi đua xây dựng cơ quan trong sạch vững mạnh; thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Kết thúc thi đua đợt 1, Hội đồng thi đua Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định đã xét và đề nghị Trưởng thi hành án dân sự tỉnh khen thưởng 4 tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng cơ quan trong sạch vững mạnh có phong trào thi đua sôi nổi; 15 cá nhân có thành tích cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị giao.

Qua đợt thi đua này đã rút ra được kinh nghiệm, phải thường xuyên phát động phong trào thi đua, khi đã có phong trào cần phải nuôi dưỡng, phát huy, nhân rộng đến từng đơn vị. Thường xuyên và coi trọng việc chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra phong trào; tổ chức đăng ký, ký kết giao ước thi đua giữa các tập thể với nhau, giữa các cá nhân trong từng tập thể nhỏ, thực hiện phương châm: các phong trào thi đua phải gắn với việc thực hiện nhiệm vụ của ngành, của địa phương, của đơn vị, những việc càng khó khăn phức tạp càng phải thi đua, lấy hiệu quả của công tác cá nhân, đơn vị làm thước đo đánh giá phong trào; phát động phong trào thi đua cũng là mục đích động viên, khuyến khích toàn thể công chức thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến phương pháp làm việc nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Cùng với việc tổ chức phong trào thi đua, kết hợp việc kiểm tra công tác chuyên môn, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện phong trào thi đua, phát triển và nhân rộng các điển hình tiên tiến ở từng địa phương, trong đó chú trọng việc xây dựng và bồi dưỡng các nhân tố điển hình tiên tiến, các gương người tốt, việc tốt; có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục những mặt còn tồn tại trong việc tổ chức quán triệt Luật thi đua-khen thưởng, các văn bản hướng dẫn thi hành; Chỉ thị số 35-CT/TW và Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng trong giai đoạn mới để mỗi công chức, đảng viên nhận thức đúng vai trò, vị trí của công tác thi đua khen thưởng trong giai đoạn hiện nay; củng cố Hội đồng thi đua khen thưởng giúp Thủ trưởng đơn vị tổ chức phong trào thi đua, xét khen thưởng và đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng kịp thời, chính xác, đúng người, đúng việc, đúng thành tích.

Việc tạo ra phong trào và nuôi dưỡng phong trào thi đua như thời qua, hy vọng trong thời gian đến phong trào thi đua công tác ở các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh Bình Định mang đến những kết quả cao trong công tác thi hành án dân sự ở địa phương.

Võ Công Hoàng