Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra việc giải quyết khiếu nại Thi hành án tại cơ quan Thi hành án dân sự thành phố Quảng Ngãi

17/07/2008
Thực hiện Quyết định số 1152/QĐ-THA ngày 24/6/2008 của Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi về việc thành lập Đoàn kiểm tra Giải quyết khiếu nại thi hành án tại cơ quan Thi hành án dân sự Thành phố Quảng Ngãi đối với các vụ việc có nhiều đơn thư khiếu nại và một số vụ việc đã có ý kiến chỉ đạo giải quyết tại Thông báo số 1090/TB-THA ngày 11/6/2008 của Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại và tố cáo; vừa qua Đoàn đã tiến hành kiểm tra việc giải quyết khiếu nại tại thi hành án tại cơ quan Thi hành án dân sự thành phố Quảng Ngãi.


Qua kiểm tra đối với các vụ khiếu nại, Thi hành án dân sự thành phố Quảng Ngãi đã giải quyết xong (06 vụ: vụ Bùi Phú Luyện; vụ Lâm thị Bông,Võ Trĩ; vụ Trần  Tơ; vụ Lê Dũng, Trần Thị Oanh; vụ Võ Vương Thụy; vụ Phạm Thị Mão) đương sự không còn khiếu nại, còn 10 vụ chưa giải quyết dứt điểm. Nhìn chung công tác giải quyết khiếu nại về thi hành án dân sự luôn được Trưởng Thi hành án dân sự thành phố Quảng Ngãi quan tâm, chỉ đạo Chấp hành viên thụ lý từng hồ sơ vụ việc, tham mưu cho Trưởng Thi hành án giải quyết khiếu nại kịp thời đối với các đơn thư khiếu nại thuộc thẩm quyền, đảm bảo đúng pháp luật theo quy định tại Điều 60, Điều 62 Pháp lệnh Thi hành án dân sự năm 2004. Đối với các vụ khiếu nại cơ quan Thi hành án dân sự thành phố Quảng Ngãi chưa giải quyết dứt điểm Đoàn kiểm tra đã tham mưu cho Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh có văn bản yêu cầu Trưởng Thi hành án dân sự thành phố Quảng Ngãi chỉ đạo Chấp hành viên thụ lý từng hồ sơ vụ việc có kế hoạch giải quyết cụ thể, đồng thời báo cáo Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi biết và chỉ đạo tiếp theo./.

Huy Ân – Văn Xông