Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Yên tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

26/04/2021

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Yên tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
  Vừa qua, Cấp ủy Chi bộ Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Phú Yên đã tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo Kế hoạch số 21-KH/CB.CTHADS ngày 12/4/2021 của Chi bộ Cục THADS tỉnh đến toàn thể cán bộ công chức, đảng viên và người lao động trong đơn vị tại Hội trường Cục THADS tỉnh.
           
              Đồng chí Bí thư Chi bộ đã tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến toàn thể cán bộ công chức, đảng viên và người lao động nắm vững những nội dung cơ bản, những điểm mới và các giải pháp được nêu trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.  Trong đó tập trung những nội dung cốt lõi, những vấn đề mới trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng gồm: Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII; Báo cáo của ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo chính trị của Bang Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 03 năm 2021-2023; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021-2025; Báo cáo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng.
                Qua đó, giúp toàn thể cán bộ công chức, đảng viên và người lao động vận dụng, thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn cơ quan, Chi bộ; cổ vũ, động viên cán bộ công chức, đảng viên và người lao động phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
               Kết thúc ngày học tập Nghị quyết, tất cả cán bộ công chức, đảng viên và người lao động tham gia học tập đều viết bài thu hoạch cá nhân đúng theo Kế hoạch đề ra./.


Theo VĂN PHÒNG CỤC THADS TỈNH PHÚ YÊN

Các tin đã đưa ngày: