Sign In

Thông báo Kết luận của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh tại cuộc họp trực báo công tác Thi hành án dân sự 7 tháng năm 2016 (31/05/2016)

Thông báo Kết luận của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh tại cuộc họp trực báo công tác Thi hành án dân sự 7 tháng năm 2016

Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thi hành và hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước và trách nhiệm bồi thường nhà nước trong thi hành án dân sự (14/04/2016)

QUYẾT ĐỊNH    Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Thông tư liên tịch số 16/2015/ TTLT-BTP-BQP và Thông tư liên tịch số 17/2015/TTLT-BTP-BQP của Bộ Tư pháp - Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước và hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường nhà nước trong thi hành án dân sự

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp năm 2015 (01/02/2016)

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp năm 2015

Địa chỉ hộp thư Ban Biên tập Trang thông tin điện tử của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi: quangngai@moj.gov.vn hoặc namtq.qni@moj.gov.vn, anph.qni@moj.gov.vn (10/08/2015)

Ban Biên tập Trang thông tin điện tử của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi: quangngai@moj.gov.vn hoặc namtq.qni@moj.gov.vn, anph.qni@moj.gov.vn

Phê duyệt Đề án Nâng cao hiệu quả công tác lưu trữ trong hệ thống cơ quan thi hành án dân sự (01/06/2015)

Quyết định số 3542/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án Nâng cao hiệu quả công tác lưu trữ trong hệ thống cơ quan thi hành án dân sự

Quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (06/02/2014)

Quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính
Các tin đã đưa ngày: